Detail předmětu

Právo I

FCH-BC_PRAVO1Ak. rok: 2024/2025

Předmět seznamuje studenty se základy práva a pokrývá oblast základních znalostí právní problematiky. Předmět reaguje na vývoj právní úpravy a reformní procesy nejenom ve veřejné správě, ale i v oblasti soukromého práva. Ve smyslu systematiky práva jako pedagogické disciplíny je potom předmět členěn na části obecnou, veřejnoprávní a soukromoprávní. V rámci obecné teoretické části se studenti seznámí s úvodem do práva, se základy teorie práva. V části veřejnoprávní se studenti seznámí s obecnými základy ústavního práva, správního práva, trestního práva. V části soukromoprávní se budou studenti věnovat vybraným částem a základním pojmům a institutům občanského práva souvisejících se zaměřením studijního programu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Forma ověření stud. výsledků – písemná zkouška.
Další požadavky na studenta – doporučená docházka.

Učební cíle

Předmět seznamuje studenty se základy práva a pokrývá oblast základních znalostí právní problematiky. Předmět reaguje na vývoj právní úpravy a reformní procesy nejenom ve veřejné správě, ale i v oblasti soukromého práva. Ve smyslu systematiky práva jako pedagogické disciplíny je potom předmět členěn na části obecnou, veřejnoprávní a soukromoprávní. V rámci obecné teoretické části se studenti seznámí s úvodem do práva, se základy teorie práva. V části veřejnoprávní se studenti seznámí s obecnými základy ústavního práva, správního práva, trestního práva. V části soukromoprávní se budou studenti věnovat vybraným částem a základním pojmům a institutům občanského práva souvisejících se zaměřením studijního programu.

Základní literatura

KNAP, V.: Teorie práva, 1. vydání. Praha. C.H.Beck 1995. ISBN 80-7179-028-1 (CS)
PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4 (CS)
FILIP, Jan, Jan SVATOŇ a Kateřina ŠIMÁČKOVÁ. Státověda: učební text pro bakalářské studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. 198 s. ISBN 978-80-210-7972-4 (CS)
FILIP, Jan: Ústavní právo: učební text pro bakalářské studium. 4., aktualizované a doplněné vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2015. 167 stran. ISBN 978-80-210-7845-1 (CS)

Doporučená literatura

KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4 (CS)
SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice -513. ISBN 978-80-210-7335-7 (CS)
DVOŘÁK, Jan a kol.: Občanské právo hmotné. Díl první. Obecná část. 2. aktualizované a doplněné vydání. Praha: Wolters Kluwer. 2016. ISBN 978-80-7552-187-3 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do práva: Pojem a podstata práva. Vztah práva a společnosti, působení práva ve společnosti, funkce a role práva ve společnosti, právní vědomí. Stát a právo, právní stát. Právní řád a jeho systém, právo soukromé a právo veřejné.
2. Základy teorie práva I.: Pojem, podstata a funkce práva. Velké právní systémy. Prameny práva (normativní právní akty, normativní smlouvy, nálezy Ústavního soudu, právní principy).
3. Základy teorie práva II.: Právotvorba. Právní normy (pojem, struktura, druhy, působnost). Subjekty práva. Právní vztahy. Interpretace, realizace a aplikace práva.
4. Základy ústavního práva: Pojem, systém a prameny ústavního práva. Ústava jako základní zákon ČR. Ústavní základy České republiky a jejího právního systému. Přímá a zastupitelská demokracie. Ústavní systém České republiky, moc zákonodárná, výkonná a soudní. Základní lidská práva a svobody a jejich ochrana. Ústavní soudnictví v České republice.
5. Veřejná správa a správní právo: obecné vymezení veřejné správy, státní správa, samospráva, obecné pojmy správního práva a veřejné správy. Organizace veřejné správy (ústřední orgány státní správy, orgány státní správy, orgány profesní a zájmové samosprávy, orgány samosprávy).
6. Správní akty a jiné formy činnosti: funkce a metody působení veřejné správy, formy činnosti veřejné správy, správní akty – normativní, individuální, veřejnoprávní smlouvy, faktické úkony s přímými právními důsledky.
7. Záruky zákonnosti: jednotlivé systémy záruk zákonnosti, vymezení, charakteristika.
8. Kontrola veřejné správy: formy kontroly, jejich členění, charakteristika.
9. Správní řízení: pojem a charakteristika správního řízení, základní zásady správního řízení. Postupy podle správního řádu (působnost správního řádu, subjekty správního řízení, průběh správního řízení, správní rozhodnutí, přezkoumávání správního rozhodnutí).
10. Právní odpovědnost, správní právo trestní: správně právní odpovědnost za přestupky.
11. Základy trestního práva: Pojem, podstata, charakteristika, prameny.
12. Občanské právo hmotné I: Pojem, systém a prameny občanského práva hmotného. Občanské právo jako základní soukromoprávní odvětví. Obecná část občanského práva (subjekty občanského práva, právní úkony, smlouvy, promlčení). Věcná práva (věci, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k věci cizí).
13. Občanské právo hmotné II: Závazkové právo občanské (vznik, zajištění a změna závazků, zánik závazkového vztahu; porušení závazku a jeho následky; závazky ze smluv, přehled jednotlivých smluvních typů). Odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení.