Detail předmětu

Právo II

FCH-BC_PRAVO2Ak. rok: 2024/2025

Předmět seznamuje studenty se základy práva a rozšiřuje základní znalosti právní problematiky získané v předmětu Právo I. Předmět reaguje na vývoj právní úpravy a reformní procesy ve veřejné správě. Vzhledem k zaměření studijního programu je předmět Právo II koncipován jako konkretizace právních vědomostí ve vztahu k environmentální bezpečnosti se zaměřením na veřejné právo. Ve smyslu systematiky veřejného práva jako pedagogické disciplíny je potom předmět členěn na zvláštní části veřejné správy se zaměřením na základy environmentální bezpečnosti. V úvodu právní zvláštní části se studenti seznámí s úvodem do oblasti vnitřní správy, správy bezpečnosti a krizového řízení. V další části se studenti seznámí s obecnými základy vodního práva, ochrany vod, s právem životního prostředí zaměřeným na ochranu ovzduší, lesa, půdy a kulturní památky. V části se budou studenti věnovat vybraným částem a základním pojmům a institutům správy dopravy, zdravotnictví, stavebního a katastrálního práva, a to vždy v souvislosti se zaměřením studijního programu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Zajišťuje ústav

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Forma ověření stud. výsledků – písemná zkouška.
Další požadavky na studenta – doporučená docházka.

Učební cíle

Předmět seznamuje studenty se základy práva a rozšiřuje základní znalosti právní problematiky získané v předmětu Právo I. Předmět reaguje na vývoj právní úpravy a reformní procesy ve veřejné správě. Vzhledem k zaměření studijního programu je předmět Právo II koncipován jako konkretizace právních vědomostí ve vztahu k environmentální bezpečnosti se zaměřením na veřejné právo. Ve smyslu systematiky veřejného práva jako pedagogické disciplíny je potom předmět členěn na zvláštní části veřejné správy se zaměřením na základy environmentální bezpečnosti. V úvodu právní zvláštní části se studenti seznámí s úvodem do oblasti vnitřní správy, správy bezpečnosti a krizového řízení. V další části se studenti seznámí s obecnými základy vodního práva, ochrany vod, s právem životního prostředí zaměřeným na ochranu ovzduší, lesa, půdy a kulturní památky. V části se budou studenti věnovat vybraným částem a základním pojmům a institutům správy dopravy, zdravotnictví, stavebního a katastrálního práva, a to vždy v souvislosti se zaměřením studijního programu.

Základní literatura

JANČÁŘOVÁ, Ilona, Jana DUDOVÁ, Jakub HANÁK, Milan PEKÁREK, Ivana PRŮCHOVÁ, Vojtěch VOMÁČKA a Dominik ŽIDEK. Právo životního prostředí: obecná část. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. 716 s. Učebnice Právnické fakulty MU, č. 531. ISBN 978-80-210-8366-0 (CS)
PRŮCHA, Petr. Základy správního práva. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. ISBN 978-80-210-8115-4. (CS)
JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI a Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 s. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6 (CS)

Doporučená literatura

KLIKOVÁ, Alena, Petr HAVLAN, Marek CHADIMA, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ a Jiří VENCLÍČEK. Správní řád. 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, a. s., 2016. 652 s. Meritum. ISBN 978-80-7478-943-4 (CS)
SKULOVÁ, Soňa, Petr HAVLAN, Alena KLIKOVÁ, Miloš MATULA, Petr MRKÝVKA, Lukáš POTĚŠIL, Petr PRŮCHA a Jan SVATOŇ. Základy správní vědy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 216 s. Učebnice -513. ISBN 978-80-210-7335-7 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Vnitřní správa: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku, správa na úseku osobního stavu obyvatel, správa na úseku pobytu cizinců a azylu.
2. Správa na úseku bezpečnosti: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku, Policie ČR, obecní policie.
3. Krizové situace: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku, prevence závažných havárií, integrovaný záchranný systém, krizové řízení.
4. Vodní právo: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku, ochrana před povodněmi, ochrana před suchem, základní pojmy a procesy.
5. Právo životního prostředí: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku.
6. Ochrana ovzduší: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku, pojmy.
7. Ochrana lesa: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku, pojmy.
8. Ochrana půdy: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku, pojmy.
9. Ochrana kulturních památek: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku, postupy při zajišťování ochrany kulturních památek, prohlašování stavby za kulturní památku, zvláštní režimy.
10. Správa na úseku dopravy: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku, drážní doprava, silniční doprava a pozemní komunikace, letecká doprava, lodní doprava.
11. Správa na úseku zdravotnictví: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku, zdravotní péče, zdravotní pojištění.
12. Stavební právo: základní charakteristika, pojmy, prameny právní úpravy, organizace správy na daném úseku.
13. Katastr nemovitostí: charakteristika, prameny právní úpravy, členění, organizace správy na daném úseku, obsah správy na úseku katastru nemovitostí, vklad práva do katastru nemovitostí.