Detail předmětu

Úvod do studia environmentální chemie

FCH-BC_UECHAk. rok: 2024/2025

Předmět si klade za cíl seznámit posluchače s oblastmi environmentální chemie, a to v obecném kontextu, ale také v kontextu ústavu CHTOŽP na FCH VUT v Brně tak, aby byli shopni pochopit problematiku, kterou se environmentální cehmie zabývá. Na základě poskytnutých informací si zvolit užší oblast zájmu, kterou se v následujích letech budou zabývat v rímci své bakalářsé práce.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

1

Vstupní znalosti

Poznatky z oblasti organické a anorganické chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení zápočtu je nutné absolvovat všechny semináře a vybrat si problematiku, kterou se budou v rámci následujícího studia ve své bakalářské práci zabývat.

Učební cíle

Cílem předmětu je:
- zahájení přípravy na vypracování bakalářských prací
- seznámení s laboratorními technikami a postupy využívanými na ÚCHTOŽP k řešení bakalářských prací
- poskytnout studentům informace potřené pro výběr a upřesnění tématu diplomové práce
Po absolvování předmětu studenti porozumí problematice, kterou se environmnetální chemie zabývá a budou schopni se zaměřit dle svých prefencí na oblast, kterou by rádi rozpracovávaly v bakalářské práci.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Environmentální chemie - podstata, principy, cíle
oblast organické chemie a syntézy environmentálně šetrných látek - jejich aspekty
oblast ekotoxikologie a posuzování vlivů chemických látek a kontaminovaných matric na ekosystémy
oblast studia biodegradability látek, vliv na fyzikálně chemické vlastnosti půdních ekosystémů
oblast čistírenských technologií v čištění a úpravě odpadních a pitných vod
oblast technologií pro čištění odplynů
oblast hodnocení rizik procesy ERA
oblast vzorkování a analýzy cizorodých látek ve složkách ekosystémů - organické - kontaminanty
oblast vzorkování a analýzy cizorodých látek ve složkách ekosystémů - anorganické kontaminanty
speciální techniky v anorganické analýze