Detail předmětu

Základy klinických disciplín

FCH-BC_ZKDAk. rok: 2024/2025

Předmět poskytuje stručný a přehledný obraz o základních klinických oborech, které jsou součástí vnitřního lékařství. Studenti jsou seznámeni s terminologií vztahující se k problematice jednotlivých klinických oborů, s metodami základního fyzikálního, laboratorního popř. přístrojového vyšetření. Na elementární úrovni budou informování o chorobách vztahujících se k základním klinickým oborům a jejich symptomatologii a kauzaistice.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Student by měl mít znalosti z biochemie, fyziologie a základní znalosti o stavbě těla.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

K získání zápočtu je potřeba zpracovat a odpresentovat seminární práci a úspěšně absolvovat test. Tento test bude písemný a bude se skládat ze 30 otázek pro každou výběr ze tří možných odpovědí.
Klasifikace testu
A-29-30 bodů
B-26-28 bodů
C-23-25 bodů
D-20-22 bodů
E-16-19 bodů
F méně než 16

Účast na přednáškách není povinná je však vzhledem k probírané problematice doporučovaná.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům informace, které jim umožní orientovat se v terminologii vztahující se k  základním klinickým oborům a získat povědomí o nejvýznamnějších klinických oborech tj. o specializaci daného oboru a o  nejvýznamnějších patologických stavech vyskytujících se v daném oboru. Rovněž budou seznámeni se základními vyšetřovacími metodami, které se v souvislosti s podezřením na dané onemocnění využívají a s posuzováním výsledků těchto metod. 

Doporučená literatura

Chrobák, Ladislav: Propedeutika vnitřního lékařství. Grada, Praha 2007, ISBN 80-247-0609-1 (CS)
Navrátil, Leoš a kol.: Vnitřní lékařství pro nelékařské zdravotnické obory. Grada, Praha 2008, ISBN (CS)
Zima, Tomáš a kol.: Laboratorní diagnostika. Galén, Praha 2002, ISBN 978-80-7262-372- (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Osnova je členěna podle týdenní výuky následovně:
1. Úvod do problematiky klinických oborů - definice, charakteristika, přehled klinických oborů, specializace, postavení klinické medicíny. Základy lékařské terminologie.
2. Klinická propedeutika jako základ lékařských oborů – charakteristika, anamnéza, klinické vyšetření; typy základních vyšetřovacích metod - fyzikální vyšetření jednotlivých částí těla a orgánů. Základní soubory přístrojových vyšetření
3. Indikační soubory laboratorních vyšetření při onemocnění jednotlivých orgánových soustav. Zásady práce s biologickým materiálem.
4. Základy Kardiologie - kardiovaskulární systém – charakteristika. Kardiologie jako obor; stručný přehled metod vyšetření využívaných v diagnostice kardiovaskulárních chorob. Přehled a diagnostika vrozených a získaných vad srdečních (ischemická choroba srdeční, srdeční slabost, akutní infarkt myokardu, selhání, zánět).
5. Poruchy srdečního rytmu – stručná charakteristika, kauzaistika a diagnostika; hypertenze, hypotenze. Angiologie stručná charakteristika oboru, onemocnění tepen a žil – příčiny, projevy, vyšetřovací metody.
6. Pneumologie – stručná anatomicko-histologická charakteristika dýchací soustavy. Základní onemocnění plic a dýchacích cest - astma, fibróza, zánět, chronická bronchopulmonální choroba, respirační insuficience – příčiny, projevy, vyšetřovací metody, respirační acidóza, alkalóza.
7. Základy nefrologie – charakteristika oboru, stručná anatomicko histologická charakteristika vylučovací soustavy, hlavní onemocnění ledvin a jejich projevy, nálezy indikující onemocnění.
8. Akutní, chronický renální syndrom, charakteristika, příčiny, vyšetřovací metody, dialýza – princip, význam.
9. Základy gastroenterologie – charakteristika trávicí soustavy, základní onemocnění, příčiny, diagnostika.
10. Onemocnění jater, slinivky břišní a žlučových cest, příčiny, diagnostika.
11. Poruchy metabolismu, příčiny, diagnostika. Acidobazická rovnováha a její projevy, diagnostika. Metabolická acidóza, alkalóza, diabetes mellitus….
12. Základy endokrinologie – přehled nejčastějších endokrinologických poruch, nemoci štítné žlázy a příštítných tělísek. Příčiny, laboratorní nálezy, diagnostika.
13. Základy hematologie; nejčastější poruchy krvetvorby. Projevy nemocí kostní dřeně a sleziny. Poruchy lymfatického systému. Základní vyšetřovací metody, diagnostika