Detail předmětu

Laboratoř oboru I

FCH-MC_LAB1_PAk. rok: 2024/2025

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci projektu, jenž bude východiskem pro zadání budoucí diplomové práce. V případe zadání tématu pro potřeby průmyslové praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Vedoucí projektu po dohodě se studentem, případne s konzultantem, stanoví požadavky pro udělení klasifikovaného zápočtu  (stupeň rozpracování experimentu, literární přehled, seminární práce a pod.).

Pro udělení klasifikovaného zápočtu (hodnocení navrhuje vedoucí projektu, garant může hodnocení modifikovat podle splnění společné části výuky ) je nutné splnit následující podmínky:

1. pravidelně prezenčně navštěvovat výuku v laboratořích a konzultace stanovené vedoucím, vést si laboratorní deník; růběžně plnit požadavky vedoucího projektu a budoucí diplomové práce 

2. zpracovat literární rešerši na téma projektu či budoucí diplomové práce, formulovat cíle, hypotézy a rámcový plán práce

3. připravit seminární práci z výše uvedených bodů v rozsahu 10 stran a odevzdat vedoucímu práce


Nezbytné pro úspěšné ukončení studia.

Učební cíle

Cílem předmětu je výcvik tvůrčích schopností formou samostatné praktické práce studentů na zadané téma zakončené ústní prezentací řešení tohoto projektu.
Student získá potřebný přehled o zadaném tématu , osvojí si potřebné metody experimentu a vyhodnocení experimentálních výsledků.

Témata projektů řešených v rámci Laboratoře oboru 1 budou zadávat vyučující, a to formou rámcového tématu budoucí diplomové práce. Po dohodě studenta se školitelem budou řešeny dílčí úkoly tak, aby byl vypracován teoretický i experimentální plán budoucí diplomové práce. Rešeršní údaje budou zpracovány do seminární práce, která může být základem pro zpracování teoretické části budoucí diplomové práce.

Základní literatura

Literatura uvedená v zadání konkrétního projektu - základní i separátní (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání tematu diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Důraz je kladen na:
Speciální experimentální nebo teoretické metody oboru, dle vybraného tématu budoucí diplomové práce.
Trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu prostřednictvím návrhu řešení dílčích úkolů.
Vedení laboratorního deníku.

Týden 1.: Obecná pravidla řešení laboratorního projektu – teoretické i experimentální části

Týden 2.–10.: Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele

Týden 11.–13.: Zpracování seminární práce