Detail předmětu

Laboratoř oboru II

FCH-MC_LAB2_PAk. rok: 2024/2025

Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci budoucí diplomové práce, a to na základě předchozího řešení projektu v rámci Laboratoře oboru 1. Vedoucí práce (školitel) zadá studentovi téma projektu, obvykle přímo související s tématem budoucí diplomové práce. V případě zadání externího tématu ve spolupráci s praxí je komplexně řešen konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací, osvojení metod nebo technologických postupů. Práce řešená ve spolupráci s průmyslem je obvykle smluvně podchycena a jasně deklarovány jsou podmínky ochrany duševního vlastnictví.

Důraz je kladen na:
1) speciální experimentální nebo teoretické metody oboru, dle budoucího tématu diplomové práce,
2) trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu,
3) vedení laboratorního deníku.

1. Úvod, obecná pravidla řešení diplomové práce – teoretické i experimentální části
2. Zásady bezpečnosti práce
3. Základní typografická pravidla pro psaní diplomových prací
4. Formulace problému a cíle práce, obrázkový abstrakt
5. Úvod absolventské práce
6. Co má obsahovat teoretická část diplomové práce
7. Co má obsahovat praktická část diplomové práce
8. Jak napsat závěr diplomové práce
9. Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele – 1. část
10. Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele – 2. část
11. Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele – 3. část
12. Prezentace studentů na vlastní zadané téma sloužící jako příprava na DP – 1. kolo
13. Prezentace studentů na vlastní zadané téma sloužící jako příprava na DP – 2. kolo

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

8

Vstupní znalosti

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro udělení klasifikovaného zápočtu (hodnocení navrhuje vedoucí práce, garant může hodnocení modifikovat podle splnění společné části výuky - prezentační seminář) je nutné splnit následující podmínky:

1. pravidelně prezenčně navštěvovat výuku v laboratořích a konzultace stanovené vedoucím, vést si laboratorní deník

2. zpracovat literární rešerši na téma projektu či budoucí diplomové práce, formulovat cíle, hypotézy a reálné/očekávané výsledky

3. připravit prezentaci z výše uvedených bodů a přednést na semináři 

4. průběžně plnit požadavky vedoucího projektu a budoucí diplomové práce pro udělení klasifikovaného zápočtu.


Nezbytné pro úspěšné ukončení studia, prezenční forma výuky kontrolovaná vedoucím laboraorního projektu, případně budoucí diplomové práce.

Učební cíle

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zahrnuje  písemnou a ústní prezentaci na zadané téma sloužící jako příprava na budoucí diplomovou práci. Může zahrnovat i praktickou část. Student získá potřebný přehled o zadaném tématu diplomové práce, osvojí si potřebné metody experimentu a vyhodnocení experimentálních výsledků.

Laboratoř oboruc 2 zahrnuje zejména metodickou a praktickou přípravu na realizaci budoucí diplomové práce. V případe zadání tematu diplomové práce pro potřeby průmyslové praxe se řeší konkrétní problém ve spolupráci s průmyslovým subjektem.


Základní literatura

M. Veselý, Pravidla pro zpracování vysokoškolských kvalifikačných prací na FCH VUT v Brně, 2014, https://www.fch.vut.cz (CS)
S.P. Turbek, T.M. Chock, K. Donahue, C.A. Havrilla, A.M. Oliverio, et al, The Bulletin of the Ecological Society of America 97(4) (2016) 417-426, https://doi.org/10.1002/bes2.1258 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

104 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

104 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cílem předmětu je provedení literární studie a její zpracování do ucelené práce, která zahrnuje  písemnou a ústní prezentaci na zadané téma sloužící jako příprava na DP. Může zahrnovat i praktickou část. Laboratoř oboru zahrnuje metodickou a praktickou přípravu na realizaci diplomové práce. V případe zadání temata diplomové práce pro potřeby praxe se řeší konkrétní problém, včetně vyhledání nezbytných informací.

Důraz je kladen na:
1) speciální experimentální nebo teoretické metody oboru, dle vybraného tématu diplomové práce,
2) trénink tvůrčích schopností formou samostatného řešení laboratorního projektu,
3) vedení laboratorního deníku.

1. Úvod, obecná pravidla řešení diplomové práce – teoretické i experimentální části
2. Zásady bezpečnosti práce
3. Základní typografické pravidla pro psaní diplomových prací
4. Formulace problému a cíle práce, obrázkový abstrakt
5. Úvod absolventské práce
6. Co má obsahovat teoretická část diplomové práce
7. Co má obsahovat praktická část diplomové prác
8. Jak napsat závěr diplomové práce
9. Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele – 1. část
10. Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele – 2. část
11. Individuální tvůrčí činnost studenta dle domluvy a pokynů školitele – 3. část
12. Prezentace studentů na vlastní zadané téma sloužící jako příprava na DP – 1. kolo
13. Prezentace studentů na vlastní zadané téma sloužící jako příprava na DP – 2. kolo