Detail předmětu

Praktikum z biotechnologie

FCH-MC_BIO_PAk. rok: 2024/2025

Náplní praktického cvičení je 5 blokových úloh zaměřených na práci s mikroorganismy využívanými v potravinářství a biotechnologii, jejich izolaci a identifikaci, sledování dynamiky jejich růstu a množení a produkce významných metabolitů, například antimikrobiálních látek a vybraných enzymů. V průběhu praktického cvičení bude kladen důraz na prohloubení a osvojení si základních praktických dovedností při identifikaci, studiu a kultivaci mikroorganismů, včetně využití molekulárně diagnostických metod. Pozornost bude věnována také vybraným biotechnologickým postupům a detekci jejich účinnosti na základě analýzy biologicky aktivních látek.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Znalosti z předmětu Mikrobiologie pro potravináře a biotechnology, Biotechnolgie I, Biochemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Účast na cvičení, vypracováni a odevzdani protokolu písemnou formou ke všem úlohám.
Účast v praktiku je povinná a je kontrolována vyučujícím.

Učební cíle

Hlavním cílem předmětu je přiblížit studentům techniky práce s biologickým materiálem v laboratorních podmínkách. Rovněž si klade za cíl lepší pochopení doposud získaných teoretický znalostí z biotechnologie a jejich propojení s ostatními oblastmi, jako je mikrobiologie, molekulární biotechnologie, biochemie apod.
Absolvování kurzu prohloubí teoretické znalosti studentů získané nejen na přednáškách předmětu Biotechnologie, ale i Mikrobiologie pro potravináře či Biochemie. Studenti si osvojí praktické znalosti z vybraných biotechnologických, mikrobiologických a molekulárně biotechnologických metod používaných v potravinářství k identifikaci mikroorganismů, detekci jejich sekundárních nebo primárních metabolitů či sledování vybraných biotechnologických postupů.

Základní literatura

Dubey R.S.: A Textbook of Biotechnology. 4th Edition. S. Chand and Co., 2014. (EN)

Doporučená literatura

Nduka Okafor, Benedict C. Okeke. Modern industrial microbiology and biotechnology. Second edition. Boca Raton: CRC Press, 2017. (EN)
El-Mansi and coll. Fermentation microbiology and biotechnology. Fourth edition. Boca Raton: CRC Press, 2019. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

78 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvodní hodina, bezpečnost práce v laboratoři
2. Submerzní kultivace kvasinek
3. Biotechnologická konverze potravinářského odpadu
4. Testování produkce antimikrobiálních látek bílkovinné povahy u probitického kmene Lactococcus lactis subsp. lactic
5. Sledování produkce enzymu β-galaktosidázy bakteriálním kmenem Escherichia coli JM 109 a Escherichia coli JM 106 (pUC 19)
6. Izolace a identifikace biotechnologických producentů
7. Zápočtový test