Detail předmětu

Praktikum z instrumentální a strukturní analýzy - PCHBT

FCH-MC_ISA_PAk. rok: 2024/2025

Laboratorní cvičení k předmětu Instrumentální a strukturní analýza.
V tomto laboratorním cvičení se studenti seznámí s analytickými instrumentálními technikami, které se používají při analýze potravin a přírodních látek. Předmět prakticky rozvíjí znalosti z předmětů Analytická chemie II a Instrumentální a strukturní analýza. Jednotlivé úlohy jsou koncipovány tak, aby studenti přišli do přímého kontaktu s moderní analytickou instrumentací, při řešení konkrétních problémů analýzy vzorků potravin. Do praktika jsou zahrnuty úlohy separační (chromatografické a elektroforetické), prvkové, spektrální a strukturní analýzy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

K orientaci a pochopení nového učiva v praktickém cvičení je nezbytná znalost teoretických fyzikálně-chemických základů jednotlivých metod. Tyto základní znalosti vycházejí z přednášek předmětů Analytická chemie II, Fyzikální chemie I až III a Instrumentální a strukturní analýza vyučovaných na FCH VUT.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Praktické cvičení je ukončeno klasifikovaným zápočtem. K absolvování je nezbytná 100% účast ve cvičeních a odevzdané laboratorní deníky s protokoly. Neúčast lze omluvit pouze na základě předloženého lékařského potvrzení.  Finální hodnocení je založeno na průměru jednotlivých hodnocení protokolů a výsledku zápočtového testu.


Účast v praktických cvičeních je povinná. Neomluvená neúčast je důvodem k neudělení zápočtu. Jednorázovou neúčast je možno nahradit s jinou studijní skupinou nebo v nahrazovacím týdnu na konci semestru.

Vyučující na začátku cvičení prověří teoretickou připravenost studentů na danou úlohu. Každý student si povede laboratorní deník, kde kromě poznámek bude zpracován písemnou formou protokol. Laboratorní deníky budou předloženy jednotlivým vyučujícím do 7 dnů od úlohy ke kontrole. Studenti jsou klasifikování na základě posouzení kvality zpracování laboratorního deníku, protokolů, aktivity v laboratoři a finálního zápočtového testu.

Učební cíle

Cílem praktického cvičení je umožnit studentům primární kontakt s vybranými analytickými instrumentálními metodami, s nimiž se mohou setkat v praxi při analýze vzorků potravin a přírodních látek.
Absolvováním praktického cvičení by měli studenti získat základní vědomosti o vybraných analytických instrumentálních metodách, s nimiž se mohou setkat v praxi při analýze vzorků potravin. Posluchači tohoto předmětu nabydou praktické dovednosti při přípravě analytických vzorků, obsluze a údržbě vybraných analytických instrumentů. Dalším benefitem předmětu je rozšíření znalostí pokročilého zpracování různorodých experimentálních dat.

Základní literatura

Nováková L., Douša M. a kol.: Moderní HPLC separace v teorii a praxi I, Europrint, Praha, Česká republika, 2013. (CS)
Nováková L., Douša M. a kol.: Moderní HPLC separace v teorii a praxi II, Europrint, Praha, Česká republika, 2013. (CS)
Skoog D., West D.M., Holler F.J., Crouch S.R.: Analytická chemie, ČVUT, Praha, Česká republika, 2019. (CS)
Mikuš P., Piešťanský J., Dokupilová S.: Kvapalinová chromatografia, hmotnosná spektrometria, Veda, Bratislava, Slovensko, 2018. (SK)
Milata V.: Vybrané metódy molekulovej spektroskopie, STU, Bratislava, Slovensko, 2007. (SK)
Kanický V., Kučera J., Tomášek V.: Analýza anorganických látek, 2THETA, Český Těšín, 2021. (CS)

Doporučená literatura

Thompson J.M.: Infrared spectroscopy, Jenny Stanford Publishing, Singapore, 2018. (EN)
Robinson J.W. a kol.:Instrumental Analytical Chemistry: An Introduction, Taylor & Francis Ltd, London, UK, 2017. (EN)
Pool C.: Capillary elecromigraion separation methods, Elsevier, Amsterdam, Holandsko, 2018. (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V laboratorním cvičení se studenti seznámí s analytickými instrumentálními technikami, které se používají při kontrole a analýze potravin a přírodních látek. Předmět prakticky rozvíjí znalosti z předmětů Analytická chemie II a Instrumentální a strukturní analýza. Jednotlivé úlohy a výběr laboratorního vybavení jsou koncipovány tak, aby studenti přišli do přímého kontaktu s moderní infrastrukturou při řešení konkrétních problémů analýzy různorodých vzorků potravin a přírodních látek.

V rámci laboratorního cvičení jsou vyučovány v každém týdnu následující úlohy:

Týden 1.: Zásady a bezpečnost práce v analytické laboratoři

Týden 2.–12.: Laboratorní cvičení:

1. Optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem – ICP-OES
2. Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem – ICP-MS
3. Elektromigrační metody – CZE
4. Elektromigrační metody – gelová elektroforéza na čipu
5. Kapalinová chromatografie s UV-VIS a RI detekcí – HPLC
6. Kapalinová chromatografie s hmotnostní detekcí – LC-MS
7. Plynová chromatografie s plamenovým ionizačním detektorem – GC-FID
8. Plynová chromatografie s hmotnostní detekcí – GC-MS
9. UV-VIS spektrofotometrie – UV-VIS
10. Infračervená spektroskopie – IČ 
11. Průtoková cytometrie

Týden 13.: Zpracování a konzultace výsledků