Detail předmětu

Technologie zpracování biopolymerů a přírodních surovin

FCH-MC_BPSAk. rok: 2024/2025

V důsledku globálních změn, problémů s odpadem, které se hromadí v přírodě i ve městech, výskyt vyšší citlivosti a vznikajících alergií na různé produkty zvyšuje poptávku po „bio“ produktech v různých aplikacích nevyjímajíc kosmetiku, farmacii, medicínu a potraviny. Tento předmět reaguje na tento nový trend směrem k realizaci budoucnosti s udržitelnou ekonomikou a životním prostředím ale i zdravím jedinců a společnosti. Diskutovány budou biopolymery, jejich původ, vlastnosti a použitelnost pro přípravu kosmetických prostředků i typy balení kosmetických prostředků. Bude diskutováno složení, příprava, testování a označování jednotlivých typů kosmetických prostředků. Dále se bude tento předmět věnovat možnostem použití biopolymerů v medicíně a farmacii. Rovněž bude zvážena stabilita a „bio“ degradace biopolymerů a přípravků, které je obsahují. Nakonec budou shrnuty perspektivy širšího použití biopolymerů a přírodních látek.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

1. Zápočet: V průběhu semestru a na konci semestru posluchači absolvují písemný test z výpočtů a otázek týkajících se probíraných témat na cvičeních. Dále studenti odprezentují svou videoprezentaci na vybrané téma. Podmínkou zápočtu je získání min. 50 % bodů z cvičení (test, otázky a odpovědi probírané ve skupinách, videoprezentace).

2. Podmínky absolvování zkoušky: Pro absolvování zkoušky je nutné napsat písemku z teoretických znalostí týkajících se probíraných a odpřednášených témat na kurzu minimálně na 50 % bodů. Studenti, kteří dosáhli alespoň 50 % budou absolvovat ústní zkoušku a do hodnocení se zahrne výsledek ústní zkoušky i písemky.
Klasifikace dle stupnice ECTS.


Účast na přenáškách není povinná, ale doporučuje se. V seminářích jsou probíranému modelové příklady výpočtů z přednášek - účast je povinná. Dále v seminářích si každý student na začátku roku vybere téma, ze seznamu který vytvoří garant předmětu, a připraví si na ni prezentaci. Prezentace budou probíhat postupně podle dohodnutého kalendáře během semestru. 

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o biopolymerech, jejich struktuře, vlastnostech, technologiích jejich získávání a možnostech použití v kosmetice. První sekce bude věnovaná vlastnostem a izolacím biopolymerů, druhá sekce bude zaměřena na kosmetické přípravky s obsahem biopolymerů, jejich složení, technice příprav a testování kvality. Třetí sekce bude zaměřena na charakterizaci, použití a stabilitu obalových materiálů pro kosmetiku na bázi biopolymerů.
Teoretické základy z oblasti biopolymerů, jejich výhody a nevýhody oproti běžným polymerem nebo syntetickým látkám, základy z výroby, uchovávání, testování a označování kosmetických přípravků, a legislativy týkající se kosmetiky.

Základní literatura

V. Ducháček, POLYMERY: Výroba, vlastnosti, zpracování, použití, VŠCHT Praha (3. vydání, 2011), ISBN 978-80-7080-788-0 (CS)
A. Ausperger, Technologie zpracování plastů, https://publi.cz/books/183/Impresum.html, ISBN 978-80-88058-77-9, distribuce publi.cz; 2016
 (CS)
P. Mokrejš, Aplikace přírodních polymerů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2008, ISBN 978-80-7318-674-6 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

V důsledku globálních změn, problémů s odpadem, které se hromadí v přírodě i ve městech, výskyt vyšší citlivosti a vznikajících alergií na různé produkty zvyšuje poptávku po „bio“ produktech v různých aplikacích nevyjímajíc kosmetiku, farmacii, medicínu a potraviny. Tento předmět reaguje na tento nový trend směrem k realizaci budoucnosti s udržitelnou ekonomikou a životním prostředím ale i zdravím jedinců a společnosti. Diskutovány budou biopolymery, jejich původ, vlastnosti a použitelnost pro přípravu kosmetických prostředků i typy balení kosmetických prostředků a potravinářských obalů. Bude diskutováno složení, příprava, testování a označování jednotlivých typů kosmetických prostředků. Dále se bude tento předmět věnovat možnostem použití biopolymerů v medicíně a farmacii. Rovněž bude zvážena stabilita a „bio“ degradace biopolymerů a přípravků, které je obsahují. Nakonec budou shrnuty perspektivy širšího použití biopolymerů a přírodních látek.
Kurz poskytuje znalosti základů polymerní chemie se zaměřením na biopolymery. Student se naučí klasifikaci biopolymerů, jejich základní vlastnosti, možnosti zpracování a použití. Cílem předmětu je, aby student porozuměl rozdílu mezi syntetickými polymery a biopolymery a výsledným možnostem použití a aplikace.

Témata přednášek:
1. Úvod do biopolymerů (definice biopolymerů, klasifikace biopolymerů, typy a chemická struktura)
2. Zpracování biopolymerů a přírodních látek
3. Vlastnosti biopolymerů derivovaných z rostlin (polysacharidy, přírodní kaučuk, lignin)
4. Vlastnosti bakteriálních biopolymerů a polymerů získanvaných z mikroorganizmú a zvířat (polyhydroxyalkanoáty, kolagen, elastin, chitin, kyselina hyaluronová)
5. Aplikace biopolymerů v medicíně
6. Aplikace v kosmetice a výrobcích osobní hygieny (výroba, označování, skladování a testovaní sterility produktů)
7. Použití biopolymerů pro výrobu čistících mýdel, odličovacích prostředků, peelingů a transdermálních náplasti
8. Aplikace biopolymerů ve farmacii
9. Příprava, charakterizace a použití různých polymerních směsí a kompozitů na bázi biopolymerů pro obaly v kosmetice.
10. Aplikace biopolymerů v potravinářství
11. Vliv biopolymerů na životní prostředí
12. Legislativa a omezení u přírodních surovin pro kosmetiku
13. Budoucí perspektivy pro využití biopolymerů a přírodních látek

Konzultace v kombinovaném studiu

39 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor