Detail předmětu

Týmový semestrální projekt -S3

FCH-MC_TSP_PAk. rok: 2024/2025

Obsahem praktického předmětu je teoretická i praktická výuka způsobu práce v odborném týmu v rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti potravinářské chemie a chemie přírodních látek v širším kontextu. Na základě zaměření laboratoří ÚCHPBT i FCH budou navržena témata, k jejichž řešení se studenti přihlásí podle zájmu o konkrétní problematiku a vytvoří malé týmy (4-5 osob). Na základě principů řízení lidských zdrojů si studenti rozdělí role v projektu a v rámci týmu budou řešit zadaný problém, s cílem vypracovat projekt. Zpracují záměr, metodiku, stanoví si cíle a realizují experimentální blok. Vypracují souhrnnou závěrečnou zprávu, která bude podrobena oponentuře a jejíž výstupy studenti představí v rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci diplomových prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet bude získán po předložení a kontrole souhrnné zprávy a prezentaci výsledků projektu. Podmínkou je aktivní účast na seminářích.
Výuka formou seminářů je povinná a bude kontrolovaná.

Učební cíle

Cílem předmětu je uvést základy projektového řízení a týmového řešení konkrétního problému z oblasti potravinářské chemie v širším kontextu. Témata budou volena s ohledem na aktuální trendy oboru Chemie přírodních látek a na nosná výzkumná témata pracoviště. Studenti vytvoří malé týmy, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém z některé z oblastí výzkumu nebo odborné praxe včetně experimentální části. Zpracují projekt, rozdělí si role v týmu, vyřeší zadání a zpracují finanční rozvahu. Výsledkem bude oponovaná souhrnná zpráva a prezentace průběhu řešení a výstupů projektu.
Studenti si prakticky osvojí pravidla práce v odborném týmuv rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti potravinářské chemie a chemie přírodních látek. Na základě získaných poznatků z oblasti týmové práce a řízení lidských zdrojů si studenti vytvoří malé týmy podle zájmu o konkrétní problematiku, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém teoreticky i experimentálně. Naučí se pravidla zpracování závěrečné souhrnné zprávy a připraví se na oponenturu. V rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu získají nové prezentační dovednosti. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci diplomových prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

Základní literatura

M. Kuncová, J. Novotný, R. Stolín a kol. Techniky projektového řízení a finanční analýza projektu nejen pro ekonomy, Ekopress 2016, ISBN 978-80-87865-26-2 (CS)

Doporučená literatura

S.P. Turbek, T.M. Chock, K. Donahue, C.A. Havrilla, A.M. Oliverio, et al, The Bulletin of the Ecological Society of America 97(4), 2016, 417-426, https://doi.org/10.1002/bes2.1258 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Cílem předmětu je uvést základy projektového řízení a týmového řešení konkrétního problému z oblasti potravinářské chemie v širším kontextu. Témata budou volena s ohledem na aktuální trendy oboru Chemie přírodních látek a na nosná výzkumná témata pracoviště. Studenti vytvoří malé týmy, rozdělí si role a v rámci týmu budou řešit zadaný problém z některé z oblastí výzkumu nebo odborné praxe včetně experimentální části. Zpracují projekt, rozdělí si role v týmu, vyřeší zadání a zpracují finanční rozvahu. Výsledkem bude oponovaná souhrnná zpráva a prezentace průběhu řešení a výstupů projektu. 

Obsahem praktického předmětu je teoretická i praktická výuka způsobu práce v odborném týmu v rámci týmového řešení konkrétního problému z oblasti potravinářské chemie a chemie přírodních látek v širším kontextu. Na základě zaměření laboratoří ÚCHPBT i FCH budou navržena témata, k jejichž řešení se studenti přihlásí podle zájmu o konkrétní problematiku a vytvoří malé týmy (4-5 osob). Na základě principů řízení lidských zdrojů si studenti rozdělí role v projektu a v rámci týmu budou řešit zadaný problém, s cílem vypracovat projekt. Zpracují záměr, metodiku, stanoví si cíle a realizují experimentální blok. Vypracují souhrnnou závěrečnou zprávu, která bude podrobena oponentuře a jejíž výstupy studenti představí v rámci prezentace průběhu řešení a výstupů projektu. Předmět je přípravou na následující řešení individuálních projektů v rámci diplomových prací, kdy se studenti musí zařadit do existujících výzkumných týmů a plnit přidělenou roli.

1) Úvod do výuky, informace týkajíce se projektového řízení a týmové práce. Studenty se rozdělí do týmů (4-5 osob) a vyberou si téma práce (studenti budou mít k dispozici seznam témat od garanta předmětu) a supervizory (volitelné osoby pracující na FCH VUT).
2) Techniky pro vyhledávaní vědecké literatury
3) Určení cílů projektu, vymýšlení experimentů v rámci týmů, identifikace rizik
4) Plánování experimentů, zopakování důležitých bodů k bezpečnosti práce
5) Návrh a organizace času potřebného pro naplnění cílů projektu
6) Rozdělení jednotlivých rolí studentů v rámci projektu (1 manažer projektu (cíle projektu, finanční bilance, kontrola průběhu experimentů, kontrola konečného zpracování návrhu projektu), 1 člen týmu pro podporu a zpracovaní literární rešerše k projektu, 2 členy týmu pro laboratorní testování hypotéz projektu, 1 člen týmu pro zpracování výsledků a výstupů projektu)
7) Prezentace anotace (stručný abstrakt) navrženého projektu na základě zpracované literární rešerše podle cílů projektu
8) Experimentální práce – začátek
9) Experimentální práce – pokračování
10) Experimentální práce – ukončení
11) Prezentace projektů jednotlivých týmů (cíle projektu, hypotézy projektu, výsledky projektu, finanční bilance projektu, výstupy projektu a možnost uplatnění v praxi) a jejich oponentura – 1. skupina týmů
12) Prezentace projektů jednotlivých týmů (cíle projektu, hypotézy projektu, výsledky projektu, finanční bilance projektu, výstupy projektu a možnost uplatnění v praxi) a jejich oponentura – 2. skupina týmů
13) Diskuse týkajíce se závěrečných zpráv jednotlivých projektů

Zápočet bude získán po předložení a kontrole souhrnné zprávy a prezentaci výsledků projektu. Podmínkou je aktivní účast na seminářích.