Detail předmětu

Fyzika a chemie materiálů

FCH-DCO_FCHMAk. rok: 2024/2025

Ideální krystal, interakce elektromagnetického vlnění s krystalem, krystalochemie, reálný krystal, vazebné síly v pevných látkách, nekrystalické látky, elektrické vlastnosti pevných látek, magnetické a optické vlastnosti látek, tepelné a mechanické vlastnosti látek, vybrané techniky studia materiálů: rentgenová, elektronová a neutronová difraktografie, mikroskopie optická, elektronová transmisní, elektronová rastrovací, elektronová emisní a iontová.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

0

Vstupní znalosti

Základní znalosti z obecné a anorganické chemie, fyzikální chemie a fyziky materiálů.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je ústní (30 minut příprava)
Hodnotí se stupeň znalostí teorie i pratických aplikací metod studia
struktury a vlastností anorganických materiálů i schopnost orientace v
současných trendech.
Výuka není v průběhu semestru kontrolována.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům ucelené poznatky o struktuře pevných látek od subatomární až po supramolekulární úroveň, a zejména o vztahu struktury a fyzikálních i chemických vlastností s vazbou na nejdůležitější principy metod a technik studia materiálů.
Znalosti struktury, vlastností ideálního krystalu a klasifikace krystalových struktur.
Znalosti klasifikace a charakteru poruch v reálném krystalu a jejich vazeb na vlastnosti krystalů.
Znalosti struktury, vlastností a vzniku nekrystalických anorganických látek
Znalosti vazebných sil v pevných látkách
Znalosti elektrických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.
Znalosti magnetických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.
Znalosti tepelných a optických vlastností pevných látek a jejich vazby na strukturu.
Znalosti instrumentálních technik strukturní analýzy pevných látek.

Základní literatura

Kratochvíl, B. Chemie a fyzika pevných látek I, ISBN 80-7080-196-4 (CS)
Kratochvíl, B. Chemie a fyzika pevných látek II, ISBN 80-7080-055-0 (CS)

Doporučená literatura

Kittel, Charles. Introduction to solid state physics - 8th ed. p. cm., ISBN 0-471-41526-X (EN)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program DPCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program DKCP_CHM_4_N doktorský, 1. ročník, zimní semestr, povinný