studijní program

Chemie a technologie materiálů

Fakulta: FCHZkratka: NPCP_CHTMAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0711A130022

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 29.9.2020 - 29.9.2030

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Předseda :
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.
Člen interní :
prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D.
Mgr. František Kučera, Ph.D.
Člen externí :
Ing. Roman Snop, Ph.D. (ČEZ Energetické produkty s. r. o.)
Ing. Jan Šimeček (TDK Electronics s. r. o.)
Ing. Jiří Lerch (Českomoravský cement a. s. )
Ing. Pavel Heinrich (HELUZ cihlářský průmysl v. o. s.)
Ing. Daniel Orel, Ph.D. (ARBURG spol. s. r. o.)
Ing. Lucie Keršnerová, Ph.D. (P-D Refractories CZ a. s.)

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Chemie materiálů 100

Cíle studia

Cílem studijního programu je vzdělávání a komplexní příprava odborníků se širokým teoretickým a praktickým základem v materiálových vědách, určených pro samostatnou tvůrčí a odbornou činnost. Obecný základ programu tvoří znalostmi z oblasti studia materiálových struktur a jejich chemických a fyzikálních vlastností, přičemž důraz je kladen na souvislosti mezi přípravou materiálů, jejich chemickým složením, strukturou a vlastnostmi materiálů. Zaměření na konkrétní materiály je dáno orientací výzkumné činnosti na fakultě, která je v rámci materiálového výzkumu realizována v rámci špičkově vybavených výzkumných center Centrum materiálového výzkumu a CEITEC a je fokusována na anorganické nekovové a kovové materiály a polymerní a kompozitní materiály
Studijní program je zaměřen chemicko-technologicky, cílem programu je proto předat absolventům jak teoretické tak i praktické zkušenosti s materiálově orientovanými chemickými technologiemi.

Profil absolventa

Absolvent oboru chemie a technologie materiálů prokazuje základní znalosti vztahů mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, a to jak anorganických kovových a nekovových, tak polymerních a kompozitních materiálů, vč. biomateriálů. Absolvent je schopen stanovit a vyhodnotit strukturu a vlastnosti těchto materiálů ve vztahu k jejich aplikaci.
Absolvent rovněž prokazuje laboratorní dovednosti v základních oblastech materiálové chemie a technologie umožňující samostatné zpracování zadaných praktických úkolů. Umí využít teoretické znalosti, soudobé přístrojové vybavení a vštípenou standardní metodologii pro získání použitelných experimentálních výsledků. Získané výsledky je schopen relevantně vyhodnocovat a vyvozovat z nich přiměřené závěry v intencích vědeckých standardů přírodovědných a technických oborů. Prokazuje schopnost tyto výsledky srozumitelně (ústně i písemně) prezentovat odborné veřejnosti, a to minimálně v českém jazyce. Absolvent prokazuje schopnost zrealizovat výzkumný projekt a získat výsledky v kvalitě pro přímé publikování.
Absolvent umí využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) ale i mimo ni (v managementu, logistice, obchodu). Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborné anglisky vyučované předměty a zkouška z angličtiny), tak aby absolvent dokázal čerpat z anglicky psaných zdrojů.

Charakteristika profesí

Charakteristický profesními činnostmi absolventů tohoto oboru jsou návrhy, konstrukce a provozování chemických procesů a technologií vedoucích k přeměně ropných, minerálních, rudných a jiných přírodních surovin v technicky a ekologicky významné materiály nebo produkty. Absolventi nacházejí uplatnění především v řízení technologických procesů a managementu chemických provozů, v provozech výrob syntetických materiálů, zpracování plastů, výrob kompaundů a kompozitů, ve výrobě stavebních materiálů, a to jak maltovin, tak i keramických materiálů, dále ve sklářství a cementářském průmyslu, ve výrobě technické, inženýrské a žárovzdorné keramiky, dále ve výrobě adheziv, hnojiv, anorganických výztuží a plniv, při povrchových úpravách materiálů (elektrotechnický, textilní, automobilový a letecký průmysl), ve farmaceutických a kosmetických výrobnách, v recyklaci odpadů a v dalších, především chemických procesech.

Vytváření studijních plánů

Vytváření studijních plánů se řídí SaZŘ VUT včetně kreditového systému (čl. 5 a 6 SaZŘ). Studijní plán je sestavován jako standardní studijní plán určující umístění předmětů v jednotlivých semestrech studia. Ve druhém semestru si studenti volí alespoň dva předměty z nabídky povinně volitelných předmětů. Ve třetím semestru si studenti volí alespoň pět předmětů z nabídky povinně volitelných předmětů. Kapacita povinně volitelných předmětů může být omezena, aby bylo možno zajistit řádnou kvalitu výuky. Případné odchýlení od standardního studijního plánu upravují studijní předpisy VUT a FCH VUT. Rozsah jedné vyučovací hodiny činí 50 minut.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Chemie a technologie materiálů. Absolventi mohou pokračovat studiem doktorských studijních programů Chemie, technologie a vlastnosti materiálů a Makromolekulární chemie.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MA_CMIMCharacterization Methods of Inorganic Materialsen5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MA_MCPMCharacterization Methods of Polymer Materialsen5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_CTS1Chemie a technologie silikátů Ics5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_SVAMStruktura a vlastnosti anorganických materiálůcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_SVPMStruktura a vlastnosti polymerních materiálůcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_TZPTechnologie zpracování polymerůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_VOCHVybrané kapitoly organické chemiecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / P - 26 / KK - 26 / KK - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_CTMChemie a technologie maltovincs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_CTS2Chemie a technologie silikátů IIcs4PovinnýzkP - 26 / KK - 26ano
MC_KOV1Kovové materiálycs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_MPMMechanika a porušování materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_SPLSyntézy polymerůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ano
MC_ADCAutomatizace a digitalizace v chemickém inženýrstvícs3Povinně volitelnýklP - 13 / KK - 26 / C1 - 13Bano
MC_PAPMPokročilé aplikace polymerních materiálůcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_POMPokročilé materiálycs3Povinně volitelnýKK - 26 / S - 26Bano
MC_RVOMRecyklace a využití odpadních materiálůcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
MC_TSPTechnologie v silikátovém průmyslucs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bano
BC_BCH1Biochemie Ics4Volitelnýzá,zkP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_FRAMFázové rovnováhy anorganických materiálůcs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 26ne
MC_KOMKompozitní materiály a jejich technologie IIcs5Povinnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / L - 52ne
MC_PJMIPřenosové jevy v materiálovém inženýrstvícs5PovinnýzkP - 26 / KK - 26ne
MC_AMGAplikovaná mineralogie a geochemiecs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_BM_IBiomateriály I: Syntézy a charakterizacecs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_DSAPDegradace, stabilizace a aditivace polymerůcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_ISA2Instrumentální a strukturní analýza IIcs4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_KOV2Kovové materiály IIcs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_NANNanotechnologiecs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_NVPNavrhování výrobků z plastůcs3Povinně volitelnýklP - 26 / KK - 26Bne
MC_STKSpeciální technologie keramikycs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_STMSpeciální technologie maltovincs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_TVRTenké vrstvycs3Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26Bne
MC_VOCHVybrané kapitoly organické chemiecs4Volitelnýzá,zkP - 26 / P - 26 / KK - 26 / KK - 26 / C1 - 26 / C1 - 26ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MC_DP_CHTMDiplomová prácecs30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano
BC_BCH1Biochemie Ics4Volitelnýzá,zkP - 26 / P - 26 / C1 - 13 / C1 - 13ano
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
B 6 kr - 9 kr MC_ADC (3 kr), MC_PAPM (3 kr), MC_POM (3 kr), MC_RVOM (3 kr), MC_TSP (3 kr)
B 3 kr - 9 kr
B 15 kr - 34 kr MC_AMG (3 kr), MC_BM_I (3 kr), MC_DSAP (3 kr), MC_ISA2 (4 kr), MC_KOV2 (3 kr), MC_NAN (3 kr), MC_NVP (3 kr), MC_STK (3 kr), MC_STM (3 kr), MC_TVR (3 kr)