studijní program

Environmental Sciences and Engineering

Fakulta: FCHZkratka: NPAP_ENVIAk. rok: 2023/2024

Typ studijního programu: magisterský navazující

Kód studijního programu: N0712A130005

Udělovaný titul: Ing.

Jazyk výuky: angličtina

Akreditace: 25.6.2019 - 25.6.2029

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

2 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je výchova absolventů, kteří budou mít teoretické znalosti i praktické zkušenosti v environmentálních vědách a disciplínách environmentálního inženýrství. Cílem studia je v maximální míře připravit budoucí absolventy pro praxi nebo pro pokračování v doktorském studiu. Studium poskytuje vzdělání v oblastech zaměřených na ochranu životního prostředí a používané technologie s přesahem do mezioborových disciplín. Obsah studia v jednotlivých předmětech je koncipován tak, aby byl plně v souladu se stanovenými cíli studia a uvedeným profilem absolventa. Studenti během studia prohlubují teoretické znalosti a praktické dovednosti získané v bakalářském studijním programu a to především v environmentální chemii a procesech v jednotlivých složkách životního prostředí a v relevantních technologiích pro ochranu životního prostředí. Mezi ty patří především technologie pro úpravu a čištění vody, sanaci a dekontaminaci půdy a technologie nakládání s pevnými, kapalnými a plynnými odpady.

Profil absolventa

Absolventi studijního double-degree programu „Environmental Science and Engineering“ získají titul inženýr (Ing.) v oblasti environmentálního inženýrství studiem na VUT a (MSc.) v oblasti environmentálních věd studiem na Univerzitě Koblenz-Landau (Německo).
Odborné znalosti:
Absolventi budou vybaveni širokými a hlubokými znalostmi v oblasti environmentální chemie a inženýrství včetně chápaní příslušných teorií, konceptů a metod, stejně tak jako rozumí možnostem podmínkám a omezením v těchto oborech.
Absolventi proto budou vybaveni celým portfoliem znalostí pro praxi nebo navazující doktorské studium. V oblasti environmentálních věd získá absolvent teoretické i praktické znalosti v oblasti statistické analýzy, transportu a chování polutantů, biogeochemických procesů a cyklů, vlastnosti a dynamiky ekosystémů, vč. antropogenních ekosystémů, biodiverizitě a geoekologie a základy environmentální ekonomie. Podle svého výběru pak mají možnost získat hlubší znalosti v dalších disciplínách například aplikované analytické chemie nebo organické chemie.
V oblasti environmetálního inženýrství pak získá znalosti konvenčních a speciálních technologií nakládání s odpady, úpravy vody včetně návrhů čistíren odpadních vod, sanačních technologií a problematiky konvenčních a alternativních zdrojů energie.
Odborné dovednosti:
Absolvent dovede s využitím odborných znalostí samostatně vymezit a tvůrčím způsobem řešit teoretické i praktické problémy v oboru, samostatně a tvůrčím způsobem řešit komplexní problémy s použitím vybraných teorií, konceptů a metod a také použít celou řadu pokročilých výzkumných postupů v oboru způsobem umožňujícím získávat nové původní informace.
Absolvent tak disponuje širokým spektrem přírodovědných (chemických) znalostí a příbuzných chemicko-technologických dovedností a vnímá problematiku ochrany životního prostředí i z perspektivy environmentální ekonomie včetně posuzování životního cyklu materiálů, oběhového hospodářství a odpadového managementu.
Absolvent chápe souvislosti mezi strukturou látek a jejich vlastnostmi, akumulaci, transportem a vlivem na životní prostředí, je si vědom rizik a důsledků lidské činnosti na jednotlivé složky životního prostředí a umí aplikovat technologická řešení pro jejich likvidaci a prevenci. Dále je schopen samostatných inženýrských rozhodnutí, včetně návrhů jednoduchých zařízení a přístupů. Ovládá základní a některé pokročilé přístrojové techniky a softwarové prostředí.
Obecná způsobilost:
Absolvent se dokáže samostatně a odpovědně rozhodovat v nových nebo měnících se souvislostech nebo v zásadně se vyvíjejícím prostředí s přihlédnutím k širším společenským důsledkům rozhodování. Dokáže plánovat, podporovat a řídit s využitím teoretických poznatků oboru získávání dalších odborných znalostí, dovedností a způsobilostí ostatních členů týmu. Bere na vědomí vyvíjející se souvislosti a dostupné zdroje, dokáže vymezit zadání pro odborné činnosti, koordinovat je, a nést konečnou odpovědnost za jejich výsledky a důsledky. Dále pak je samostatný v řešení etických problémů. Získané poznatky je schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům, včetně obhajoby vlastních odborných názorů. Absolvent dokáže samostatně pracovat i s cizojazyčnými literárními zdroji, samostatně vyhodnocovat a zpracovávat změřená data, aplikovat pokročilé statistické metody pro zpracování dat, formulovat závěry a vypracovat odbornou práci velkého rozsahu. To znamená, že absolvent bude mít znalosti i praktické zkušenosti s postupy a metodami vědecké práce. Dále pak je absolvent schopen získané poznatky ústně prezentovat a to i v anglickém jazyce.

Charakteristika profesí

Získané vzdělání je důležité pro širší chápání environmentálních problémů a trvale udržitelného rozvoje a pro budoucí uplatnění v environmentálně, technologicky a chemicky orientovaných aplikacích v podnikatelské sféře, ve státní správě, zdravotnictví, farmacií a potravinářství, ale i v řídících funkcích tuzemských nebo zahraničních organizacích.
Absolvování studijního programu dává absolventovi také předpoklady k úspěšnému studiu v dalším doktorském studijním programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí zaměřeného na pokročilé metody environmentální analýzy a moderní technologie.
Absolventi programu naleznou uplatnění jak ve státní správě (orgány ochrany přírody v ČR i v EU), v národních i mezinárodních společnostech (stavební a územní rozvoj, vodohospodářské služby, odpadové hospodářství) a ve firmách zabývajících se chemickým a environmentálním inženýrstvím. Interdisciplinární charakter programu nabízí možnosti uplatnění v konzultačních službách nebo na pozici koordinátorů ve firmách zabývajících se ochranou životního prostředí. Absolventi se též mohou uplatnit jako techničtí pracovníci v laboratořích, projekčních kancelářích či konzultačních společnostech.

Podmínky splnění

Obdržení 120 kreditů, úspěšné absolvování všech povinných předmětů včetně absolvování povinné praxe, úspěšná obhajoba závěrečné práce a složení státní závěrečné zkoušky, pobyt minimálně 1 semestr na Univerzitě Koblenz-Landau, Německo.

Vytváření studijních plánů

Studijní program vychází z již existujícího akreditovaného studijního programu „Environmental Sciences“, který nabízí Univerzita Koblenz-Landau (UKL), kampus v Landau. K lepšímu pochopení navrhované studijního programu proto nejprve popisujeme strukturu programu na UKL.
Struktura studijního programu na UKL, k němuž se připojujeme: Jak je vidět na obrázku 1 v sebehodnotící zprávě, student UKL tohoto studijního programuje má v prvním semestru 4 základní povinné kurzy „Tools for complex data analysis“, „Fate and transport of pollutants“, „Land use and ecosystems“ a „Environmental economics“. Tím získává 24 kreditů. K povinným předmětům také patří „Sustainability and global change“, „Research and training internship“ které probíhají během prvních tří semestrů a které jsou ohodnoceny dalšími 12 kredity. Posledním povinným předmětem je „Master thesis“, které je ve 4. semestru. Pro další studium si student UKL volí dvě z osmi povinně volitelných specializací (Elective subject 1 a 2), v každé ze specializací má student po 4 povinných předmětech a další povinně volitelné. Detaily studijního programu a anotace předmětů (List of modules) jsou k dipozici v příloze. Specializace (elective subjects) nabízené na UKL jsou následující: „ANA: Environmental analysis“, „AÖK: Applied ekology“, „SÖU: Socioeconomics and environmental management“, „AQU: Aquatic systems“, „SOS: Soil systems LAS: Landscapes and scales“, „CHE: Chemicals in the environment“, „MOD: Modelling“.
Struktura navrhovaného studijního programu, tj. spojení UKL a FCH VUT: Navrhovaný „double degree“ studijní program „Environmental Sciences and Engineering“ je rozvržen do čtyř semestrů dvou akademických roků a k studijnímu programu „Environmental Sciences“ akreditovanému na UKL se připojuje vytvořením samostatné „specializace“, „Environmental engineering“. (ENG) Jinými slovy, student volí jednu specializaci na UKL a k tomu se připojí specializace „Environmental engineering“ na UKL. Přijímáni jsou studenti se základní znalostí environmentální chemie a procesů v ekosystémech s Bc. z „Umweltwissenschaften“ z UKL nebo FCH VUT nebo Bc. v chemii, fyzice, environmentálním inženýrství, ekologii nebo podobných disciplínách z jiných univerzit.
Studijní povinnosti jsou pak rozloženy s ohledem následovně:
První výukový semestr bude probíhat povinně na UKL, kde student získá minimálně 24 kreditů (24 z předmětů (modules) povinných a zbytek z povinně volitelných nabízených na UKL a to podle zvolené specializace. Student si volí na UKL pouze jednu specializaci, druhou je pak „Environmental engineering“ studovaný na VUT FCH. Student tedy začíná na UKL získávat znalosti v oblasti environmentálních věd „environmental sciences“ a získává také kredity v povinném předmětu „Sustainability and Global Change I“. Získá tedy 27 kreditů v povinných předmětech a další kredity pak volbou předmětů v rámci svého výběru, viz „List of modules“.
Druhý výukový semestr bude probíhat povinně na VUT FCH, kde student získá 24 kreditů ve čtyřech povinných „Water and wastewater engineering“ „Waste management and engineering“ „Decontamination and remediation technologies“, a „Radioecology, nuclear chemistry and technology“ a jeden kredit za „Sustainability and Global Change II“. Student tedy získává znalosti v oblasti environmentálního inženýrství „Environmental engineering“ doplněné o analýzu jednotlivých složek životního prostředí. Z organizačních důvodů jsou studentům nabízeny některé předměty, které jsou ve druhém semestru vyučovány i na UKL. Mezi ně patří: „Water analysis“ (překryv s ANA a AQU), „Soil chemistry“ (překryv s ANA a SOS), „Green chemistry“ (překryv s CHE) a „Advances in organic chemistry“ (překryv s CHE). UKL také nabízí možnost studovat souběžně SÖU kurzy („Sustainability and Society“ a „Environmental Management“ více zde). V rámci povinných předmětů získá student 25 kreditů a zbytek pak z povinně volitelných předmětů.
Část třetího výukového semestru probíhá povinná stáž ve firmě nebo výzkumné instituci (8 kreditů). V tomto semestru má student možnost volby z mnoha povinně volitelných předmětů, nabízených buď na UKL nebo na FCH VUT nebo na obou (některé z nich se překrývají). V rámci specializace „Environmental engineering“ má student možnost studovat „Special water treatment technologies“, „Designing of facilities in waste water treatment technologies“, „Green materials for green technologies, energy and depollution“. Překrývající se předměty jsou pak "Current developments in environmental chemistry" (ANA, SOS, LAS) a "Biogeochemical interfaces" (ANA, SOS, LAS). Povinným předmětem je pak “Sustainability and Global Change III”, zde je překrývá se všemi specializacemi. Volbou jsou také kurzy pro specializaci SÖU („Sustainability and Society“, „Environmental Policy and Law“, „Environmental Life Cycle Assessment“, „Environmental Management“, „Environmental Cost-Benefit Analysis“), pro specializace AÖK, AQU a CHE pak předmět „Principles of ecology“ ETX2 (více List of modules). Student tedy prohlubuje znalosti získané v předcházejícím semestru, buď v oblasti „Environmental sciences“ nebo „Environmental engineering“ a to na základě vlastní volby a preferencí v souladu se studijním programem. V rámci povinných předmětů získá student 9 kreditů a zbytek pak z povinně volitelných předmětů.
Ve čtvrtém semestru vypracuje student kvalifikační práci, podle své volby buď na UKL nebo VUT, student za ni získá 30 kreditů. Obhajoba a závěrečná zkouška proběhne za přítomnosti pracovníků UKL a VUT a to na půdě VUT. Dohromady ze 4 semestrů musí student získat minimálně 120 kreditů a absolvovat všechny povinné předměty.
Z popisu plánu vyplývá, že studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům získání teoretických i praktických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností. Dále pak je program koncipován tak, aby umožnil studentům co největší výběr z nabízených specializací. Takto sestavený plán umožňuje studentům studovat „specializaci„ ENG nabízenou VUT v kombinaci dalšími specializacemi. Pokud se rozhodnou studovat třetí semestr na půdě UKL pak mohou ENG kombinovat s: ANA, CHE, AÖK, SÖU (částečně online), AQU, SOS nebo LAS. Pokud se rozhodnou třetí semestr studovat na půdě VUT, pak mohou „specializaci„ ENG nabízenou VUT kombinovat s: ANA, SÖU (online), AQU, SOS nebo CHE.
Specializace nejsou v programu explicitně koncipovány, protože jsou již obsaženy v akreditovaném studijním programu na UKL. VUT FCH akredituje pouze část „Environmental engineering“, který, jak již bylo zmíněno, je k akreditaci na UKL pouze přičleněn jak specializace.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem doktorského studijního programu.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MA_ENG3Decontamination and Remediation Technologiesen6PovinnýzkP - 26 / KK - 26 / C1 - 39ano
MA_ENG5Radioecology, Nuclear Chemistry and Technologyen6PovinnýzkP - 26 / KK - 26 / C1 - 39ano
MA_ENG1IISustainability and Global Change IIen1PovinnýklP - 13 / KK - 26ano
MA_ENG4Waste Management and Engineeringen6PovinnýzkP - 26 / KK - 26 / C1 - 39ano
MA_ENG2Water and Wastewater Engineering en6PovinnýzkP - 26 / KK - 26 / C1 - 39ano
MA_ENG9Advances in Organic Chemistryen6Povinně volitelnýzkKK - 26 / S - 13 / L - 39ano
MA_ENG10Green Chemistryen6Povinně volitelnýzkKK - 26 / S - 13 / L - 39ano
MA_ENG8Soil Chemistryen6Povinně volitelnýzkKK - 26 / S - 13 / L - 39ano
MA_ENG7Water Analysisen6Povinně volitelnýzkKK - 26 / S - 13 / L - 39ano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MA_ENG6Research Training and Internshipen8PovinnýKK - 26 / PX - 240ano
MA_ENG1IIISustainability and Global Change IIIen1PovinnýklP - 13 / KK - 26ano
MA_ENG13Biogeochemical Interfacesen4Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26ano
MA_ENG12Current Developments in Environmental Chemistryen6Povinně volitelnýklKK - 26 / S - 52ano
MA_ENG14Designing of Facilities in Waste Water Treatment Technologiesen6Povinně volitelnýzá,zkP - 13 / KK - 26 / C1 - 26ano
MA_ENG15Green Materials for Green Technologies, Energy and Depollutionen6Povinně volitelnýzá,zkP - 26 / KK - 26 / C1 - 13ano
MA_ENG11Special Water Treatment Technologiesen6Povinně volitelnýzkP - 26 / KK - 26 / C1 - 39ano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
MA_ENG16Thesisen30PovinnýKK - 26 / SL - 390ano