studijní program

Materiály pro průmysl, medicínu a udržitelnost

Fakulta: FCHZkratka: BPCP_MPMUAk. rok: 2024/2025

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: X00000000000

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Profil programu

Akademicky zaměřený

Forma studia

Prezenční studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Předseda :
doc. Ing. František Šoukal, Ph.D.
Člen interní :
Ing. Radka Bálková, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Jančář, CSc.
doc. Ing. Lukáš Kalina, Ph.D.
Člen externí :
Ing. Pavel Heinrich
Ing. Lucie Keršnerová, Ph.D.
Ing. Jiří Lerch
Ing. Daniel Orel, Ph.D.
Ing. Roman Snop, Ph.D.
Ing. Jan Šimeček

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 100

Cíle studia

Cílem studia je poskytnout všeobecné vzdělání v základních chemických disciplínách, rozšířené o chemii a technologii anorganických a organických materiálů. Studium má docílit zvýšeného povědomí o struktuře hmoty s důrazem na pochopení vztahu mezi strukturou a vlastnostmi pevných látek. V obecné rovině má vštípit a upevnit celoživotní schopnost získávat nové znalosti a dovednosti a rozvíjet je, schopnost kriticky hodnotit experimentální a publikovaná data a vyvozovat z nich přiměřené závěry. Cílem studia je především příprava absolventa pro navazující magisterské studium specializovaných chemických oborů, zejména chemie a technologie materiálů, avšak skladba studijního plánu je také volena tak, aby umožnila i přímý nástup do chemické praxe. Absolvent má nabýt základních dovedností a zkušeností pro samostatnou a bezpečnou práci v laboratoři i obsluhu měřících přístrojů, provozních zařízení a technologických celků.

Profil absolventa

Absolvent prokazuje znalosti a praktické laboratorní dovednosti v základních chemických disciplínách jako je obecná, anorganická, organická, fyzikální, analytická chemie a biochemie. Absolvent je zároveň vybaven znalostmi matematiky, fyziky, statistiky a informačních technologií v rozsahu nezbytném pro zvládnutí výše uvedených disciplín. To vše v šíři a hloubce, která je standardem pro vysokoškolské absolventy chemických oborů. Na tento chemicko-přírodovědný základ navazují znalosti chemických technologií postavené na chemickém inženýrství a rozvinuté v oborové specializaci na chemii a technologii materiálů.
Absolvent studijního programu Materiály pro průmysl, medicínu a udržitelnost prokazuje základní znalosti vztahů mezi strukturou a vlastnostmi materiálů, a to jak anorganických kovových a nekovových, tak syntetických a přírodních polymerních a kompozitních. To zahrnuje makromolekulární chemii, základy fyzikální chemie a fyziky polymerů, kompozitní materiály a jejich technologie, základy struktury a vlastností pevných látek, základy chemie a technologie silikátů (sklo, keramika, pojiva), základy struktury a vlastností kovů a slitin. Další rozšíření a prohloubení znalostí v oboru chemie materiálů se u absolventa předpokládá v navazujícím magisterském studijním programu Chemie a technologie materiálů a k tomu také absolvent prokazuje předpoklady.
Absolvent rovněž prokazuje laboratorní dovednosti v základních oblastech chemie umožňující samostatné zpracování zadaných úkolů. Umí využít teoretické znalosti, soudobé přístrojové vybavení a vštípenou standardní metodologii pro získání použitelných experimentálních výsledků. Získané výsledky je schopen relevantně vyhodnocovat a vyvozovat z nich přiměřené závěry v intencích vědeckých standardů přírodovědných a technických oborů. Prokazuje schopnost tyto výsledky srozumitelně (ústně i písemně) prezentovat odborné veřejnosti, a to minimálně v českém jazyce. Absolvent prokazuje schopnost zrealizovat výzkumný projekt a získat výsledky bez požadavku na kvalitu pro přímé publikování.
Absolvent umí využívat soudobé informační technologie v chemické praxi (výpočty, statistické zpracování a grafické znázornění dat, orientace v databázích) ale i mimo ni (v managementu, logistice, obchodu). Profil absolventa je doplněn jazykovou průpravou (odborná i obecná angličtina ve čtyřech semestrech) tak, aby absolvent dokázal čerpat z anglicky psaných zdrojů.

Charakteristika profesí

Charakteristickými profesními činnostmi absolventů tohoto oboru jsou návrhy, konstrukce a provozování chemických procesů a technologií vedoucích k přeměně ropných, minerálních, rudných surovin, obnovitelných přírodních surovin a průmyslových sekundárních surovin a odpadů v technicky a ekologicky významné materiály nebo produkty. Absolventi nacházejí uplatnění především v řízení technologických procesů a managementu chemických provozů, v provozech výrob syntetických materiálů a biomateriálů pro průmyslové i medicínské aplikace, při zpracování plastů ve výrobě komponent pro automobilový, elektrotechnický a letecký průmysl a sport, ve výrobě stavebních materiálů, a to jak maltovin, tak i keramických materiálů, dále ve sklářském a cementářském průmyslu, ve výrobě funkční technické, inženýrské a žárovzdorné keramiky, ve výrobě polovodičů, čipů a dalších elektrotechnických součástek, dále ve výrobě adheziv, anorganických výztuží a plniv, při povrchových úpravách materiálů, ve farmaceutických a kosmetických výrobnách, v recyklaci odpadů a v dalších, především chemických procesech.

Podmínky splnění

Student studium úspěšně absolvuje, pokud získá počet kreditů v předepsané skladbě rovný minimálně šedesátinásobku počtu roků standardní doby studia a vykoná státní závěrečnou zkoušku, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 ECTS kreditů.

Vytváření studijních plánů

Studijní plán v bakalářském studiu je rozvržen do šesti semestrů, ve třech akademických rocích. Je sestaven tak, aby umožňoval studentům zejména získání teoretických znalostí potřebných pro výkon povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a dále osvojení nezbytných praktických dovedností.
Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredity vyjadřují zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho úspěšném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT, vnitřní normou Pravidla pro organizaci studia na FCH a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu.
V bakalářském studijním programu Chemie a technologie materiálů musí student získat minimálně 180 kreditů ve stanovené kreditové skladbě:
xxxxx kreditů v povinných (P) předmětech,
xxxxxx kreditů ve skupině povinně volitelných (PVA) předmětů,
xxxxxx kreditů ve skupině povinně volitelných (PVB) předmětů.
Studijní plán je sestaven tak, aby studenti každý akademický rok mohli získat alespoň 60 kreditů z P a PV předmětů. Minimální počet kreditů nutných pro pokračování ve studiu je v každém roce minimálně 40 kreditů z P a PV předmětů (35 v kombinované formě studia). Kredity za uznané předměty a kredity za volitelné (V) předměty se pro posouzení této podmínky nezapočítávají. V 1. ročníku bakalářského studia je navíc stanoven minimální počet kreditů za 1. semestr. Pro pokračování ve studiu musí student za 1. semestr získat alespoň 10 kreditů.
Povinné předměty absolvuje student zpravidla v semestrech a ročnících tak, jak jsou uvedeny ve studijních plánech. Nezakončí-li student úspěšně povinný předmět předepsaným způsobem, je mu automaticky zapsán v následujícím akademickém roce jako opakovaný. Každý předmět přitom lze opakovat pouze jednou. V případě neabsolvování opakovaného povinného předmětu je studentovi studium ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) Zákona o VŠ.
Povinně volitelné předměty jsou rozděleny do dvou skupin. Povinně volitelné předměty profilujícího základu (PVA) jsou oborově zaměřené odborné předměty, které profilují studenta do užších oblastí jeho zájmů. Povinně volitelné (PVB) předměty jsou další odborné předměty zařazené z nabídek ústavů FCH VUT. Jejich úkolem je rozšířit všeobecné odborné znalosti studentů.
PV předměty si pro daný akademický rok volí student sám z aktuální nabídky studijního plánu při respektování pravidel pro jejich výběr uvedených při registraci. Při výběru těchto předmětů se student řídí svými odbornými zájmy a obsahem předmětů, který je zveřejněn v Informačním systému FCH VUT. Neabsolvuje-li student PV předmět, může, ale nemusí si jej v dalším akademickém roce zapsat znovu.
V rámci bakalářského studia je studentům nabídnuta výuka angličtiny v rozsahu 2 hodin týdně po dobu 4 semestrů. Angličtina je vyučována od letního semestru 1. ročníku bakalářského studia. Během 1. semestru každý student absolvuje elektronický rozřazovací test, který je studentům ve stanoveném období zpřístupněn v IS STUDIS, pokyny k vykonání testu jsou vždy s předstihem zveřejněny. Dle výsledku dosaženého v elektronickém rozřazovacím testu je studentům do 2. semestru zapsán předmět Angličtina I – III s příslušnou pokročilostí. Jedná se pouze o volitelné předměty nad rámec studia, které studenty připraví na povinnou zkoušku z angličtiny na úrovni B2 (povinný předmět Angličtina IV). Studenti, kteří by chtěli své jazykové schopnosti dále rozvíjet, mají možnost absolvovat navíc předmět Angličtina C1 jako povinně volitelný předmět ze skupiny PVB.
Během celého studia mohou studenti navštěvovat další volitelné předměty, mezi něž patří tělesná výchova a tzv. svobodné předměty (předměty nabízené jinými fakultami VUT pro rozšíření všeobecných znalostí). Předměty si volí student sám z nabídky zveřejněné ve stanoveném období v informačním systému VUT a může je absolvovat v libovolném ročníku nebo semestru bakalářského studia. Volitelné předměty absolvuje student nad rámec studia, kredity za tyto předměty se tedy nezapočítávají do minimálního počtu 180 kreditů za studium, ani do minima stanoveného pro pokračování ve studiu po 1. semestru, respektive pro ukončení příslušného akademického roku.

Dostupnost pro zdravotně postižené

Podmínkou přijetí ke studiu je potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu. Studium je spojeno s prací v chemických a technologických laboratořích, kde mají studenti přístup k široké škále chemických látek, manipulují a přicházejí do přímého kontaktu s nimi. V rámci laboratorní praxe může být ohroženo nejen zdraví studenta, ale může být i studentem ohroženo zdraví ostatních osob. Proto se při posuzování zdravotní způsobilosti přihlíží kromě obecné zdravotní způsobilosti též k nemocem a chorobným stavům, které mohou být kontraindikací pro práci s chemickými látkami, případně představují pro tuto práci určitá omezení. Více informací o specifikaci nemocí a chorob je zveřejněno v elektronické přihlášce.
Uchazeči o studium a studenti se specifickými potřebami se mohou obrátit na Poradenské centrum VUT Alfons https://alfons.vutbr.cz/.

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi mohou pokračovat studiem navazujícího magisterského studijního programu.

Specializace

Zkratka Název (zaměření) Povinných kreditů