Centrum materiálového výzkumu

Chemická analýza

 • Iontový chromatograf
 • Optický emisní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem
 • Ramanský mikroskop
 • Rentgenový difraktometr
 • Rentgenový fotoelektronový spektrometr
 • Rentgenový fluorescenční spektrometr
 • Elementární analýza (C, H, N, S, O)

Strukturní analýza

 • Invertovaný světelný mikroskop
 • Rastrovací elektronový mikroskop Jeol
 • Rastrovací elektronový mikroskop Zeiss

Fyzikálně-mechanická analýza

 • Fotonová cross-korelační spektroskopie
 • Hydraulický lis pro mechanické testování
 • Mikrotvrdoměr
 • Reometr
 • Dilatometr
 • Laserový analyzátor velikosti částic

Termická analýza, kalorimetrie

 • TDA/TMA/TGA/DTA/DSC
 • Simultánní termogravimetrká, diferenční termická a efluenční plynová analýza TG-DTA-EGA
 • Kalorimetrie
 • Žárový mikroskop
 • Měření tepelné vodivosti

Pokročilá spektroskopie

 • Fluorescenční spektroskopie
 • Fluorescenční korelační spektroskopie
 • Ultrazvuková spektroskopie s vysokým rozlišením
 • Infračervená a Ramanova spektroskopie

Biotechnologie

 • Vysokoúčinná KAPALINOVÁ CHROMATOGRAFIE
 • Vybavení pro kultivaci mikroorganismů
 • Vybavení pro analýzu DNA
 • Vybavení pro purifikaci a charakterizaci proteinů
 • Vybavení pro přípravu částicových transportních systémů

Koloidy, disperze

 • Charakterizace koloidních systémů
 • Stanovení velikosti a náboje částic
 • Reologie
 • Mikroreologie
 • Tenziometrie

Difůzní techniky

 • Experimentální difúzní techniky

Optická, elektro/optická charakterizace

 • Optická charakterizace
 • Elektronická a optoelektronická charakterizace
 • Dielektrická spektroskopie

Tenké vrstvy, materiálový tisk

 • Organická syntéza
 • Příprava tenkých vrstev

Příprava materiálů

 • Kanthalové pece
 • Laboratorní míchačky
 • Muflové pece
 • Pec s řízenou atmosférou
 • Planetový mlýn
 • Sítový třídič
 • Superkanthtalové pece
 • Tlakový mikrovlnný rozklad
 • Vany pro uložení zkušebních těles
 • Vibrační mlýny