Detail projektu

Nanostrukturované filtrační materiály pro eliminaci arsenu z vod

Období řešení: 01.03.2019 — 28.02.2021

O projektu

Pitná voda se v posledních letech a desetiletích stává stále významnější strategickou surovinou. Existuje nemálo zdrojů vody, zejména vody podzemní včetně minerální, které nelze využívat kvůli přílišné kontaminaci zdraví škodlivými látkami, např. solemi arsenu. Poznatky získané během řešení projektu najdou proto konkrétní uplatnění v praxi, kde je požadováno snížení obsahu arsenu pod legislativně dané limity pro pitnou vodu. Vedle celospolečenského zájmu na řešení této problematiky se nám podařilo navázat kontakt i s konkrétním potenciálním uživatelem vyvinuté technologie, jenž nám umožní praktické - provozní testování vyvinutých produktů. Pro řešení projektu budou využity nově vyvinuté materiály obsahující nanovláknité struktury, které budou vykazovat jak účinné sorpční schopnosti, tak také ekonomicky výhodné filtrační vlastnosti. S cílem zajištění bezpečnosti navrhované technologie bude součástí vývoje a testování materiálů i hodnocení potenciálního rizika (např. dle REACH) využitých nanomateriálů a jejich možných nežádoucích účinků na zdraví člověka. Novost námi navrženého postupu lze doložit patentovou rešerší, která je uložena v části 9. Přílohy za projekt.

Klíčová slova
voda; pitná voda; minerální voda; arsen; odstranění arsenu; nanostruktura; nanovlákno; elektrospinning; filtrace; filtr; filtrační zařízení; adsorpce; adsorbent; atomová absorpční spektroskopie; účinnost

Označení

TJ02000269

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Köbölová Klaudia, Ing. et Ing.
- hlavní řešitel (01.01.2020 - 28.02.2021)
Punčochářová Lenka, Ing.
- spoluřešitel (01.03.2019 - 28.02.2021)
Schüllerová Barbora, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (01.03.2019 - 28.02.2021)
Urbánek Michal, Ing.
- spoluřešitel (01.03.2019 - 31.12.2019)

Útvary

Ústav soudního inženýrství
- příjemce (01.03.2019 - 28.02.2021)
Ústav chemie potravin a biotechnologií
- spolupříjemce (01.03.2019 - 28.02.2021)

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- plně financující (2019-04-25 - 2021-02-28)

Výsledky

KÖBÖLOVÁ, K.; DOMINICOVÁ, E.; ADAMEC, V.; KIMMER, D.; KOVÁŘOVÁ, M. New approaches and possibilities of arsenic removal from drinking water. In 19th International Multidisciplinary Scientific Geoconference SGEM 2019. International multidisciplinary geoconference SGEM. Vídeň: STEF92 Technology Ltd., 2019. p. 17-23. ISBN: 978-619-7408-99-7. ISSN: 1314-2704.
Detail

DOMINICOVÁ, E.; KIMMER, D.; SEDLAŘÍK, V.; ADAMEC, V.; URBÁNEK, M.: Nanostrukturovaný materiál pro eliminaci arsenu z vod; Nanostrukturovaný materiál pro eliminaci arsenu z vod. Centrum polymerních systémů, UTB ve Zlíně. (funkční vzorek)
Detail

DOMINICOVÁ, E.; KIMMER, D.; SEDLAŘÍK, V.; URBÁNEK, M.; ADAMEC, V.: Filtr pro elminaci arsenu z vody; Kombinovaný filtr obsahující nanostrukturovaný materiál a FeO(OH) pro eliminaci arsenu z vod. Centrum polymerních systémů, UTB ve Zlíně. (funkční vzorek)
Detail