Detail projektu

Stanovení vertikální mobility těžkých kovů v lesních půdách jako podklad pro optimalizaci dřevinné skladby s cílem snížení rizika jejich transferu do jedlých hub

Období řešení: 01.06.2019 — 31.05.2021

O projektu

Je známo, že druhové složení lesních porostů (listnaté vs. jehličnaté stromy) může výrazně ovlivnit koloběhy látek v ekosystému. Kontaminanty tak mohou být buď intenzivněji re-distribuovány do biosféry, hlubších partií půd a povrchových a podzemních vod, anebo imobilizovány v biomase rostlin a povrchových vrstvách půdy. Doposud ale nikdo exaktně nekvantifikoval re-distribuci těžkých kovů z lesního prostředí do dalších, pro člověka významných, složek ekosystému (např. houby, povrchová a podzemní voda) v závislosti na druhovém složení lesních porostů. Cílem projektu je ověřit hypotézu o rozdílném vlivu našich dvou hlavních hospodářských dřevin (HHD), tj. smrku (Picea abies L.) a buku (Fagus sylvatica L.), na akumulaci těžkých kovů v půdě a jejich další šíření v ekosystému. Navrhovaný mezioborový a multiinstitucionální projekt předloží podklad pro úpravu lesnického hospodaření, který přispěje ke zkvalitnění životního prostředí v lokalitách zatížených imisemi těžkých kovů na základně znalosti migrace kovů v půdním profilu ve vztahu k druhovému složení porostu. Dosavadní výzkumy zaměřující se na migraci kovů v půdním profilu byly prováděny zejména v oblasti Příbrami a Krušných hor. Svým omezeným rozsahem (počet ploch, počet vzorků), jasně nedefinovanými stanovištními a porostními podmínkami, nedovolují aplikaci na širší územní celky. Výše zmíněné lokality představují oblasti extrémní kontaminace půd v rámci celé ČR, tzn. "specific site", nelze je s jistotou aplikovat na další imisemi postižené oblasti. Doposud publikované prvkové mapy nejsou diferenciované podle horizontů, a vzhledem k nízké vstupní základně dat jsou příliš generalizované. Neberou v úvahu heterogenitu a charakter porostu a vliv faktorů prostředí (např. aktuální imisní zátěž, stanovištní podmínky). Přidanou hodnotou projektu je identifikace potenciálně rizikových oblastí kontaminace hub těžkými kovy.

Označení

TJ02000128

Originální jazyk

čeština

Řešitelé

Pecina Václav, Ing.
- hlavní řešitel (19.10.2018 - nezadáno)
Komendová Renata, Mgr., Ph.D.
- spoluřešitel (19.10.2018 - nezadáno)
Mravcová Ludmila, Ing., Ph.D.
- spoluřešitel (19.10.2018 - nezadáno)
Románeková Ivana, Ing.
- spoluřešitel (19.10.2018 - nezadáno)

Útvary

Zdroje financování

Technologická agentura ČR - Program na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA

- plně financující (2019-04-25 - 2021-05-31)