EN  English

Doktorské studijní programy a oborové rady

Doktorské studijní programy (DSP) jsou určeny pro absolventy VŠ a jsou zaměřeny na výchovu a vzdělání vědeckých a odborných pracovníků. Doktorské studijní programy uskutečňované na Fakultě chemické jsou orientovány na výzkum ve speciálních oblastech materiálových věd, chemických a potravinářských technologií a souvisejících základních vědních disciplin s přímou návazností na magisterské studijní programy uskutečňované na FCH VUT. Standardní délka studia je 3 roky. Studentům prezenční formy studia DSP je vypláceno po standardní dobu studia při splnění všech náležitostí doktorské stipendium. Jeho výši upravuje na začátku každého akademického roku Směrnice děkana. Absolventům doktorských studijních programů se uděluje titul Ph.D. uváděný za jménem.V současné době fakulta poskytuje nabídku studia ve čtyřech oblastech, kterým odpovídají akreditované studijní programy a obory:

č.
Nabízené studijní programy Zápisy z oborových rad
P1404Fyzikální chemie Fyzikální chemie
P1405Makromolekulární chemie Makromolekulární chemie
P2805Chemie a technologie ochrany životního prostředí Chemie životního prostředí
P2820Chemie, technologie a vlastnosti materiálů Chemie, technologie a vlastnosti materiálů
P2901
Chemie a technologie potravin Chemie a technologie potravin

Přehled a detaily všech studijních programů

Doktorské studijní programy se uskutečňují na Fakultě chemické VUT v Brně formou presenční a kombinovanou. Standardní délka studia je 3 roky. Uchazeč se stává studentem dnem zápisu do DSP, ten je zpravidla stanoven na poslední dny měsíce srpna příslušného akademického roku.

Organizační zajištění studia doktorských studijních programů je v kompetenci proděkana pro tvůrčí činnost, ředitele ústavu a školitele. S případnými dotazy se obracejte na vedoucí oddělení pro studijní záležitosti, zahraniční vztahy, vědu a výzkum - Ing. Hanu Alexovou.

Ohledně podpory v oblasti specifických vzdělávacích potřeb navštivte Centrum Alfons.

Obecné informace trvalého charakteru

Závazné předpisy, normy a dokumenty týkající se studia

Práva a povinnosti studentů v doktorských studijních programech na VUT v Brně upravuje
Potvrzení praxe u DSP studentů:

Zahájení a průběh studia

K zápisu nutno donést: rozhodnutí o přijetí ke studiu, kopii diplomu a vysvědčení, 2 x průkazkové foto (index, Průkaz studenta), potvrzení o založení účtu pro účely zasílání doktorského stipendia.

Nejpozději do jednoho měsíce od zápisu do studia, zpracuje doktorand společně se svým školitelem Individuální studijní plán (ISP), který by měl vycházet z nabídky předmětů, schválených příslušnou oborovou radou a měl by obsahovat i další předměty související s tématem disertační práce. Minimální počet zapsaných předmětů včetně angličtiny jsou 4. Během studia si doktorand doplní za jednotlivé semestry pedagogickou praxi, jejíž vykonání potvrzuje proděkan pro studijní záležitosti.

Individuální studijní plány budou po vyjádření vedoucího školicího pracoviště projednány a schvalovány v příslušných oborových radách. Případné změny, úpravy a aktualizace jsou projednávány obdobným způsobem.

Individuální studijní plán obsahuje:

 • osobní údaje
 • vybrané předměty
 • zaměření, téma a název disertační práce
 • odborné aktivity související s prací na zadaném tématu v rámci doktorského studijního programu, studijní pobyty a jejich program apod.
 • časový harmonogram postupu studia (ukončení zkoušek z vybraných předmětů, vykonání státní
 • doktorské zkoušky, odevzdání disertační práce)

Každoročně vypracuje doktorand společně se školitelem hodnocení uplynulého akademického roku na předepsaném formuláři - Roční hodnocení a prezentuje výsledky své práce před členy oborové rady.

Návody na práci se systémem Apollo najdete na wiki FCH

Ukončení studia

 • Formální náležitosti závěrečné kvalifikační práce a základní pravidla pro odevzdání tištěné a elektronické verze popisuje Směrnice rektora 72/2017. Prakticky všechny povinné částí (listy) závěrečné práce jsou automaticky generovány v souladu se směrnicemi automaticky na Portálu v menu "Moje závěrečná práce" po vyplnění povinných údajů.
 • Kromě vlastního dokumentu závěrečné kvalifikační práci je třeba odevzdat elektronicky přes Studis jako další dokument TEZE. Je to zkrácená verze dizertační práce, kterou Nakladatelství VUTIUM vydá jak oficiální vědecký spis VUT. Pro zpracování tezí prosím použijete Šablonu pro PhD Thesis (dot) na stránkách Nakladatelství . Tisk pracovní verze tezí pro státnicovou komisi si domluvte v tiskárně (LTP) společně s tiskem samotné práce.
 • Při vytváření PDF verze závěrečné práce se řiďte těmito doporučeními. Pro spojování více PDF do jednoho můžete použít volně dostupné nástroje: PDFmergePDFsam 
 • Kromě výše uvedených dokumentů je třeba respektovat typografická pravidla stanovená fakultou. Na naší fakultě provádí vazbu práce tiskárna FCH (Laboratoř tiskových procesů FCH VUT). Student do tiskárny zpravidla doručí vytištěné sady listů práce (nad 100 stran nutno tisknout oboustranně!!) a domluví si termín vazby.
 • Po úspěšném splnění všech studijních povinností (obhajova práce, státní zkouška) student v systému Studis v menu Výstupní list studenta vyplní, vytiskne, podepíše a nechá potvrdit výstupní list studenta, který odevzdá na studijním oddělení.

Jiné užitečné informace