Detail předmětu

Environmentální analýza

FCH-MCO_ENAAk. rok: 2019/2020

Studenti budou seznámeni s různými postupy přípravy vzorků organických i anorganických látek, prekoncentračními technikami a metodami izolace analytů pro specifické analytické problémy vybraných látek. Předmět zahrnuje analýzu perzistentních organických polutantů, reziduí léčiv, pesticidů, produktů osobní péče, ropných látek a polymerů. Anorganická část je věnována aspektům (ultra)stopové analýzy, speciaci, praktickému využití instrumentálních analytických technik v analýze vzorků životního prostředí a možnostem monitoringu kvality životního prostředí. Součástí předmětu jsou jak pro organickou, tak i anorganickou část zařazeny příklady forenzních aplikací, legislativa a validace používaných metod. Předmětem diskuze budou různé typy vzorků, např. ovzduší, voda, půda.

Výsledky učení předmětu

Získané teoretické a praktické dovednosti v oblasti chemické analýzy environmentálních a biologických vzorků.
1. Student se seznámí s odlišnostmi environmentální analýzy a se způsobem hodnocení matričního efektu
2. Student získá potřebné teoretické poznatky pro vypracování Standardních operačních postupů v oblasti environmentálního vzorkování i environmentální analýzy
3. Student získá zkušenosti s výběrem vhodných analytických postupů pro stopovou analýzu prováděnou na určitých koncentračních hladinách
4. Student získá potřebné poznatky pro oblast hodnocení získaných výsledků a pro jejich interpretaci
5. Student se naučí stanovat všechny typy nejistot v oblasti environmentální analýzy; znalost dokáže jejich stanovením na konkrétních analytických datech

Prerekvizity

Absolvování předmětu Chemie životního prostředí a Předmětu Instrumentální a strukturní analýza. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce z Environmentální analýzy je složení zkoušky z Instrumentální a strukturní analýzy.

Doporučená nebo povinná literatura

Popl M., Fahnrich J.: Analytická chemie životního prostředí, , 0 (CS)
Smith. R.-K.: Handbook of Environmental Analysis, , 0 (EN)
Subramanian. G. (ed.): Quality Assurance in Environmental Monitoring, , 0 (EN)
J. Čáslavský, J. G. K Ševčík a kol., Analýza organických látek: učební text projektu "Příprava kurzů a učebních textů v oboru vzorkování a chemické analýzy" : modul K02-2014, Český Těšín: 2 THETA, 2014. (CS)
Coufalík, P. Stopová analýza kovů. E-book, 2019. ISBN 978-80-904959-8-2 (CS)
J. R. Dean: Methods for environmental trace analysis, Wiley, 2003. ISBN: 978-0-470-84422-9 (EN)
E-learning (podklady k přednáškám z předmětu Environmentální analýza). (CS)
M. Baskaran, Handbook of Environmental Isotope Geochemistry, Springer, 2011. ISBN 978-3-642-10636-1 (EN)
R. Michener, K. Lajtha, Stable Isotopes in Ecology and Environmental Science, Blackwell Publishing, 2007. ISBN 9781405126809 (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Ústní zkouška shrnující všechny získané poznatky z oblasti aplikované analytické chemie - environmentální chemie.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Izolace (extrakce) analytů, přečištění a prekoncentrace analytů – voda, pevné vzorky se zaměřením na analýzu organických látek
2. Analýza perzistentních organických polutantů (PAH, PCB, PBDE, PFOs, …)
3. Analýza reziduí léčiv, pesticidů v ŽP
4. Analýza produktů osobní péče, analýza ropných látek a polymerů v ŽP
5. Validace, SOP, EU legislativa, EPA metody
6. GC/MS a LC/MS ve forenzní analýze organických sloučenin
7. Základní metody analýzy ovzduší (NOx, SO3, CO2, těkavé látky, O3, PM10, …)
8. Úvod do anorganické analýzy, praktické aspekty (ultra)stopové analýzy
9. Rozklady a extrakce vzorků ŽP pro anorganickou analýzu, prekoncentrační techniky
10. Instrumentální techniky pro analýzu anorganických látek
11. ICP-MS v environmentální analýze, speciace – aplikace, analýza kapalné i pevné fáze
12. Forenzní aplikace – stabilní izotopy a izotopy vybraných prvků
13. Monitoring anorganických polutantů, legislativa

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty s vybranými metodami analýzy organický a anorganických látek v oblasti environmentální a forenzní analýzy. Seznámit je s různými postupy přípravy vzorků, základními aspekty stopové analýzy, legislativou a aplikací vybraných analytických metod při řešení daného analytické problému.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

eLearning