Detail předmětu

Potravinářská legislativa

FCH-MCO_POLAk. rok: 2019/2020

Základní obecné pojmy práva ve vztahu k potravinářství.

oblasti potravinářské legislativy. Vymezení legislativních pojmů, jakostních znaků potravin a platných zákonů o potravinách, opatření pro ochranu spotřebitele, ISO normy, analýza rizik. Systém kritických bodů (HACCP), kodexové výbory pro potraviny, Codex Alimentarius, doporučení FAO a WHO. Značení potravin a přídavných látek, institucionální opatření pro dovoz potravin, harmonizace potravinářské legislativy s normami EU a schvalování nových a nově dovážených potravin do ČR.

Výsledky učení předmětu

Studenti získají základní přehled o právním systému ČR. Seznámí se s obsahem Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku, Zákonu na ochranu spotřebitele. Budou seznámeni se základními principy legislativy EU, institucemi EU a formami práva EU. Nastudují potřebné informace o bezpečnosti potravin v rámci EU (o Evropském úřadu pro bezpečnost potravin EFSA a o Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva RASFF). Budou seznámeni se všeobecnými zásadami pro pracovníky manipulující s potravinami, se zásadami pro uspořádání potravinářských provozů. Budou se umět orientovat v zákonu o potravinách a budou vědět o mezinárodních i českýn institucích odpovědných za zajišťování bezpečnosti potravin.

Prerekvizity

Pro úspěšné absolvování kurzu je nutné mít řádné znalosti z oblasti potravinářských technologií.

Doporučená nebo povinná literatura

Komprda T.: Legislativa a kontrola potravin. MZLU, Brno 1999. (CS)
Helešic F., Suchánek J.: Zákon o potravinách: komentář. C.H.Beck, Praha 1998. (CS)
viz Studijní doporučená literatura v e-Learningu (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou přednášky - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Studenti budou hodnoceni na základě písemného testu, který bude tvořen nejméně 10 otázkami.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1. Právo obecně - Právo versus norma
2. Národní potravinářská legislativa
3. Principy legislativy EU
4. Potravinové právo EU
5. Zákon o potravinách
6. Zajištění bezpečnosti potravin
7. Označování potravin
8. Všeobecné zásady
9. Výrobky pro styk s potravinami
10. Úřední kontrola potravin

Cíl

Cílem předmětu je navázat na získané poznatky z odborných potravinářských předmětů z legislativního hlediska, včetně aplikací systémů jakosti dle požadavků EU.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning