Detail předmětu

Technologie ochrany ovzduší

FCH-MCO_TEOAk. rok: 2019/2020

Základy meteorologie, měření a přístrojová technika. Biosférické oblasti, globální poruchy a vzájemné vlivy dalekého dosahu. Zdroje znečištění, způsob šíření škodlivin, kriteria čistoty atmosféry. Hlavní typy atmosférických polutantů, technologie zachycování částicových polutantů, technologie snižování chemického zatížení atmosféry. Radiační technologie, havárie a ochrana ovzduší. Automobilový průmysl a technologie pro minimalizaci emisí z výfukových plynů. Energetika, alternativní energetické zdroje a jejich možnosti.

Garant předmětu

Výsledky učení předmětu

Základní poznatky o meteorologii o poruchách a vlivech globálního charakteru. Poznatky o základních metodách a technologiích používaných při snižování environmentálního zatížení ovzduší. Pochopení principu a filozofie uvedených metod. Základní orientace v alternativních energetických zdrojích. Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti ochrany ovzduší.

Prerekvizity

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů. Absolvování kurzu chemie ovzduší a chemické inženýrství.

Doporučená nebo povinná literatura

Pick P.: Technologie ochrany ovzduší, , 0 (CS)
Horák M.: Technika ochrany ovzdušia, , 0 (CS)
Vejvoda J.:Technologie ochrany ovzduší (CS)
Tölgyessy J., Piatrik M.: Technologia vody, ovdušia a tuhých odpadov, , 0 (CS)
KOTLÍK, J.; KOTLÍKOVÁ, S.; PŮČKOVÁ, H. Inteligentní dům. Vracov: VZS ČČK Vracov, 2006. (CS)
Kyzlink J.: Technologie chemických látek a jejich použití (CS)
PŮČKOVÁ, H.; KOTLÍK, J.; MIKŠÍK, F.; LEVEK, P. Kombinované systémy OZE v RD - energeticky rovnovážné soustavy. In Zborník: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a strednej Európy.XXV. Vedecké sympózium s mezinárodnou účasťou. Košice 2016: Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, Základná organizácia pri Ústave geotechniky SAV, 2016. s. 84-88. ISBN: 978-80-89883-00- 4 (CS)
Kutílek M. a spol.: Homo adaptabilis, 2013, ISBN:978-80-7363-563-3 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle. Během semestru mohou studenti podle potřeby využívat konzultačních hodin vyučujících.

Způsob a kritéria hodnocení

Kurz je ukončen zkouškou.Zkouška se získává za úspěšné zvládnutí povinné výuky, probíhá ústní formou.
Hodnotí se stupeň znalostí komplexu technologií ochrany ovzduší.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

1.Základy meteorologie
2.Biosférické oblasti
3 - 4.Zdroje znečištění
5.Kritéria čistoty atmosféry
6.Hlavní typy atmosférických polutantů
7 - 9 .Technologie snižování chemického zatížení atmosféry
10.Minimalizace emisí z dopravy
11.Radiační technologie
12.Alternativní energetické zdroje
13.Jaderná energetika

Cíl

Podat přehled o jednotlivých technologických procesech, kterými lze omezit množství emisí a imisí s ohledem na jejich charakter tak, aby bylo dosaženo optimálního výsledku.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program NPCP_CHTOZP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTOZP , 2. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

  • Program CKCP_CZV celoživotní vzdělávání (není studentem)

    obor CKCO_CZV , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning