Detail předmětu

Chemická a environmentální legislativa

FCH-BC_CHELAk. rok: 2021/2022

Základy právní teorie v oblasti ochrany životního prostředí, reakce mezinárodního společenství; vybrané mezinárodní dohody, institucionální péče o ŽP v České republice. Zákonné nástroje ochrany přírodních zdrojů, jaderné technologie, základní právní principy, jaderná bezpečnost a její dopad na životní prostředí. Procesy posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Základní orientace v platné české právní úpravě, problematika uzavírání mezinárodních úmluv ; implementace přijatých závazků ve vnitrostátní právní úpravě
1. Student bude znát jednotlivé, v současné době platné zákony ČR zabývající se ochranou životního prostředí
2. Student bude znát rovněž všechny zákony EU z této oblasti
3. Provede výběr stavby a na podkladě platné legislativy zjistí, které zákony o životním prostředí musí být aplikovány na tuto stavbu.
4. Seznámí se s legislativou týkající se stavebnictví
5. Na podkladě splnění těchto dílčích úkolů bude schopen zpracovat studii o vlivu stavby na životní prostředí. Studie bude obsahovat veškeré platné žádosti o umožnění této stavby i vlastní power pointovou prezentaci.

Prerekvizity

Získání znalostí z oborových předmětů zaměřených na problematiku environmentálních matric a technologií na ochranu životnního prostředí.
Potřebné znalosti:
charakteristika jednotlivých složek životního prostředí, přehled polutantů anorganického i organického původu které znečišťují životní prostředí, ekotoxikologické aspekty těchto polutantů, metody jejich zjišťování ve složkách životního prostředí a přehled metod umožňujících stanovení jejich nízkých koncentrací

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně, Seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Znalost legislativy bude ověřena zkoušením a vypracováním studie na téma Vliv stavby na životní prostředí. Zpracování a presentace studie EIA.

Osnovy výuky

1. Zákon o životním prostředí, právní předpisy v ochraně přírody (ČŘ, EU)
2. Zákon o ekologické újmě
3. Právní předpisy v oblasti geologie a hornictví
4. Právní předpisy v ochraně půdního fondu
5. Právní předpisy v ochraně klimatu a ovzduší
6. Právní předpisy v oblasti vodního hospodářství
7. Právní předpisy v lesním hospodářství
8. Právní předpisy v oblasti hluku
9. Právní předpisy v oblasti geneticky modifikovaných organismů
10. Právní předpisy v oblasti prevence závažných havárií, zákon o chemických látkách a směsích
11. Právní předpisy v oblasti integrované prevenci znečišťování
12. Právní předpisy v oblasti energetice, odpadovém hospodářství
13. Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA, SEA), praktická ukázka dokumentace a posudku

Učební cíle

Získaní nezbytných zkušeností souvisejících s orientací v legislativě České republiky i EU zaměřené na životní prostředí.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Zpracování a presentace studie EIA; písemný test

Základní literatura

ÚZ Životní prostředí
ÚZ Evropské právo, základní dokumenty

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning