studijní program

Environmentální chemie, bezpečnost a management

Fakulta: FCHZkratka: BKCP_ECHBMAk. rok: 2021/2022

Typ studijního programu: bakalářský

Kód studijního programu: B0531P130001

Udělovaný titul: Bc.

Jazyk výuky: čeština

Akreditace: 24.10.2019 - 24.10.2029

Profil programu

Profesně zaměřený

Forma studia

Kombinované studium

Standardní doba studia

3 roky

Garant programu

Rada studijního programu

Oblasti vzdělávání

Oblast Téma Podíl [%]
Chemie Bez tematického okruhu 70
Biologie, ekologie a životní prostředí Bez tematického okruhu 30

Cíle studia

Studijní program "Environmentální chemie, bezpečnost a management" náleží do oblasti vzdělávání "Chemie", kterou pokrývá přibližně ze 70 % dle kreditů relevantních předmětů a do oblasti vzdělávání "Biologie, ekologie a životní prostředí", kterou pokrývá přibližně z 30 %. Cílem studia je příprava absolventů, kteří získají dobrý teoretický, ale zejména praktický základ ze všech základních chemických disciplín environmentální problematiky včetně ekonomických, právních a legislativních znalostí směrovaných do této oblasti. Cílem studia tohoto profesního bakalářského studijního programu je připravit budoucí absolventy, kteří najdou okamžité uplatnění v praxi ve firemní i veřejné sféře na pozicích souvisejících s agendou ochrany a péče životního prostředí, nakládání s odpady, environmentální bezpečnosti a podobně. Tedy činností, které jsou dnes zásadní jak pro činnost veřejné správy, tak pro firemní podnikání. Proto byl tento studijní program sestaven a koncipován na základě prvotní podrobné analýzy trhu práce. Aktivní zájem budoucích smluvních partnerů o spolupráci zejména zprostředkováním odborné praxe studentům na jejich pracovišti, s potencionálním zájmem tyto studenty po ukončení tohoto bakalářského studia zaměstnat, je doložen v Sebehodnotící zprávě.
Navrhovaný studijní program poskytuje absolventům výborný základ v uceleném bakalářském vzdělání v oblastech zaměřených na environmentální chemii s přesahem do mezioborových disciplín. Studenti získávají během studia teoretické znalosti a praktické dovednosti v environmentální chemii a oblastech zaměřených na ochranu životního prostředí, principech spojených s ochranou vody, ovzduší a půd a pochopení dějů, které vedou k čistším technologiím. Obsah studia v jednotlivých předmětech je koncipován tak, aby byl plně v souladu se stanovenými cíli studia a níže uvedeným profilem absolventa.
První rok vysokoškolského studia se zaměřuje na matematicko-fyzikální a chemické základy nezbytné pro další studium. Ve studijním plánu jsou jižod zimního semestru prvního ročníku zahrnuty též odborné předměty profilujícího základu. Součástí nezbytné edukace jsou také laboratorní kurzy pro získávání praktických chemických dovedností. Celkově v rámci praktické výuky absolvují studenti výuku v rozsahu téměř 600 hodin za studium. Další studium je založeno na předmětech, které teoreticky i prakticky podporují základní profilaci budoucího absolventa. Značná pozornost se věnuje základním oborovým předmětům, jako jsou Environmentální chemie a Environmentální bezpečnost. Zařazeny jsou i předměty zaměřené na související environmentální disciplíny (Environmentální toxikologie, Environmentální vzorkování, Analytická chemie v environmentální praxi, Environmentální management, Radioekologie atd.) a získání základů chemicko-inženýrských a chemických technologií s akcentem na moderní technologie využívané v environmentální chemii, ekologii a ekotoxikologii (Technologie ochrany vody, Technologie ochrany půdy, Technologie ochrany ovzduší, Odpadové hospodářství a technologie). Podstatná část studia profesního bakalářského studijního programu (celý zimní semestr 3. ročníku studia) je věnována odborné praxi cílené na získání nezbytných praktických dovedností. Student si zvolí místo pobytu pro odbornou praxi u smluvního partnera a bude tak v každodenním kontaktu s praxí na zvoleném pracovišti. Student si ověří v praxi svoje doposud nabyté teoretické odborné znalosti a rozšíří je při řešení reálných situací.

Profil absolventa

Studijní plán je sestaven v souladu s čl. 5 (část druhá) Studijního a zkušebního řádu VUT, v souladu s vnitřní normou VUT Směrnice č. 69/2017 „Standardy studijních programů VUT“ a obsahuje předměty, jejichž absolvováním získá student odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti uvedené v položce „Profil absolventa“, formulář B I.
Absolventi bakalářského profesního studijního programu „Environmentální chemie, bezpečnost a management“ získávají titul bakalář (Bc.) a jsou vybaveni celým portfoliem znalostí a praktických zkušeností pro okamžité uplatnění v praxi, zejména v oblasti vzdělávání „Chemie“ (70 %) a také v oblasti vzdělávání „Biologie, ekologie a životní prostředí“ (30 %).
Odborné znalosti:
Absolvent získá široké základní teoretické znalosti a praktické dovednosti, znalosti konceptů a metod a porozumí předmětům daného oboru v oblasti chemie, biologie, ekologie, analytické chemie a základů laboratorní praxe. Tyto znalosti jsou podpořeny širokými znalostmi z oboru matematiky, fyziky a chemické informatiky. Absolvent tak disponuje širokým spektrem základních jak přírodovědných, tak všeobecných chemicko-technologických znalostí, které jsou důležitým předpokladem pro další specializaci v oblasti environmentální chemie a bezpečnosti. Absolvent dále získá odborné profilující znalosti z oblasti environmentální chemie a bezpečnosti, trvale udržitelného rozvoje, technologií z oblasti ochrany ovzduší, vody a půdy, environmentální analytické chemie současné praxe a vzorkování, odpadového hospodářství a dalších speciálních oblastí jako jsou základy chemických technologií, ekotoxikologie, radioekologie, meteorologie, hydrologie a geologie a z oblasti veterinárního a rostlinolékařského zabezpečení.
Absolvent porozumí možnostem, podmínkám a omezením využití poznaných teorií, konceptů a metod v odborné praxi, se zaměřením na oblast chemie a životního prostředí.
Odborné dovednosti:
Absolvent je schopen s využitím nabytých odborných znalostí řešit problémy daného oboru. Absolvent chápe souvislosti mezi strukturou látek a jejich vlastnostmi, vlivem na životní prostředí a jejich toxicitou, akumulaci a transport, umí aplikovat základní analytické postupy a metody pro získání experimentálních dat. Absolvent je schopen teoretické vědomosti aplikovat na technologické problémy, dokáže se rychle adaptovat do různých provozů a laboratoří. Ovládá základní a některé pokročilé přístrojové techniky a softwarové prostředí. Absolventi budou schopni komunikovat a pracovat v týmu a kombinovat výstupy z různých zdrojů. Budou umět vyhodnotit úroveň znečištění životního prostředí, různé parametry a (bio) ukazatele. Budou znát aktuální environmentální legislativu (ČR i EU), mezinárodní a ISO normy z oblasti environmentální chemie, budou rozumět základům podnikové ekonomiky a budou mít přehled o právním systému ČR, zejména v oblastech základů ústavního práva, veřejné správy a správního práva, vnitřní správy a práva z oblasti životního prostředí.
Absolvent dokáže vyhledat, utřídit a interpretovat informace relevantní pro vyřešení daného problému, samostatně pracovat i s cizojazyčnými literárními zdroji, samostatně vyhodnocovat a zpracovávat změřená data, aplikovat statistické metody pro zpracování dat, formulovat závěry a vypracovat odbornou práci většího rozsahu. To znamená, že absolvent má znalosti i praktické zkušenosti s postupy využitelnými v daném oboru v široké praxi.
Obecné způsobilosti:
Absolvent je schopen získané poznatky ústně prezentovat a to i v anglickém jazyce. Získané vzdělání je důležité pro širší chápání environmentálních problémů, trvale udržitelného rozvoje, obnovitelných zdrojů energie, environmentálního managementu a tím tedy pro budoucí uplatnění v environmentálně a chemicky orientovaných aplikacích v podnikatelské sféře, ve státní a veřejné správě, zdravotnictví, farmacii a potravinářství, ale i v řídících funkcích tuzemských nebo zahraničních organizací.
Absolvent bude schopen samostatně a zodpovědně rozhodovat v dané oblasti jak v závislosti na měnících se souvislostech tak i s přihlédnutím k širšímu společenskému a etickému rozměru. S teoretickými poznatky a praktickými zkušenostmi bude schopen řešit situace i v jen částečně známých souvislostech na základě rámcového zadání. Bude schopen koordinovat činnost v týmu a nést zodpovědnost za získané výsledky. Bude schopen srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborné i laické veřejnosti zjištěné poznatky a navrhovat řešení.
Všechny tyto teoretické a odborné znalosti z oblasti environmentální chemie, bezpečnosti a managementu si student prakticky ověří a rozšíří v průběhu odborné praxe v rozsahu jednoho semestru na zvoleném pracovišti. Volbou tohoto pracoviště se pak může zaměřit do oblasti, která ho bude zajímat, ve které se bude profilovat, vypracuje závěrečnou práci a během praxe získá kontakty pro uplatnění na trhu práce ihned po ukončení studia a získání titulu Bc.
Absolventi profesního studijního programu „Environmentální chemie, bezpečnost a management“ naleznou reálné uplatnění ve veřejné správě na úseku ochrany životního prostředí (Krajské úřady, Městské úřady, Úřady obcí s rozšířenou působností, bezpečnostní složky ČR), v národních i mezinárodních společnostech (stavební a územní rozvoj, vodohospodářské služby, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, environmentální bezpečnost, environmentální management) v ČR i v EU. Interdisciplinární charakter programu nabízí možnosti uplatnění v konzultačních službách nebo na pozici koordinátorů ve firmách zabývajících se ochranou životního prostředí nebo na pozicích zajišťujících rovnováhu mezi životním prostředím, společností a ekonomikou (Systém environmentálního managementu). Absolventi se též mohou uplatnit jako techničtí pracovníci v laboratořích, projekčních kancelářích (absolvování kurzu Technického kreslení) či konzultačních společnostech.

Charakteristika profesí

Absolventi profesního studijního programu „Environmentální chemie, bezpečnost a management“ naleznou díky svému vzdělání z oblastí environmentální chemie, bezpečnosti, managementu a ekonomickým, právním a legislativním znalostem uplatnění v různých průmyslových oborech, v orgánech státní správy zaměřených na ochranu životního prostředí (orgány ochrany přírody v ČR
i v EU, Krajské úřady, Městské úřady, Úřady obcí s rozšířenou působností, bezpečnostní složky ČR), tak i v národních a mezinárodních společnostech (stavební a územní rozvoj, vodohospodářské služby, odpadové hospodářství, ochrana ovzduší, environmentální bezpečnost, environmentální management). Interdisciplinární charakter studijního programu nabízí možnosti uplatnění v konzultačních službách nebo na pozici koordinátorů ve firmách zabývajících se ochranou životního prostředí nebo na pozicích zajišťujících rovnováhu mezi životním prostředím, společností
a ekonomikou (Systém environmentálního managementu). Kromě toho budou schopni zastávat funkce manažerů jakosti podle ISO EN pro environmentální oblast a budou schopni zpracovávat studie EIA (vliv stavby na životní prostředí) podle platné legislativy. Absolventi se též mohou uplatnit jako techničtí pracovníci v laboratořích, projekčních kancelářích či konzultačních společnostech.

Vytváření studijních plánů

Na Vysokém učení technickém v Brně je používán kreditní systém European Credit Transfer and Accumulation System.
Standardní doba studia je 3 roky a je stanovena s ohledem na průměrnou studijní zátěž, obsah a cíl studia a profil absolventa. Tomu odpovídá rovněž kreditové ohodnocení předmětů stanovené v souladu s ECTS a v souladu s čl. 6 (část druhá) Studijního a zkušebního řádu VUT.
Studijní plán je sestaven tak, aby umožňoval studentům získání teoretických a zejména praktických znalostí a dovedností, potřebných pro výkon povolání ihned po ukončení bakalářského studia.
Celkový počet kreditů pro úspěšné absolvování bakalářského studia je 180 kreditů. Studenti si zapisují v každém akademickém roce předměty za minimální počet kreditů, tj. 60 kreditů. Pro postup do letního semestru 1. ročníku studia musí student získat minimálně 13 kreditů a pro postup do dalšího ročníku studia musí student získat minimálně 35 kreditů z povinných a povinně volitelných předmětů. Studijní plán je sestaven z povinných a povinně volitelných předmětů, které odpovídají základním teoretickým disciplínám.
V prvním ročníku studia tvoří studijní plán zejména předměty teoretického základu, na které pak navazují předměty profilujícího základu. 70% povinných předmětů jsou právě předměty profilujícího základu. Jejich absolvováním tak student získá znalosti a dovednosti, které může uplatnit na trhu a práce a které odpovídají, souvisejí nebo podmiňují znalosti nebo dovednosti ze základních státnicových tematických okruhů.
Rozsah jedné vyučovací hodiny činí 50 minut.

Dostupnost pro zdravotně postižené

VUT poskytuje podporu studentům se specifickými potřebami, podrobnosti jsou uvedeny ve Směrnici rektora č. 11/2017. (Dostupné na: Směrnice č. 11/2017 https://www.vutbr.cz/uredni-deska/vnitrni-predpisy-a-dokumenty/-d141841/smernice-c-11-2017-p133835).
Podporu těmto studentům zajišťuje zejména Institut celoživotního vzdělávání VUT, jeho poradenské centrum ALFONS pro studenty se specifickými potřebami.
Studentům jsou poskytovány informace týkající se přístupnosti studijních programů vzhledem ke specifickým potřebám uchazeče, informace o architektonické přístupnosti jednotlivých fakult
a součástí univerzity, o možnostech ubytování na kolejích VUT, o možnostech adaptace přijímacího řízení a adaptaci samotného studia.
Služby poradenského centra jsou zaměřeny na zhodnocení dopadu znevýhodnění na přijímací řízení a na studium, na adaptaci samotného přijímacího řízení, diagnostiku specifických poruch učení, asistenční služby (průvodcovské, prostorové orientace) a na tlumočnický servis do českého znakového jazyka, artikulační tlumočení a přepisovatelský servis.
Poradenské centrum poskytuje i právní a sociálně-právní servis (S-kompas).

Návaznost na další typy studijních programů

V současné době se nepředpokládá návaznost dalších studijních programů.

Struktura předmětů s uvedením ECTS kreditů (studijní plán)

1. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_BIOEBiologiecs3PovinnýzkP - 26ano
BC_CHI1Chemická informatika Ics3PovinnýklP - 13 / C1 - 26ano
BC_CHEChemiecs8Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_MATEMatematikacs7Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BA_TURSustainable Developmenten3PovinnýzkP - 26ano
BC_TURTrvale udržitelný rozvojcs3PovinnýzkP - 26ano
BC_ZEZáklady ekologiecs3PovinnýzkP - 26ano
BC_MHGMeteorologie, hydrologie, geologiecs3Povinně volitelnýzkP - 26Aano
1. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_EKO1Ekonomika podnikucs5Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 13ano
BC_ECH1Environmentální chemie Ics5PovinnýzkP - 26ano
BC_EKTEEnvironmentální toxikologiecs3PovinnýzkP - 26ano
BA_EKTEEnvironmental Toxicologyen3PovinnýzkP - 26ano
BC_FYZ1Fyzika Ics6Povinnýzá,zkP - 39 / C1 - 26ano
BC_CHI2Chemická informatika IIcs4Povinnýzá,zkP - 13 / C1 - 26ano
BC_PRAVO1Právo Ics5PovinnýzkP - 26ano
BC_ZVEEnvironmentální vzorkovánícs3Povinně volitelnýklP - 26Aano
BC_PSPManažerská psychologiecs3Povinně volitelnýklP - 26Bano
BC_TEKTechnické kreslenícs2Povinně volitelnýklC1 - 26Bano
2. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_PRAVO2Právo IIcs5PovinnýzkP - 26ano
BC_TOOTechnologie ochrany ovzduší cs4PovinnýzkP - 26ano
BC_TOPTechnologie ochrany půdycs4PovinnýzkP - 26ano
BC_TOVTechnologie ochrany vodycs4PovinnýzkP - 26ano
BC_ANC3Základy analytické chemiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / C1 - 26ano
BC_ZLPZáklady laboratorní praxecs4PovinnýklS - 13 / L - 26ano
BA_ZCTFundamentals of Chemical Technologiesen3Povinně volitelnýzkP - 26Ane
BC_RADRadioekologiecs3Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_VHPVodní hospodářství průmyslu, obcí a krajiny cs3Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_ZCTZáklady chemických technologiícs3Povinně volitelnýzkP - 26Aano
2. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ACEAnalytická chemie v environmentální praxics4PovinnýklL - 52ano
BC_EB1Environmentální bezpečnost Ics6Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
BC_ECH2Environmentální chemie IIcs4PovinnýzkP - 26ano
BC_CHELChemická a environmentální legislativacs4PovinnýzkP - 13 / S - 13ano
BC_OHTOdpadové hospodářství a technologiecs6Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ano
BA_OHTWaste Management and Technologiesen6Povinnýzá,zkP - 26 / S - 26ne
BC_EKTEkotoxikologiecs3Povinně volitelnýzkP - 26Aano
BC_ISOSystémy jakosti a ISO normycs3Povinně volitelnýklP - 13 / C1 - 13Aano
BC_TP_EBTýmový projekt - EBcs2Povinně volitelnýS - 13Aano
3. ročník, zimní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_ODP_EOdborná praxe - EBcs30PovinnýPX - 520ne
3. ročník, letní semestr
ZkratkaNázevJ.Kr.Pov.Uk.Hod. rozsahSk.Ot.
BC_BAP_ECHBMBakalářská prácecs12PovinnýSL - 156ano
BC_EB2Environmentální bezpečnost IIcs5PovinnýzkP - 26 / S - 13ne
BC_ENMEnvironmentální managementcs5PovinnýzkP - 26ne
BC_TOZTechnologie obnovitelných zdrojůcs4PovinnýzkP - 26ne
BC_IPMAPříprava a řízení projektu - EBcs3Povinně volitelnýzkS - 13Bne
BC_VRZVeterinární a rostlinolékařské zabezpečenícs3Povinně volitelnýzkP - 26Bne
BC_ZDZZpracování experimentálních dat - ŽPcs3Povinně volitelnýklS - 26Bne
Všechny skupiny volitelných předmětů
Sk. Počet kreditů Předměty
A 5 kr - 20 kr BA_ZCT (3 kr), BC_RAD (3 kr), BC_VHP (3 kr), BC_ZCT (3 kr), BC_EKT (3 kr), BC_ISO (3 kr), BC_TP_EB (2 kr)
A 3 kr - 6 kr BC_MHG (3 kr), BC_ZVE (3 kr)