Detail předmětu

Molekulární biotechnologie

FCH-MCO_MOBAk. rok: 2021/2022

Kurs je zaměřen na objasnění postupů molekulární biotechnologie používaných při konstrukci geneticky modifikovaných organismů s požadovanými vlastnostmi. Vysvětluje, jak lze přenášet geny z jednoho organismu na druhý s cílem získat užitečný produkt, jaké jsou postupy optimalizace exprese klonovaného genu a stability rekombinantních proteinů v prokaryontních a eukaryontních buňkách.Vedle konstrukce transgenních mikroorganismů, rostlin a zvířat je vysvětleno jejich praktické využití a jejich význam pro náš život.

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti základních metod používaných v molekulárních biotechnologiích při konstrukci GMO a jejich praktické využití.

Prerekvizity

Je doporučeno absolvování předmětu Molekulární genetika I a II.

Doporučená nebo povinná literatura

Brazda V., Molekulární biotechnologie – eLearningový kurz, 2020 (CS)
Snustad P.D, Genetika, MUNI Press, 2017 (CS)
Rossana M., Genetic Engineering and Biotechnology, Callisto Reference, 2018 (CS)
Glick B.R., Molecular biotechnology, American Society for Microbiology, 2017 (CS)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu je písemná (test) a ústní. Při zkoušce musí student prokázat porozumnění danému předmětu. Hodnocení odpovídá systému ECTS.

Jazyk výuky

čeština

Osnovy výuky

Kurs je zaměřen na objasnění postupů molekulární biotechnologie používaných při konstrukci geneticky modifikovaných organismů s požadovanými vlastnostmi. Vysvětluje, jak lze přenášet geny z jednoho organismu na druhý s cílem získat užitečný produkt, jaké jsou postupy optimalizace exprese klonovaného genu a stability rekombinantních proteinů v prokaryontních a eukaryontních buňkách.Vedle konstrukce transgenních mikroorganismů, rostlin a zvířat je vysvětleno jejich praktické využití a jejich význam pro náš život.

Výuka v jednotlivých týdnech bude realizována dle následujícího schématu:

1. Vztah mezi chemickou výrobou a biotechnologiemi.
2. Izolace DNA a technologie rekombinantní DNA.
3. Klonování DNA, polymerázová řetězová reakce, využití PCR v klinické a potravinářské diagnostice
4. Klonovací vektory a jejich použití.
5. Transformacfe/Transfekce - Přenos cizorodé DNA do buněk. Selekce buněk s klonovaným genem.
6. Fúzní proteiny. Translační expresní vektory. Zvyšování stability proteinů. Integrační a kyvadlové vektory.
7. Kvasinkové expresní systémy. Systémy využívající hmyzích buněk, savčí expresní systémy.
8. Biotechnologické využití geneticky modifikovaných mikroorganismů.
9. Transgenní rostliny a a živočichové zvířata.
10. Bioinformatika v genových biotechnologiích
11. Využití bioinformatických přístupů při studiu nukleových kyselin a proteinů
12. Genová terapie Choroby léčitelné pomocí genové terapie. Vektory pro genovou terapii. Perspektivy genové terapie.
13. Vývoj, charakterizace a produkce protilátek

Cíl

Cílem přednášek je seznámit studenty se základními metodami používanými v molekulárních biotechnologiích při konstrukci transgenních organismů a s využitím těchto organismů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přenáškách není povinná ale doporučuje se.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
 • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program NKCP_CHTPO magisterský navazující

  specializace BCH , 1. ročník, zimní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning