Detail předmětu

Balení produktů denní spotřeby

FCH-MC_BPDSAk. rok: 2022/2023

Důvody balení produktů, technologické, hygienické a spotřebitelské požadavky na obal, základní obalové materiály - dřevo, tkaniny, papír, sklo, kovy, přírodní, syntetické a modifikované polymery, kombinované obaly - vlastnosti, výroba a jejích aplikace pro balení produktů denní spotřeby, obecná klasifikace, legislativní, bariérové a technologické požadavky, migrace komponentů obalů, principy a postupy aktivního balení, ekologické aspekty balení potravin, ekobilance a recyklace.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Absolvování předmětu umožňuje studentům zvládnout postupy a techniky balení produktů denní spotřeby, porozumět platné legislativě, bariérovým vlastnostem obalů a procesům migrace látek do potravin přes obal. Přednášky se zaměřují na: Důvody balení produktů,  technologické, hygienické a spotřebitelské  požadavky na obal, základní obalové materiály - dřevo, tkaniny, papír, sklo, kovy, přírodní,  syntetické a modifikované polymery, kombinované obaly  - vlastnosti, výroba a jejích aplikace pro balení produktů denní spotřeby, obecná klasifikace, legislativní, bariérové a technologické požadavky, migrace komponentů obalů, principy a postupy aktivního balení, ekologické aspekty balení potravin, ekobilance a recyklace.  

Prerekvizity

Dostatečné znalosti z chemického inženýrství, organické a anorganické chemie

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen písemnou zkouškou jejíž výsledky jsou probrány při ústní zkoušce s případnými doplňujícími otázkami. Ústní zkouška je nepovinná, výsledkem ústní zkoušky lze vylepšit hodnocení z písemné části zkoušky. Minimum bodů z písemné části zkoušky pro absolvování zkoušky (a možné dozkoušení) je 50 ze 100 možných. Hodnocení odpovídá systému ECTS.

Osnovy výukyVýuka bude probíhat dle následujícího týdenního přehledu:
1. úvod do problematiky balení produktů denní spotřeby
2. požadavky na obaly - výrobce, prodejce, spotřebitel
3. obaly ze dřeva a z papíru
4. obaly ze skla
5. obaly z kovu
6. obaly z plastů
7. obaly z bioplastů, bio-based obaly
8. ochranná funkce obalu
9. migrace látek z obalů
10. ekologické aspekty balení
11. balicí stroje
12. praktická část (exkurze)
13. praktická část (exkurze)

Učební cíle

Zvládnout postupy a techniky balení produktů denní spotřeby

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Přednášky nejsou povinné

Základní literatura

Dobiáš J., Votavová L., Vápenka L.: Balení potravin, VSCHT, 2019. ISBN:978-80-7592-052-2 (CS)
Kačeňák I.: Balenie Tovaru. Sprint dva, Bratislava 2011. (CS)
Diviš P: E-learningový kurz (CS)

Doporučená literatura

Kumar Sarkar D.: Packaging Technology and Engineering: Pharmaceutical, Medical and Food Applications. Wiley 2020. ISBN: 978-1-119-21391-8 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning