Detail předmětu

Biopolymery

FCH-MCO_BIPAk. rok: 2022/2023

V předmětu Biopolymery budou posluchači seznámeni jak se základními biopolymery používanými v medicíně, kosmetice a farmacii, tak s cílovými aplikacemi těchto biopolymerů. Budou poskytnuty základní informace o struktuře, fyzikálně-chemických vlastnostech a biochemii, které jsou relevantní pro jejich cílové aplikace. Budou zmíněny významné modifikace nativních biopolymerů a dopad těchto modifikací na konečné vlastnosti. Kurz zahrnuje i základní principy analýzy a kontroly získaných biopolymerů. V rámci kurzu budou studenti seznámeni i s etickými problémy aplikace a testování biopolymerů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Po absolvování kurzu Biopolymery se bude student orientovat v problematice vlastností nejvýznamnějších biopolymerů z používaných v medicíně, farmacii a kosmetice. Studentovi bude předložena problematika jak ze strany konkrétní aplikace, tak ze strany výchozí suroviny a to z důvodu, aby student pochopil komplikovanou souvztažnost mezi strukturou a konečnou aplikací. Získané znalosti budou dále přenositelné i na jiné, než odpřednášené, polymery. Díky zobecnění principů aplikací těchto biopolymerů bude student schopen tyto informace přenést do praxe a budou tvořit základ pro další profesní rozvoj v oblasti biologických makromolekul.

Prerekvizity

Znalosti z vybraných kapitol z předmětu Organická chemie, Biochemie, Fyzikální chemie a Technologie biopolymerů.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: písemná i ústní.

Osnovy výuky

1) Úvod
2) Nosičové systémy
3) Scaffoldy
4) Hydrogely
5) Hyaluronan
6) Kolagen
7) Chitin, chitosan
8) beta-1,3-D-glukany
9) Polyhydroxyalkanoáty
10) Synthetické biopolymery I
11) Synthetické biopolymery II
12) Analýza biopolymerů I
13) Analýza biopolymerů II

Učební cíle

Cílem předmětu „Biopolymery“ je poskytnout studentům základní přehled o významných biopolymerech, především polysacharidech a bílkovinách. Důraz se klade na aplikaci těchto biopolymerů v medicíně, farmacii a kosmetice. Studenti budou seznámeni se vztahem struktury a aplikace jednotlivých významných biopolymerů a tyto základy budou rozšířeny o základní aplikační principy těchto látek v živém organismu.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přednáškách.

Základní literatura

Vandamme E. J., Steinbüchel A.: Biopolymers Vol. 5-6. Weinheim, Wiley-VCH, 2002. (CS)
Abe A., Dušek K., Kobayashi S.: Biopolymers: Lignin, Proteins, Bioactive Nanocomposites. Berlin Heidelberg, Springer -Verlag GmbH, 2010 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_MA magisterský navazující

    obor NPCO_MA , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NKCP_SCH magisterský navazující

    obor NKCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NPCP_SCH magisterský navazující

    obor NPCO_SCH , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor