Detail předmětu

Diplomový seminář - PCHBT

FCH-MC_DS_PAk. rok: 2022/2023

Prezentace a seminární diskuse k tématům zadaných diplomových prací. Součástí semináře budou prezentace všech studentů přehledně dokumentujících komplexní odbornou problematiku řešenou v rámci jejich diplomových prací.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Způsob prezentace výsledků odborné práce, prokázání orientace v řešené problematice.

Prerekvizity

Obecný přehled vysokoškolské chemie získaný v průběhu předchozího studia.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Diplomový seminář - 1 vyučovací hodina týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro získání zápočtu je aktivní účast na seminářích, ústní prezentace (15 min) na téma související s diplomovou prací a aktivní zapojení do diskuse.

Osnovy výuky

Náplní výuky budou pravidelné diskusní semináře v rozsahu daném hodinovou dotací.

1. týden: Pravidla zpracování diplomové práce - rešerše, zpracování a prezentace dat, diskuse, formální zpracování.

2. – 5. týden: Samostatná práce za konzultace vedoucích DP
Vedoucí diplomové práce zadá každé(mu) své(mu) diplomantovi/ce rozsah zporacování literární rešerše, metodickou přípravu a plán experimentů; student zpracuje průběžně rešerši a připraví si experimentální část.

6. – 13. týden: Individuální prezentace zadaného tématu diplomové práce ve struktuře:
- jaký problém byl zadán a jaká je motivace k jeho řešení,
- jakými metodami bude probém řešen,
- předběžné výsledky a konfrontace s literaturou
- jaký mají získané/budoucí výsledky význam obecně i konkrétně pro výzkum i praxi.
Součástí individuálních prezentací je aktivní diskuse studentů k prezentovanému tématu.

Učební cíle

Příprava studentů ve schopnosti prezentovat a hodnotit výsledky odborné práce. Příprava na zpracování a prezentaci tématu a výsledků diplomové práce.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na seminářích, ústní prezentace.

Základní literatura

individuální dle zadání DP (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

    obor NPCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

  • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

    obor NKCO_CHTP , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Diplomový seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning