Detail předmětu

Mikrobiologie II

FCH-MC_MIB2Ak. rok: 2022/2023

V rámci jednotlivých přednášek budou studenti seznámeni s nomenklaturou a taxonomií mikroorganismů, metodami jejich identifikace a tvorbou bakteriálního biofilmu. V rámci ucelení dosavadních znalostí bude pozornost věnována bakteriím, plísním a kvasinkám, které mají význam v různých segmentech průmyslu, budou probrány faktory ovlivňující výskyt a přežití mikroorganismů v různých prostředích a produktech, indikátorové a indexové mikroorganismy. Dále budou zmíněny mikrobiální kultury používané v potravinářském průmyslu a v zemědělství, patogenní mikroorganismy vyskytující se v potravinách a dalších biologických produktech, přehled onemocnění mikrobiálního původu a na závěr mikrobiologické požadavky na kosmetiku a další biologické produkty, metody mikrobiologické kontroly kvality včetně odpovídající legislativy.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Studenti získají přehled o vlastnostech a využiti vybraných mikroorganismů, které nacházejí uplatnění v potravinařském a biotechnologickém průmyslu. Současně budou studenti seznámeni s mikroorganismy, které mohou negativně ovlivňovat a mají vliv na údržnost a skladování potravin i zdraví konzumenta.

Prerekvizity

Znalosti z Obecné mikrobiologie a Biochemie.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška: Písemný test, skládající se z odpovědí na 20 otázek na učivo presentované v rámci předmětu, z textu je potřeba získat alespoň 50 % bodů. Na tuto písemnou část může navazovat ústní dozkoušení. Hodnocení odpovídá systému ECTS.

Osnovy výuky

V rámci předmětu budou studenti seznámeni s nomenklaturou a taxonomií průmyslově významných mikroorganismů. Pozornost bude věnována aplikačně významným skupinám mikroorganismů, které nacházejí své uplatnění v biotechnologiích a dalších oblastech průmyslu. Dále budou v rámci přednášek studenti podrobně seznámeni se specifickými oblastmi průmyslové mikrobiologie jako je stresová odpověď mikroorganismů, extremofilní mikroorganismy, mikrobiální ekologie nebo procesy biodegradace a biotransformace látek. V neposlední řadě bude pozornost věnována negativnímu působení mikroorganismů jakožto patogenů a kontaminantů.

1. Nomenklatura, taxonomie. metody identifikace mikroorganismů, bakteriální biofilm a jeho význam
2. Bakterie a jejich význam v průmyslu
3. Průmyslově významné kvasinky a plísně
4. Faktory ovlivňující výskyt a přežití mikroorganismů
5. Indikátorové a indexové mikroorganismy
6. Extremofilní mikroorganismy a jejich význam a využití v průmyslu
7. Stresová odpověď mikroorganismů a její průmyslový význam
8. Ekologie složitých mikrobiálních konsorcií
9. Lidský mikrobiom
10. Mikrobiální biodegradace a biotransformace
11. Mikrobiální kultury v potravinářském průmyslu a v zemědělství
12. Patogenní mikroorganismy v potravinách a dalších produktech, přehled onemocnění mikrobiálního původu
13. Mikrobiologické požadavky na biologické produkty, legislativní požadavky na mikrobiologickou kvalitu produktů

Učební cíle

Seznameni studentů s mikroorganimy, které nacházejí uplatnění v průmyslu. Utvrzeni dosavadnich znalosti z mikrobiologie, biochemie a jejich prohloubení, zejména co se týká mikroorganismů důležitých pro výrobu potravinových a kosmetických aditiv, biologicky aktivních látek a dalších hodnotných metabolitů. Hodnocení mikroorganismů z ohledem jejich význam v jednotlivých odvětví , ať už v pozitivní nebo negativním smyslu, seznámení s jejich vlivem na údržnost, skladování biologických produktů a zdraví člověka. Základy evropské legislativy vztahující se k mikrobiologii potravin, výskytu patogenů a požadavkům na mikrobiologickou kvalitu potravin.

Základní literatura

Němec M., Matoulíková D.: Základy obecné mikrobiologie, MUNI press, Brno 2015. (CS)
Říhová Ambrožová J.: Technická mikrobiologie a hydrobiologie, Vydavatelství VŠCHT, Praha 2017. (CS)

Doporučená literatura

Görner, F., Valík, L´.: Aplikovaná mikrobiológia požívatín, Malé Centrum, Bratislava 2004 (SK)
Prescott L. M., Harley J. P., Klein D. A.: Microbiology. McGraw-Hill Education, Boston 2005. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning