Detail předmětu

Molekulární biotechnologie

FCH-MC_MOBAk. rok: 2022/2023

Kurs je zaměřen na objasnění postupů molekulární biotechnologie používaných při konstrukci geneticky modifikovaných organismů s požadovanými vlastnostmi. Vysvětluje, jak lze přenášet geny z jednoho organismu na druhý s cílem získat užitečný produkt, jaké jsou postupy optimalizace exprese klonovaného genu a stability rekombinantních proteinů v prokaryontních a eukaryontních buňkách. Vedle konstrukce transgenních mikroorganismů, rostlin a zvířat je vysvětleno jejich praktické využití a jejich význam pro náš život.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Teoretické znalosti základních metod používaných v molekulárních biotechnologiích při konstrukci GMO a jejich praktické využití.

Prerekvizity

Je doporučeno absolvování předmětu Molekulární genetika I a II.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z předmětu je písemná (test) a ústní. Při zkoušce musí student prokázat porozumnění danému předmětu. Hodnocení odpovídá systému ECTS.

Osnovy výuky

Výuka v jednotlivých týdnech bude realizována dle následujícího schématu:
1. Vztah mezi chemickou výrobou a biotechnologiemi.
2. Izolace DNA a technologie rekombinantní DNA.
3. Klonování DNA, polymerázová řetězová reakce, využití PCR v klinické a potravinářské diagnostice
4. Klonovací vektory a jejich použití.
5. Transformacfe/Transfekce – Přenos cizorodé DNA do buněk. Selekce buněk s klonovaným genem.
6. Fúzní proteiny. Translační expresní vektory. Zvyšování stability proteinů. Integrační a kyvadlové vektory.
7. Kvasinkové expresní systémy. Systémy využívající hmyzích buněk, savčí expresní systémy.
8. Biotechnologické využití geneticky modifikovaných mikroorganismů.
9. Transgenní rostliny a a živočichové zvířata.
10. Bioinformatika v genových biotechnologiích
11. Využití bioinformatických přístupů při studiu nukleových kyselin a proteinů
12. Genová terapie Choroby léčitelné pomocí genové terapie. Vektory pro genovou terapii. Perspektivy genové terapie.
13. Vývoj, charakterizace a produkce protilátek

Učební cíle

Cílem přednášek je seznámit studenty se základními metodami používanými v molekulárních biotechnologiích při konstrukci transgenních organismů a s využitím těchto organismů.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na přenáškách není povinná ale doporučuje se.

Doporučená literatura

Brazda V., Molekulární biotechnologie – eLearningový kurz, 2020 (CS)
Glick B.R., Molecular biotechnology, American Society for Microbiology, 2017 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program NKCP_CHTP magisterský navazující

  obor NKCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHTP magisterský navazující

  obor NPCO_CHTP , 1. ročník, zimní semestr, povinný

 • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

  specializace CHBL , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_MA magisterský navazující

  obor NPCO_MA , 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

 • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning