Detail předmětu

Praktikum ze senzorické analýzy

FCH-MC_SEA_PAk. rok: 2022/2023

Blokové praktické cvičení navazuje na teoretické poznatky získané v přednáškách (požadavky na posuzovatele, postup při hodnocení, vhodné podmínky pro hodnocení, použitelné metody ap.). Studenti si budou moci vyzkoušet/ověřit svoje fyzické i psychické předpoklady pro senzorické hodnocení - citlivost svých smyslů (chuti, čichu, zraku, příp. hmatu) pomocí jednoduchých testů, které se v praxi běžně používají pro výběr senzorických posuzovatelů (podle ČSN ISO 3972:2013, ČSN ISO 5496:2009 a ČSN ISO 8586-1:2015). Testy se provádějí na modelových roztocích standardních látek. Součástí praktika bude i komplexní senzorické hodnocení reálných vzorků potravin s využitím různých typů senzorických zkoušek. 

 

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Výsledky učení předmětu

Studenti budou připraveni pro získání certifikátu „vybraný posuzovatel“ (dle platných ISO norem), který opravňuje držitele provádět kvalifikované hodnocení v kterékoli senzorické laboratoři.
Jako „vedoucí panelu“ budou schopni připravit, organizovat, provádět a vyhodnocovat jednoduchá senzorická hodnocení.

Prerekvizity

K absolvování předmětu jsou nezbytné teoretické znalosti získané v předmětu Senzorická analýza.

Korekvizity

Předmět je zaměřen především na aplikaci v potravinářské praxi

 

 

 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou laboratorního cvičení; bude využita certifikovaná Laboratoř senzorické analýzy na ÚCHPBT FCH VUT v Brně.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou pro udělení zápočtu je 100% aktivní účast na praktiku, vypracování a odevzdání protokolů v písemné formě a absolvování zápočtového testu na minimálně 70 %.

Osnovy výuky

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickým provedením senzorického hodnocení potravin, včetně způsobu vyhodnocení a zpracování dat. Cvičení navazuje na teoretické poznatky získané v přednáškách. Testování modelových vzorků a vybraných typů potravin bude provedeno ve formě 3-hodinových bloků zaměřených na následující okruhy:

Týden 1.: Provoz senzorické laboratoře, základy hodnocení, legislativa

Týden 2.–8.: Různé varianty testů s modelovými vzorky:
- identifikace základních chutí, identifikace a popis vůní/pachů
- zjištění prahové citlivosti chuti a čichu
- zkouška na rozpoznání intenzity chuti a vůně
- zkouška na určení chuťové paměti
- zkouška na určení vzrůstající intenzity barvy, zákalu

Týden 9.–11.: Hodnocení reálných potravin

Aplikace různých metod: senzorické hodnocení piva, vína, cukrovinek, mléčných výrobků aj.

Týden 12.–13.: Prezentace a diskuse výsledků hodnocení, srovnání výstupů různých typů hodnocení

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámit studenty s praktickým provedením senzorického hodnocení potravin, včetně způsobu vyhodnocení a zpracování dat. 

 

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Účast na praktiku je povinná a kontrolovaná.

Na základě senzorických formulářů z jednotlivých testů studenti vypracují protokoly se shrnutím, statistickým zpracováním a diskuzí výsledků.

Základní literatura

Fantišek Buňka, Jan Hrabě, Bohumír Vospěl: Senzorická analýza potravin I. UTB ve Zlíně. (2010). 157 s. ISBN 978-80-7318-887-0. (CS)

Doporučená literatura

Gail Vance Civille , B. Thomas Carr: Sensory Evaluation Techniques. (2016). Apple Academic Press Inc. 600 pp. ISBN10 1482216906. (EN)
Harry T. Lawless: Laboratory Exercises for Sensory Evaluation. Springer-Verlag New York Inc. (2012). 151 pp. ISBN10 1461456827. (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

13 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning