Detail předmětu

Seminář oboru II - CHMA

FCH-MCO_SO2_AAk. rok: 2022/2023

Seminář oboru II přímo navazuje na Seminář oboru I a je jeho pokračováním v dalším semestru, tudíž aktivity budou podobné. Předmět je koncipován jako interaktivní kurz s komunikační složkou a důrazem na samostatnou práci, na rozvíjení individuálních výzkumných a prezentačních dovedností při řešení konkrétního problému z oblasti medicínských systémů a materiálů. Seminář bude mít několik součástí: část časové kapacity bude věnována výběrovým přednáškám, kde budou zváni význační odborníci z průmyslové praxe, spolupracujících pracovišť a institucí, aby byly studentům rozšířeny poznatky a informace z oboru, blíže propojena vědecká a školská komunita s odbornou praxí a navázány přímé kontakty ohledně uplatnění absolventů. Další část bude věnována prezentacím specializovaných částí výzkumných programů jednotlivých laboratoří CMV a FCH studenty doktorského studia. Semináře budou realizovány otevřenou formou a budou na ně zváni i kolegové a studenti z příbuzných oborů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Výsledky učení předmětu

Studenti se v rámci semináře navazujícího na předchozí semestr budou nejen nadále vzdělávat a rozšíří si odborné poznatky v oboru, ale budou nadále posíleny též komunikační dovednosti a samostatná práci, budou dále rozvíjeny individuální výzkumné a prezentačních dovednosti. V rámci zvaných přednášek význačných odborníků z průmyslové praxe, spolupracujících výzkumných, vývojových a vysokoškolských pracovišť a jiných pracovišť FCH i VUT budou studentům rozšířeny poznatky a informace z oboru, blíže propojena vědecká a školská komunita s odbornou praxí a bude jim umožněno navázat užitečné kontakty ohledně budoucího uplatnění na trhu absolventů. Sami studenti si vyberou podle nich vhodné téma či aktulitu z oboru a připraví krátkou prezentaci pro kolegy.

Prerekvizity

Absolvování předmětů Týmový semestrální projekt a Seminář oboru CHMA I.

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Seminář - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Podmínkou udělení zápočtu je pravidelná aktivní účast na seminářích.

Osnovy výuky

Osnova je rámcová, časový plán bude upraven dle možností zvaných prezentujících.
1. týden: Úvod, organizace seminářů, dotazník.
2.-5. týden Přednášky zvaných odborníků z praxe - zástupci Contipro, Favea, VUVEL, AVČR, CEITEC atd.
Příklady témat:
Nanočástice a nanovlákna
Řízené uvolňování a cílená distribuce léků
Tkáňové inženýrství a regenerativní medicína
Hojení ran
Senzory v medicíně a diagnostice
Vývoj a testování vakcín
6.-7. týden: Prezentace doktorandů a odborníků výzkumných skupin FCH.
Příklady okruhů:
Biomateriály pro kloubní a kostní náhrady.
Příklady využití kyseliny hyaluronové v biomedicíně.
Transportní systémy pro léčiva a potravinové doplňky.
Využití nanočástic v kosmetice.
Nanosenzory.
8.-13. týden: Prezentace zástupců zaměstnavatelů, absolventů FCH apod. - možnosti uplatnění absolventů oboru v praxi.

Učební cíle

Cílem předmětu navazujícího na seminární předmět podobného typu v předchozím semestru je další rozšíření poznatků z oboru a současně posílení interaktivní formy výuky s komunikační složkou a důrazem na samostatnou práci. Do výuky budou nadále zváni význační odborníci z průmyslové praxe, spolupracujících výzkumných, vývojových a vysokoškolských pracovišť a jiných pracovišť FCH i VUT, aby poskytli studentům aktuální informace z oboru a aby došlo k bližšímu propojení výuky a výzkumu s odbornou praxí a navázány případné kontakty ohledně uplatnění absolventů. Součástí předmětu jsou rovněž studentské prezentace aktualit z oboru.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

Výuka v seminářích je povinná a bude kontrolovaná.

Základní literatura

aktuální literatura k seminárním prezentacím

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_MA magisterský navazující

    obor NPCO_MA , 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Seminář

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor