Detail předmětu

Zpracování a valorizace průmyslových odpadů

FCH-MC_ZVPOAk. rok: 2022/2023

Tento studijní předmět se zabývá rozsáhlou problematikou zpracování, recyklace a valorizace odpadů z potravinářského průmyslu a studenty seznamuje s direktivními, ekonomickými a dalšími nástroji v rámci odpadového hospodářství. Akcent je položen na vymezení míst vzniku odpadu, charakteristiku odpadů a především zpracování odpadů s využitím mikroorganismů a moderních metod  a technologií jejichž vliv na životní prostředí je minimální.

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Výsledky učení předmětu

Student je schopný analyzovat odpadní materiál s využitím vhodné techniky, orientuje se v legislativě odpadového hospodářství, je schopný navrhnout a řídit technologii pro zpracování nebo valorizaci odpadů z potravinářského průmyslu.

 

Prerekvizity

Student je schopný analyzovat odpadní materiál s využitím vhodné techniky, orientuje se v legislativě odpadového hospodářství, je schopný navrhnout a řídit technologii pro zpracování nebo valorizaci odpadů z potravinářského průmyslu.

 

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Předmět je ukončen úspěšným absolvováním ústní zkoušky. Při ústní zkoušce bude studentovi položena jedna otázka z problematiky oboru v souladu s osnovou předmětu. Hodnocena bude úroveň znalostí studenta a schopnost reagovat na zadané otázky. Hodnocení zkoušky odpovídá systému ECTS.

Osnovy výuky

Tento studijní předmět se zabývá rozsáhlou problematikou zpracování, recyklace a valorizace odpadů z potravinářského průmyslu a studenty seznamuje s direktivními, ekonomickými a dalšími nástroji v rámci odpadového hospodářství. Akcent je položen na vymezení míst vzniku odpadu, charakteristiku odpadů a především zpracování odpadů s využitím mikroorganismů a moderních metod a technologií jejichž vliv na životní prostředí je minimální.

1. Úvod do studia
2. Odpady a jejich vlastnosti
3. Aerobní technologie zpracování odpadů
4. Kompostování odpadů
5. Anaerobní technologie zpracování odpadů
6. Čištění odpadních vod
7. Recyklace odpadů
8. Biorafinerie, valorizace odpadů
9. Skládkování, spalování odpadů
10. Analýza odpadů
11. Praktická část (exkurze)
12. Praktická část (exkurze)
13. Praktická část (exkurze)

Učební cíle

Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů v zemědělství, potravinářství, lesnictví a dalších přidružených průmyslových odvětvích. Důraz bude kladen na procesy Cílem tohoto předmětu je seznámení studentů s jednotlivými technologiemi zpracování, využití, recyklace, zneškodňování a minimalizace vzniku odpadů, s planou legislativou v oblasti odpadového hospodářství a s principy udržitelného vývoje a cirkulární ekonomiky.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

účast na přednáškách je dobrovolná, kontrolovaná výuka není

Základní literatura

Kuraš, M.: Odpady a jejich zpracování. Ekomonitor, 2014, ISBN 978-80-86832-80-7 (CS)
Dohányos M., Zábranská J., Jeníček P., Fialka P., Kajan M.: Anaerobní čistírenské technologie (CS)

Doporučená literatura

Chandrasekaran M.: Valoriozation of food processing by-products, CRC Press, 2013, 978-1-4398-4885-2 (EN)
Ghosh S.K., Bhattacharya Ch., Satyanarayana S.V., Varadarajan S.: Emerging, Technologies for Waste Valorization and Environmental Protection, Springer, 2020, ISBN 9789811557361 (EN)
D'Urso O.F., Palmiro, P.: Biotransformation of Agricultural waste and by-products : the food, feed, fibre, Fuel (4F) economy, Elsevier, 2016. ISBN:0128036486 (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHMA magisterský navazující

    specializace CHBL , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
    specializace BF , 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

  • Program NKCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPCP_CHPL magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NPCP_PCHBT magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

eLearning