Detail předmětu

Biochemistry I

FCH-BA_BCH1Ak. rok: 2022/2023

Složení živé hmoty, základní charakteristiky. Aminokyseliny, struktura a vlastnosti, peptidy, bílkoviny. Metody izolace a charakterizace bílkovin. Prostorová struktura biopolymerů. Klasifikace a funkce bílkovin. Sacharidy, glykoproteiny. Lipidy. Izoprenoidy. Biomembrány, membránový transport. Základy enzymologie. Enzymová kinetika. Mechanismy enzymové katalýzy. Regulace enzymové aktivity. Nukleové kyseliny. Aplikovaná biochemie.

Nabízen zahradničním studentům

Všech fakult

Výsledky učení předmětu

Po absolvování předmětu student získá základní přehled o složení živé hmoty a naučí se charakterizovat strukturu, vlastnosti a funkce základních skupin biomolekul: aminokyselin a bílkovin, jednoduchých a složených sacharidů, lipidů a nukleových kyselin. V rámci předmětu student dále získá základní znalost struktura a funkce biomembrán a typů membránového transportu. Dále bude ovládat základy enzymové katalýzy, kinetiky a mechanismy regulace enzymové aktivity. V rámci předmětu získá student základní přehled o metodách izolace a charakterizace biopolymerů a rovněž základní přehled aplikované biochemie včetně enzymového a genového inženýrství.

Prerekvizity

Znalost organické chemie v rozsahu vyučovaném na FCH; znalost základů fyzikální chemie.

Doporučená nebo povinná literatura

Metzler D.A.: Biochemistry. Academic Press, 2003. (EN)
Berg, Tymoczko, Stryer: Biochemistry. W.H.Freeman, 2002. (EN)
Alberts et al: Molecular Biology of the Cell. Garland Science, 2003. (EN)
Elektronická verze přednášek. (EN)

Plánované vzdělávací činnosti a výukové metody

Výuka předmětu je realizována formou: Přednáška - 2 vyučovací hodiny týdně. Vyučujícím a studentům je k dispozici e-learningový systém LMS Moodle.

Způsob a kritéria hodnocení

Zkouška z BIochemie I se skládá z písemné a ústní části. Je-li písemná část nevyhovující, je celá zkouška hodnocena jako nevyhovující.

Jazyk výuky

angličtina

Osnovy výuky

Látkové složení živé hmoty. Struktura buňky. Organizace biologických systémů.
Aminokyseliny. Peptidická vazba. Bílkoviny - struktura a stabilita, denaturace.
Metody izolace, purifikace a charakterizace biopolymerů .
Metody ke zjišťování struktury biomolekul a jejich změn.
Sacharidy - monosacharidy, oligosacharidy, polysacharidy, složené sacharidy.
Lipidy - struktura a klasifikace. Jednoduché a složené lipidy. Izoprenoidy.
Biomembrány - struktura a funkce. Membránový transport.
Enzymy a biokatalýza. Substrátová specifita. Koenzymy. Regulace enzymové aktivity. Stručné názvosloví enzymů.
Enzymová kinetika. Rovnice Michaelise a Mentenové. Inhibice. Analýza kinetických dat. Reakce se dvěma substráty.
Makroergické sloučeniny, základy bioenergetiky.
Nukleové kyseliny - typy, struktura DNA a RNA.
Nukleové kyseliny - funkce v organismu, genetický kód.
Aplikovaná biochemie - přehled současných biotechnologických směrů a oblasti jejich použití; genové inženýrství

Cíl

Cílem předmětu je seznámit studenty se složením živé hmoty a charakterizovat strukturu, vlastnosti a funkce základních skupin biomolekul: aminokyselin a bílkovin, jednoduchých a složených sacharidů, lipidů a nukleových kyselin. V rámci předmětu je dále probírána struktura biomembrán a typy membránového transportu, enzymová katalýza, kinetika a regulace enzymové aktivity. Součástí předmětu jsou i metody izolace a charakterizace biopolymerů a rovněž základní přehled aplikované biochemie včetně enzymového a genového inženýrství.

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění a formy nahrazování zameškané výuky

není

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BKCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program BPCP_AAEFCH bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program BPCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program BKCP_CHCHTE bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program BKCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný
 • Program BPCP_CHTM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinně volitelný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace BT , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace CHPL , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BKCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHTPO bakalářský

  specializace PCH , 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

 • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný
 • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, letní semestr, 4 kredity, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor