Detail předmětu

Aplikovaná mineralogie a geochemie

FCH-MC_AMGAk. rok: 2023/2024

Obsahem předmětu je seznámení studentů se základy mineralogie, geochemie a petrografie. Student bude seznámen se základy struktury a morfologie minerálů a s mineralogickým systémem. Dále bude uveden do problematiky geochemie a petrografie magmatických, sedimentárních a metamorfovaných hornin.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní znalosti z anorganické a fyzikální chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je ústní (30 minut příprava). Hodnotí se stupeň znalostí mineralogie, geochemie a petrografie a metod jejich studia.
není

Učební cíle

Cílem předmětu je rozvíjet u studenta specializovaného na obor chemie materiálů chápaní struktury a morfologie minerálů. Dále získat přehled o základních termodynamických vztazích v mineralogii, petrologii, geochemii a orientovat se v problematice horninotvorných minerálů.


Základní znalost struktury a morfologie mierálů, orientace v mineralogickém systému, znalost základních pojmů geochemie a petrografie.

Základní literatura

Gregerová M., Fojt B., Vávra V. (2002) Mikroskopie horninotvorných a technických minerálů. Moravské zemské muzeum, PřF MU, Brno, 2002, ISBN 80-7028-195-2. (CS)

Doporučená literatura

Nesse W.D. (2000) Introduction to Mineralogy. Oxford University Press. Oxford, New York. (CS)
Slavík F., Novák J., Kokta J. Mineralogie, 5. přeprac. a dopl. vyd. Praha: Academia (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod
2. Strukturní krystalografie I
3. Strukturní krystalografie II
4. Morfologická krystalografie
5. Fyzikální vlastnosti minerálů
6. Optické vlastnosti minerálů, mikroskopie horninotvorných minerálů
7. Systematická mineralogie I
8. Systematická mineralogie II
9. Systematická mineralogie III
10. Úvod do petrografie magmatických hornin
11. Úvod do petrografie sedimentárních hornin
12. Úvod do petrografie metamorfovaných hornin
13. Shrnutí a opakování

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning