Detail předmětu

Chemie a technologie silikátů I

FCH-MC_CTS1Ak. rok: 2023/2024

Vznik, klasifikace, mineralogie a vlastnosti ložisek průmyslově významných nerostů a hornin. Plastické a neplastické keramické suroviny. Suroviny s vysokým obsahem oxidu vápenatého a hořečnatého. Syntetické suroviny pro keramiku. Suroviny pro výrobu skla. Základy technologie keramiky skla a anorganických pojiv. Teorie vysokoteplotních procesů.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Základní znalosti obecné chemie, chemického inženýrství a fyzikální chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Závěrečná zkouška (15 - 20 min, bez písemné přípravy).
Není

Učební cíle

Cílem předmětu Chemie a technologie silikátů I je seznámit posluchače kurzu s geologií ložisek běžných silikátových surovin a získat tak poznatky o vlastnostech, chemickém složení a struktuře minerálních součástek (jílové minerály, živce, uhličitany…) v nich obsažených. Obsah kurzu je koncipován tak, aby s ohledem na obor studia vyváženým způsobem spojoval geologii, petrologii, mineralogii, koloidní chemii i termodynamiku kontinua s technologií keramiky, skla a anorganických pojiv. Absolvent předmětu by tak měl být schopen posoudit vliv přidání nebo změny obsahu dané suroviny na vlastnosti keramické směsi, sklářského kmene, případně surovinové moučky a znát procesy k nimž dochází v průběhu navazujícího tepelného zpracování dané suroviny v technologii keramiky, skla a anorganických pojiv. Poznatky kurzu také umožní hlubšímu porozumění laboratorním postupům (Praktikum z laboratorních a testovacích metod I. a II.), které se při rozporech a zkouškách silikátových surovin a materiálů používají.
Orientace v oblasti mineralogie a struktury silikátových surovin.
Orientace v oblasti mineralogie a struktury surovin s vysokým obsahem CaO a MgO.
Znalosti z technologie úpravy keramických suroviny a přípravy keramických směsí (suspenze, těsto, lisovací drolenka).
Znalosti z technologie keramiky, skla a anorganických pojiv.
Znalosti z teorie vysokoteplotních procesů.


Základní literatura

Konta J.: Keramické a sklářské suroviny. Univerzita Karlova v Praze, Praha 1982. (CS)
Konta J.: Jílové minerály Československa. Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1957. (CS)
Kužvart M.: Ložiska nerudních surovin. Akademia, Praha 1984. (CS)
Kašpar J., Přistoupil V.: Nerostné suroviny. SNTL, Praha 1954. (CS)
Hlaváč J.: Základy technologie silikátů. SNTL, Praha 1988. (CS)
Hanykýř V., Kutzedörfer J.: Technologie keramiky. Silikátový svaz, Vega s.r.o., Praha 2002. ISBN 80-9000860-6-3 (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1) Vznik, klasifikace a vlastnosti ložisek průmyslově významných nerostů a hornin
2) Plastické keramické suroviny, jíly a zeminy pro keramiku
3) Neplastické suroviny, tj. ostřiva a taviva
4) Suroviny s vysokým obsahem CaO a MgO, tj. uhličitany, wollastonit…
5) Syntetické suroviny pro keramiku
6) Suroviny pro přípravu sklářského kmene
7) Technologie keramiky
8) Technologie skla
9) Technologie anorganických pojiv
10) Teorie vysokoteplotních procesů – difuze
11) Teorie vysokoteplotních procesů – nukleace a růst, rozpouštění
12) Teorie vysokoteplotních procesů – reakce pevných látek
13) Teorie vysokoteplotních procesů – slinování

1) Stanovení vlhkosti, objemové hmotnosti a ztráty žíháním
2) COD test
3) Racionální rozbor keramických surovin
4) Stanovení hygroskopicity
5) Ztekucovací zkoušky licích suspenzí
6) Stanovení tixotropie
7) Stanovení obsahu rozpustných látek
8) Stanovení sorpční kapacity
9) Stanovení uhličitanů v zeminách
10) Sedimentační rozbor hustoměrem
11) Adsorpce anorganických barviv
12) Stanovení pH keramických surovin a hmot
13) Bigotova křivka

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

eLearning