Detail předmětu

Kovové materiály II

FCH-MC_KOV2Ak. rok: 2023/2024

Pro komplexní pochopení kovových materiálů je potřeba znát základní stavbu kovové mřížky, kovového krystalu a možnostmi jeho porušování. Na tyto základní znalosti je nutné navázat teorii tuhých roztoků a intermetalických sloučenin, protože využitelnost čistých kovů v průmyslu je minimální a drtivá většina kovových konstrukčních materiálů jsou slitiny dvou, obvykle však více kovů. U těchto složitých kovových systémů se vyskytuje řada strukturních prvků, které výrazně ovlivňují mechanické a korozní vlastnosti materiálu. Karbidy chromu jsou například velice důležité u nástrojových a martenzitických korozivzdorných ocelí, ovšem jejich výskyt v austenitických korozivzdorných ocelích je nežádoucí. Pochopit význam jednotlivých strukturních prvků je důležitý pro pochopení složení používaných slitin, ale také pro navrhování slitin nových. Předmět Kovové materiál II se tedy zaměřuje na popis základních strukturních prvků kovových systémů, význam tuhých roztoků, princip legování slitin, výrobu nejdůležitějších kovů, tepelné zpracování legovaných i nelegovaných ocelí, tepelné zpracování neželezných kovů, korozní chování kovů a princip korozivzdornosti a celkově osvětluje důležitost a složitost kovových materiálů, především však oceli.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Student by měl ovládat obecnou a anorganickou chemii, stavbu krystalických látek (iontový, kovalentní, kovový krystal).

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška z Kovových materiálů II bude ústní a bude probíhat formou diskuse nad třemi zvolenými kovovými materiály se zaměřením na znalost vlivu legovacích prvků na vlasnosti slitiny.
Není stanoveno. Účast na přednáškách se doporučuje.

Učební cíle

Cílem předmětu Kovové materiály II je seznámit studenty s komplexní problematikou nejvíce průmyslově využívaných kovových materiálů a jejich tepelného zpracování.
Student si v předmětu Kovové materiály II osvojí komplexní problematikou nejvíce průmyslově využívaných kovových materiálů a jejich tepelného zpracování. Hlavním výstupem bude pochopení důležitosti přípravy kovových slitin.

Základní literatura

PLUHAŘ, Jaroslav. Fyzikální metalurgie a mezní stavy materiálu, Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1987. (CS)
PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu I. 2., opr. a rozš. vyd. Brno: Akademické nakladatelství CERM, c2003. (CS)

Doporučená literatura

PLUHAŘ, Jaroslav a Josef KORITTA. Strojírenské materiály.Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1977 (CS)
BAIN, Edgar Collins a Harold W. PAXTON. Alloying elements in steel. 2nd ed. Metals Park, Ohio: American Society for Metals, 1961. (EN)
PTÁČEK, Luděk. Nauka o materiálu II. 2. opr. a rozš. vyd. Brno: CERM, 2002. (CS)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPCP_CHTM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
  • Program NKCP_CHTM magisterský navazující, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod – Obecně vlastnosti kovů (opakování).
2. Legování – Chemické složení – vliv chemického složení kovů na mechaniku a korozi – princip legování, zpevňování tuhého roztoku, intermetalika, zjemňování zrna.
3. Výroba Fe a oceli, tuhnutí a krystalizace kovů a slitin, makro/mikro segregace.
4. Strukturní prvky v oceli, primární a sekundární tuhé roztoky, Intermediální fáze
5. Uhlíková ocel a tepelné zpracování, stabilní a metastabilní diagram Fe-C a co v něm je.
6. Legované oceli a tepelné zpracování, posuny Fe-C diagramu v závislosti na obsahu legur.
7. Korozivzdorné oceli, superslitiny, žárupevné a žáruvzdorné slitiny.
8. PM a speciální oceli (superoceli).
9. Tepelné zpracování neželezných kovů – především Al, Cu, Mg, Ti a jejich slitiny.
10. Neželezné kovy – lehké slitiny (Al, Mg, Ti), proč se to používá čím dál víc.
11. Neželezné kovy – slitiny Cu, Zn.
12. Balistika.
13. Shrnutí zásadních pojmů z oblasti kovových materiálů, současná problematika a směry výzkumu v kovových materiálech

Konzultace v kombinovaném studiu

26 hod., povinnost neuvedena

Vyučující / Lektor

eLearning