Detail předmětu

Organic Chemistry II

FCH-BAT_OCH2Ak. rok: 2023/2024

Halogenderiváty, nukleofilní substituce na nasyceném uhlíkovém atomu, aromatické nukleofilní substituční reakce, eliminační reakce. Alkoholy, fenoly, polyhydroxysloučeniny. Oxidace alkoholů a fenolů. Ethery, peroxidy, epoxidy, crown-ethery. Thioly, sulfidy, sulfonové kyseliny a jejich deriváty. Estery minerálních kyselin. Aminy, diazotace, arendiazoniové soli -využití, aminoxidy. Diazosloučeniny, karbeny.Azidy. Nitrosloučeniny. Organokovové sloučeniny. Aldehydy a ketony, nukleofilní adice na C=O skupinu, aldolizační reakce aldehydů a ketonů. Sacharidy, struktura a vlastnosti. Karboxylové kyseliny, esterifikace, acylhalogenidy, anhydridy, estery, amidy. Halogen a aminokyseliny, peptidy, deriváty kyseliny uhličité. Dikarbonylové sloučeniny, nenasycené karbonylové sloučeniny, chinony. Heterocyklické sloučeniny.

Jazyk výuky

angličtina

Počet kreditů

6

Nabízen zahraničním studentům

Všech fakult

Vstupní znalosti

Znalost a zkouška z předmětu Organická chemie I.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zápočet: v průběhu semestru píší studenti v rámci cvičení 12 písemných testů; ti z nich, kteří obdrží minimálně v 7 z nich více než 60% bodů získávají zápočet automaticky. Ostatní studenti musí absolvovat zápočtový test. Podmínkou úspěšného složení zápočtového testu je pak napsat tento minimálně na 60%.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné a ústní části. V písemné části se prověřují znalosti z Organické chemie II, v ústní pak znalosti z celé látky Organické chemie.
Pro získání zápočtu z předmětu Cvičení z organické chemie je podmínkou docházka a úspěšné absolvování všech písemek.
Zkouška: zkouška se skládá z písemné a ústní části.

Učební cíle

Cílem je prohloubení znalostí o reaktivitě derivátů základních uhlovodíkových skeletů, průběhu a stereochemii jejich reakcí. Kurs navazuje na předcházející kurs Organická chemie I, jehož zvládnutí je nutným předpokladem pro pochopení látky obsažené v tomto kursu. Cílem kursu je zvládnutí chemie různých funkčních skupin vázaných na různém typu uhlovodíkového skeletu,vliv skeletu na reaktivitu skupiny a naopak skupiny na reaktivitu skeletu.
Absolvováním kurzu Organická chemie II v návaznosti na kurs Organická chemie I, získá posluchač komplexní znalosti o struktuře, reaktivitě a stereochemii derivátů uhlovodíků a heterocyklických sloučenin. Získané znalosti umožňují pracovat jak ve výzkumu, tak praxi organické chemie, v kontrolních laboratořích a orgánech státní správy.

Základní literatura

Solomons T.W.G., Fryhle C.B.: Organic Chemistry. 9th Ed.,Wiley 2008. (EN)

Doporučená literatura

McMurry J., Organic Chemistry, Thomson/Brooks/Cole (EN)

eLearning

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program NPAP_ENVI magisterský navazující, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Předmět poskytuje znalost základní organické chemie z pohledu mechanismů organických reakcí, základních fyzikálně-chemických vlastností vybraných typů organických sloučenin a student se naučí základním pilířům organické chemie a organické syntézy. Předmět je členěn do několika kapitol:

1. Halogenderiváty organických sloučenin, nukleofilní substituce na nasyceném uhlíkovém atomu a eliminační reakce.
2.-3. Alkoholy, fenoly, polyhydroxysloučeniny a jejich reakce.
4. Ethery, peroxidy, epoxidy. Thioly, sulfidy, sulfonové kyseliny a jejich deriváty.
5.-6. Aminy, jejich diazotace, vznik arendiazoniových solí a jejich využití. Diazosloučeniny. Azidy. Nitrosloučeniny.
7. Organokovové sloučeniny a jejich reakce.
8.-10. Karbonylové sloučeniny – aldehydy a ketony, nukleofilní adice na C=O skupinu, aldolizační reakce aldehydů a ketonů.
11.-13. Karboxylové kyseliny a jejich funkční deriváty: acylhalogenidy, anhydridy, estery, amidy.

 

Cvičení

39 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Výuka probíhá dle osnovy přednášky daného předmětu. 

eLearning