Detail předmětu

Analytická chemie v environmentální praxi

FCH-BC_ACEAk. rok: 2024/2025

Stanovení základních fyzikálních a chemických ukazatelů jakosti pitné vody, zhodnocení naměřených parametrů s platnou legislativou (pH, organoleptické vlastnosti, základní chemické ukazatele). Analýza ostatních typů vod - povrchová voda, podzemní voda, minerální voda a odpadní voda. Stanovení anorganických a organických látek přítomných ve vodách. Při stanovení budou využity základní instrumentální metody a metody mobilní analytiky.
Aplikace metod mobilní analytiky na stanovení kvality půd.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Znalosti z oblasti environmentální chemie a základů analytické chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

klasifikovaný zápočet

Podmínka udělení:
-absolvování všech úloh praktika, odevzdání všech výsledků a protokolů v požadované kvalitě.

Zpracování protokolů k daným úlohám, ověřování znalosti v průběhu praktik, analýza vlastního vzorku vody, hodnocení výsledků analýz s ohledem na platnou legislativu.

Učební cíle

Cílem předmětu "Analytická chemie v environmentální praxi" je prakticky seznámit studenty s vybranými analytickými metodami, používanými v praxi při rozborech environmentálních matric, zejména vod a půd.
Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Získají základní praktické znalosti o analytické chemii vody a půdy potřebné pro jejich uplatnění v praxi.
2. Budou se orientovat ve vybraných analytických technikách a postupech.
3. Prakticky si ověří použití norem ČSN a platné legislativy z oblasti ochrany vod a půd.
4. Studenti budou zvládat všechny potřebné výpočty a budou ovládat vyhodnocení analytických výsledků získaných jednotlivými analýzami.

Základní literatura

ČSN normy: https://csnonline.unmz.cz/ (CS)
Horáková M. a kol. : Analytika vody, VŠCHT, Praha 2007 (CS)
Pitter, P. : Hydrochemie, VŠCHT, Praha 2009 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Laboratorní cvičení

52 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do praktika, bezpečnost práce, metodika práce v analytické laboratoři.
2. Stanovení organoleptických vlastností v různých typech vod, měření fyzikálních ukazatelů (pH, vodivost, tvrdost, alkalita a acidita).
3. Stanovení BSK a CHSK (CHSK Mn, CHSK Cr).
4. Měření absorbancí a absorpčních spekter, měření turbidity.
5. Stanovení barvy povrchových vod s obsahem huminových látek.
6. Spektrofotometrické stanovení základních kationtů ve vodách (železo, mangan, hliník, amonné ionty).
7. Spektrofotometrické stanovení základních aniontů ve vodách (dusičnany, dusitany, fosforečnany, chloridy, fluoridy).
8. Stanovení kovů alkalických zemin emisní plamenovou spektrometrií.
9. Stanovení rizikových prvků ve vodách.
10. Praktické využití screeningových metod mobilní analytiky pro analýzu vod.
11. Využití mobilní analytiky pro rozbor půdy.
12. Analýza vlastního neznámého vzorku pitné nebo povrchové vody.