Detail předmětu

Environmentální bezpečnost I

FCH-BC_EB1Ak. rok: 2024/2025

Bezpečnost ekosystémů a jejich základních funkcí (tj. poskytování ekosystémových služeb) je jednou z hlavních bezpečnostních otázek v rámci dlouhodobého udržení kvality lidského života. Předmět si klade proto za cíl seznámit studenty s environmentálními riziky (hrozbami) naturogenního a antropogenního původu, jejich analýzou a strategiemi na jejich zvládnutí. Pozornost bude dále věnována koncepci environmentální bezpečnosti v ČR a v mezinárodním kontextu a strategii udržitelného rozvoje. 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou udělení zápočtu je 80 % účast na cvičení a vypracování semestrální práce na zadané téma. Zkouška proběhne ústní formou mezi vyučujícím a studujícím formou odborné rozpravy. Podmínkou ústní zkoušky je splnění podmínek pro udělení zápočtu.


Zpracování, prezentace a obhajoba seminární práce intencích požadavků vyučujícího.

 

Učební cíle

Předmět si klade za cíle poskytnout studentům ucelené informace ve vybraných oblastech environmentální bezpečnosti, aby byli schopni analyzovat vzniklá riziky, hodnotit je a přijmout opatření k jejich snížení v souladu s platnou legislativou a zásadami udržitelného rozvoje.

 

Základní literatura

HÁK, T. et al. Environmentální bezpečnost. Ekopress, 2015. 155 s. ISBN: 978-80-87865-19-4. (CS)
Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030. Ministerstvo životního prostředí, 2015. Dostupné on-line na https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf (CS)

Doporučená literatura

LOMBORG, Bjørn. Skeptický ekolog: jaký je skutečný stav světa? 1. vyd. v českém jazyce. Praha: Liberální institut, 2006. 587 s. ISBN 8086389424. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Environmentální bezpečnost – vymezení pojmů, historický vývoj
2. Koncepce environmentální bezpečnosti v ČR
3. Environmentální bezpečnost v mezinárodním kontextu
4. Environmentální hrozby a jejich dopad na environmetální bezpečnost (přírodní a antropogenní)
5. Živelné pohromy
6. Selhávání přirozených funkcí přírody
7. Znečištění životního prostředí
8. Využívání přírodních zdrojů
9. Migrace, epidemie
10. Mimořádná opatření při řešení environmentální bezpečnosti
11. Environmentální konflikty a jejich řešení
12. Strategie udržitelného rozvoje
13. Vize environmentální bezpečnosti

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor