Detail předmětu

Environmentální bezpečnost II

FCH-BC_EB2Ak. rok: 2024/2025

Předmět navazuje na Environmentální bezpečnost 1. Hlavní důraz je položen zejména na problematiku závažných havárií, atmosférických změn, kritickou infrastrukturu, terorismus a dopravu ve vazbě na environmentální bezpečnost. Nedílnou součástí je i seznámení studentů s nástroji vedoucími k zajištění environmentální bezpečnosti a způsoby snižování rizik katastrof.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Vstupní znalosti

Absolvování předmětu Environmentální bezpečnost 1, znalosti z chemie, fyziky, chemického inženýrství a klimatologie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška proběhne ústní formou mezi vyučujícím a studujícím formou odborné rozpravy.


 

Učební cíle

Předmět si klade za cíle poskytnout studentům ucelené informace ve vybraných oblastech environmentální bezpečnosti, aby byli schopni analyzovat vzniklá riziky, hodnotit je a přijmout opatření k jejich snížení v souladu s platnou legislativou a zásadami udržitelného rozvoje.


Prohloubení znalosti a dovednosti především v aktuálních otázkách současné environmentální bezpečnosti ve vybraných oblastech činností v souladu s Koncepcí environmentální bezpečnosti na léta 2021-30, s výhledem do roku 2050.

Základní literatura

Koncepce environmentální bezpečnosti 2016-2020 s výhledem do roku 2030. Ministerstvo životního prostředí, 2015. Dostupné on-line: https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/environmentalni_bezpecnost/$FILE/OKR-koncepce_environmentalni_bezpecnosti_2016_2020-20160606.pdf (CS)

Doporučená literatura

Lomborg B. Skeptický ekolog: Jaký je skutečný stav světa?, Praha 2006, ISBN:80-8638-942-4 (CS)
HÁK, T. et al. Environmentální bezpečnost. Ekopress, 2015. 155 s. ISBN: 978-80-87865-19-4. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky, základní pojmy
2. Závažné havárie a jejich dopad na environmentální bezpečnost
3. Terorismus s dopady na environmentální bezpečnost
4. Biotechnologie z pohledu environmentální bezpečnosti 
5. Nástroje zajištění environmentální bezpečnosti
6. Trendy ve vzdělávání v oblasti environmentální bezpečnosti
7. Atmosférické změny z pohledu environmentální bezpečnosti 1
8. Atmosférické změny z pohledu environmentální bezpečnosti 2
9. Epifytie a epizootie ve vztahu k environmentální bezpečnosti
10. Poruchy kritické infrastruktury a jejich dopady na environmentální bezpečnost
11. Doprava a environmentální bezpečnost
12. Snižování rizik katastrof
13. Krizové a havarijní plánování ve vazbě na environmentální bezpečností