Detail předmětu

Environmentální management

FCH-BC_ENMAk. rok: 2024/2025

Předmět je zaměřen na odborné teoretické znalosti z oblasti udržitelného rozvoje a dobrovolných nástrojů životního prostředí zaváděných v podnicích. Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o environmentálních, sociálních a ekonomických aspektech, které by měly být respektovány na všech stupních řízení podniků. Hlavní důraz je kladen na dobrovolné nástroje životního prostředí a jejich aplikaci v podnikových podmínkách (environmentální systémy řízení dle ISO a EMAS, čistší produkci, posuzování životního cyklu výrobku, environmentální značení, environmentální tvrzení, posuzování vlivu na životní prostředí EIA) a environmentální podnikovou ekonomikou, včetně reportingu. Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni v rámci týmového projektu aplikovat a řešit vybrané environmentální, sociální a ekonomické problémy v podniku. V přednáškách je podtržen environmentální, sociální a ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

5

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Odborné znalosti jsou ověřovány písemným testem max. 50 bodů.

Dovednosti studenta jsou ověřovány na základě vypracování a obhajoby týmového projektu na zadané téma max. 40 bodů

Prezentace aktuality max. 10 bodů 

V písemném testu dostane student odborné otázky z teoretické části vymezené přednáškami z oblasti environmentálního managementu.
Klasifikační stupnice:

Stupeň Bodové ohodnocení

A             100 - 90

B             89 - 80

C             79 - 70

D             69 - 60

E             59 - 50

F             49 - 0

 


Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti o environmentálních, sociálních a ekonomických aspektech, které by měly být respektovány na všech stupních řízení podniků.
Na základě získaných vědomostí a dovedností by studenti měli být schopni v rámci týmového projektu aplikovat a řešit vybrané environmentální, sociální a ekonomické problémy v podniku. V přednáškách je podtržen environmentální, sociální a ekonomický aspekt dané problematiky a je kladen důraz na osvojení odborné terminologie.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Zadání týmového projektu. Udržitelný rozvoj. Indikátory udržitelného rozvoje.
2. Strategie udržitelného rozvoje v rámci Evropské unie a České republiky.
3. Dobrovolné nástroje životního prostředí. Pojetí environmentálního managementu-EN ČSN ISO 14 000 a EMAS I, II, III.
4. Zavádění v podniku EN ČSN ISO 14 000 - praktický příklad.
5. Čistší produkce - praktický příklad.
6. Metoda posuzování životního cyklu-LCA - praktický příklad.
7. Environmentální značení – typ I. Environmentální tvrzení II, III typu - praktický příklad.
8. Environmentální manažerské účetnictví (EMA) v podniku.
9. Posuzování vlivu na životní prostředí EIA.
10. Dobrovolný reporting.
11. Prezentace týmových projektů.
12. Prezentace týmových projektů.
13. Prezentace týmových projektů