Detail předmětu

Environmentální vzorkování

FCH-BC_ZVEAk. rok: 2024/2025

V předmětu se student podrobně seznamuje se zásadami správného vzorkování jednotlivých environmentálních matric a biotických vzorků, včetně využití statistiky pro odhad velikosti odebírané matrice. Zpracování SOP pro oblasti vzorkování. Základem předmětu bude rovněž seznámení studentů se zabezpečením jakosti a kvality vzorkování pro komplexní oblast environmentální analýzy , tj. pro všechny složky životního prostředí, včetně všech biologických a environmentálních matric. Přednášky budou zaměřeny na vzorkování pitné a podzemní vody, povrchové vody z vodních nádrží a tekoucích vod, včetně sedimentů, dešťové vody a na vzorkování odpadních vod, kalů z čistíren odpadních vod a výluhů z nich. Další čast bude věnována vzorkování komunálních a nebezpečných odpadů, vzorkování půd a vzorkování biotických matric. Při technice vzorkování se seznámí s principy aktivního a pasivního vzorkování.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

2

Vstupní znalosti

Teoretické znalosti získané v rámci přednášek budou v rámci jednoho vyučovacího bloku ověřeny vzorkováním v terénu.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Udělení klasifikovaného zápočtu podle platného klasifikačního řádu.
Konzultace v rozsahu přednášek pro studenty kombinované formy studia.
Vyžádané konzultace pro studenty denního studia v průběhu semestru.

Učební cíle

Získat základní poznatky o environmentálním vzorkování, které má zásadní dopad na kvalitu generovaných dat.
Absolvování předmětu bude mít pro studenty následující přínos:
1. Studenti budou podrobně ovládat zásady správného vzorkování různých typů matric odebraných ze životního prostředí.
2. Studenti budou schopni zpracovat vzorkovací plán pro různé účely, např. jednorázové zjištění úrovně kontaminace, monitorizační studie, kontrolní činnost v oblasti životního prostředí a zemědělství, zjištění pozaďových hodnot.
3. Studenti budou ovládat aplikaci systému QA/QC pro řešení reálných problémů environmentálně analytické praxe.

Základní literatura

Horálek V. a kol.. Vzorkování I Obecné zásady, 2 THETA Český Těšín, 2010, ISBN: 978-80-86380-53-7 (CS)
Kotlík B a kol.: Vzorkování II životní prostředí, 2 THETA Český Těšín, 2016, ISBN: 978-80-86380-81-0 (CS)

Doporučená literatura

Koplík R. a kol.: Vzorkování III potraviny, zemědělství, předměty běžného užívání, 2 THETA Český Těšín, 2016, ISBN: 978-80-86380-80-3 (CS)
Ševčík J. G. K. a kol.: Vzorkování IV průmysl, 2 THETA Český Těšín, 2017, ISBN: 978-80-86380-87-2 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do oblasti vzorkování, základní terminologie, zásady správného vzorkování pro jednotlivé oblasti environmentální analýzy
2. Cíl a plán vzorkování (typy vzorkování, chyby při vzorkování, uchovávání a transport vzorků, dokumentace odběru, bezpečnost práce)
3. Pasivní vzorkování: Teorie, přehled jednotlivých typů pasivních vzorkovačů pro různé matrice
4. Typologie vzorkovacích nástrojů a zařízení
5. Úprava vzorků a přehled zařízení pro úpravu vzorků
6. Vzorkování vod
7. Vzorkování ovzduší
8. Vzorkování půd
9. Vzorkování odpadů
10. Vzorkování při mimořádných událostech s únikem nebezpečných chemických látek
11. Vzorkování v zemědělství
12. Vzorkování v chemickém průmyslu
13. Vzorkování potravin