Detail předmětu

Odborná praxe - EB

FCH-BC_ODP_EAk. rok: 2024/2025

Vykonání odborné praxe v podniku/firmě/instituci zabývající se problematikou environmentální chemie, environmentální bezpečnosti nebo environmentálního managementu. Odborná praxe musí svou náplní souviset s oborem studia. V jejím rámci studenti uplatní a prohloubí teoretické a praktické poznatky získané ve výuce a získají zkušenosti s praktickým řešením konkrétních praktických problémů. Zároveň se zdokonalí v oblasti praktické spolupráce a komunikace v týmu. Konkrétní náplň praxe je nutno domluvit před jejím zahájením s garantem předmětu. Výstupem, jež je podkladem k udělení zápočtu, je zpravidla zpráva o činnosti v průběhu praxe prezentovaná dohodnutou formou, případně informace o zpracování nebo vyřešení konkrétního úkolu podle požadavků praxe, opět prezentovaná dohodnutým způsobem. Zpracované téma může být také přímo tématem bakalářské práce.
Praxe může být absolvována ve firmě uvedené v seznamu firem se zájmem o praxe studentů, případně v kterékoliv jiné firmě, kterou si student/studentka vybere a jejíž aktivity odpovídají jeho/jejímu odbornému zaměření, vše po dohodě s garantem tohoto předmětu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

30

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Pro získání zápočtu je vyžadována:
1. Předepsaná docházka do místa absolvování praxe.
2. Vystoupení na závěrečném semináři s prezentací získaných poznatků a dovedností a se zhodnocením přínosu praxe.
Doložení absolvování praxe v trvání 12. týdnů.
Odevzdání dohodnutého výstupu a prezentace průběhu praxe na odborném semináři, konajícím se 13. týden semestru..

Učební cíle

Cílem předmětu je seznámení studentů profesního bakalářského studia s praxí v podniku/firmě/instituci zabývající se problematikou environmentální chemie, environmentální bezpečnosti nebo environmentálního managementu, zdokonalit jejich schopnosti komunikace a práce v týmu, připravit je na praktické řešení problémů. Cílem odborné praxe tedy je, aby si student ověřil své teoretické a praktické znalosti a dovednosti získané v průběhu studia a tak byl schopen lépe a rychleji plnit požadavky budoucího zaměstnavatele.
Zvýšení kompetence studentů po absolvování tohoto předmětu se projeví zejména v následujících oblastech:
1. Seznámení s reálnou praxí v podniku/firmě/instituci zabývající se prakticky problematikou environmentální chemie, environmentální bezpečností nebo environmentálním managementem.
2. Zdokonalení schopnosti spolupráce a komunikace v týmu.
3. Prohloubení schopnosti efektivně řešit praktické problémy.

Základní literatura

Zákoník práce, poslední verze (CS)
Příslušná firemní literatura, Příručka jakosti, Manuály a jiná technická dokumentace (dle konkrétního zaměření praxe). (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 3. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Odborná praxe

520 hod., povinná

Vyučující / Lektor

Osnova

Absolvování odborné praxe v délce trvání 13 týdnů (12 týdnů praxe u smluvního partnera + 13. týden odborný seminář s prezentací), tedy celého zimního semestru ve třetím ročníku bakalářského studia ve stejné časové dotaci, jaká je kladena na zaměstnance těchto organizací..
Vykonání odborné praxe v podniku/firmě/instituci zabývající se problematikou environmentální chemie, environmentální bezpečnosti nebo environmentálního managementu. Odborná praxe musí svou náplní souviset s oborem studia. V jejím rámci studenti uplatní a prohloubí teoretické a praktické poznatky získané ve výuce a získají zkušenosti s praktickým řešením konkrétních praktických problémů. Zároveň se zdokonalí v oblasti praktické spolupráce a komunikace v týmu. Konkrétní náplň praxe je nutno domluvit před jejím zahájením s garantem předmětu. Výstupem, jež je podkladem k udělení zápočtu, je zpravidla zpráva o činnosti v průběhu praxe prezentovaná dohodnutou formou, případně informace o zpracování nebo vyřešení konkrétního úkolu podle požadavků praxe, opět prezentovaná dohodnutým způsobem. Zpracované téma může být také přímo tématem bakalářské práce.
Praxe může být absolvována ve firmě uvedené v seznamu firem se zájmem o praxe studentů, případně v kterékoliv jiné firmě, kterou si student/studentka vybere a jejíž aktivity odpovídají jeho/jejímu odbornému zaměření, vše po dohodě s garantem tohoto předmětu.