Detail předmětu

Odpadové hospodářství a technologie

FCH-BC_OHTAk. rok: 2024/2025

Definice: co je to odpadové hospodářství, legislativa a management.
Cirkulární ekonomika, posouzení životního cyklu.
Zdroje komunálního a průmyslového odpadu.
Druhy odpadů a jejich využití, recyklace, likvidace. Analýza odpadů.
Základní technologie zpracování - biologické, tepelné, skládkování a solidifikace
Technologie a techniky používané při zpracování odpadu.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

6

Vstupní znalosti

Obecná chemie, analytická chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

písemná zkouška, je položeno 5 otázek z celého učiva, "dostatečně" je uděleno při uspokojivém zodpovězení alespoň 3 otázek
písemná zkouška, je položeno 5 otázek z celého učiva, "dostatečně" je uděleno při uspokojivém zodpovězení alespoň 3 otázek

Učební cíle

Seznámení posluchačů se současnou a plánovanou legislativou odpadového hospodářství, strategie odpadového hospodářství, principy a příklady cirkulární ekonomiky, metodami posuzování životního cyklu, zásadami při shromažďování, třídění, dopravě a dalším využití nebo zneškodnění odpadu a firmami zabývajícími se odpadovým hospodářstvím. V další části bude studenti seznámeni s hlavními producenty odpadu, typy odpadu a možnostech jeho zpracování, recyklace, zužitkování nebo zneškodnění. Součastí budou také základní informace o analýze odpadů. Poslední část bude věnována nejčastěji využívaným technologiím pro likvidaci a zpracování odpadů. V rámci praktika jsou plánovány exkurze do vybraných provozoven nakládání s odpady. Cílem je tedy připravit studenty pro práci v provozovnách nakládní s odpady případně úřadech zabývajících se touto problematikou.
Znalosti legistativy a strategií odpadového hospodářství, vzniku,sběru, zpracování, recyklaci, analýze a případném ekologickém zneškodnění odpadu. Absolvent může v zastávat pozici odpadového hospodáře.

Základní literatura

Kuraš M.: Odpady, jejich využití a zneškodňování, VŠCHT, Praha 1994, ISBN 80-85087-32-4 (CS) (CS)
Straka F. : Metody likvidace a energetického využití odpadů. CA Publ., Praha 1991. (CS) (CS)
Tichý M.: Toxikologie pro chemiky. Univerzita Karlova, Karolinum, Praha 2004. (CS) (CS)
Scheirs H. F., Kaminsky W.: Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics. Wiley, New York 2006. (EN) (CS)
Bender H. F., Eisenbarth P.: Hazardous Chemicals. Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim 2007. (CS) (CS)
Kizlink J. : Nakládání s odpady, FCH VUT, Brno 2007, ISBN 978-80-214-3348-9 (CS) (CS)
Kuraš M.: Odpadové hospodářství. Ekomonitor spol. s r.o., Chrudim 2008, ISBN 978-80-86832-54-0 (CS) (CS)
Kizlink J.: Nakládání s odpady, FCH VUT, Brno 2012, ISBN 978-80-214-4413-3 (CS) (CS)
Dlouhý Z.: Nakládání s radioaktivním odpadem a vyhořelým jaderným palivem, VUTIUM, Brno 2009 (CS) (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod a historie
2.-3.Odpadové hospodářství, katalog odpadů, legislativa v ČR a EU
4. Cirkulární ekonomika, principy, postupy a příklady
5.- 6. Posouzení životního cyklu, postupy a příklady
7. Analýza odpadů
8. Odpady z těžební činnosti, hutnictví a metalurgie
9. Odpady z průmyslu, odpady z farmaceutického průmyslu, odpady z výroby papíru
10. Odpady ze zemědělské činnosti, gastroodpady, legislativa
11. Komunální odpady, legislativa
12. -13. Konvenční a alternativní technologie nakládání s odpady
14. Stroje a zařízení

Seminář

26 hod., povinná

Vyučující / Lektor