Detail předmětu

Přehled laboratorních diagnostických metod

FCH-BC_PLDMAk. rok: 2024/2025


Cílem kurzu je poskytnout studentům podrobné informace o analytických metodikách využívajících nejnovější poznatky laboratorní klinické diagnostiky s ohledem na současný stav rutinního použití nových postupů a technologií. Kurz bude koncipován jako přehled základních skupin klinických metod - od základů hematologie (krevní obraz, diferenciální rozpočet, sedimentace červených krvinek) přes monitoring metabolitů v séru (glukóza, GHb, lipoproteiny, cholesterol), analýzu enzymů a proteinů, analýzu gastrointestinálních funkcí, základy klinické imunologie a některé specializované diagnostiské postupy (nádorové markery, kardiomarkery, vyšetření mozkomíšního moku apod.).

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška formou písemného testu, 20 otázek, hodnocení 1-5 bodů (max. zisk 100 bodů).
Podmínky pro získání zápočtu - aktivní účast ve cvičení, zapojení do týmového projektu, prezentace postupu diagnostiky vybraného onemocnění.

Učební cíle

Cílem teoretické části přípravy je poskytnout podrobné informace o metodikách využívajících nejnovější poznatky laboratorní klinické diagnostiky s ohledem na současný stav rutinního použití nových postupů a technologií. Dalším cílem je poskytnout podklad k indikaci a interpretacilaboratorních metod vzhledem ke klinickým jednotkám a diagnózám. Kurz bude koncipován jako přehled základních skupin klinických metod - od hematologie přes monitoring metabolitů v séru, analýzu enzymů a proteinů, analýzu gastrointestinálních funkcí, základy klinické imunologie a některé specializované diagnostiské postupy.
Studenti získají základní přehled o analytických metodikách využívajících nejnovější poznatky laboratorní klinické diagnostiky s ohledem na současný stav rutinního použití nových postupů a technologií. V rámci kurzu získají přehled základních skupin klinických metod - od základů hematologie (krevní obraz, diferenciální rozpočet, sedimentace červených krvinek) přes monitoring metabolitů v séru (glukóza, GHb, lipoproteiny, cholesterol), analýzu enzymů a proteinů, analýzu gastrointestinálních funkcí, základy klinické imunologie a některé specializované diagnostiské postupy (nádorové markery, kardiomarkery, vyšetření mozkomíšního moku apod.).

Základní literatura

Zima T.: Laboratorní diagnostika. 3., dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, c2013 (CS)
DASTYCH, M., BREINEK P. Klinická biochemie: bakalářský obor Zdravotní laborant. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, 2011. (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_CHMA bakalářský, 2. ročník, letní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do předmětu. Smysl a cíle laboratorní medicíny, klinické biochemie, vymezení pojmů, pracoviště, pracovníci, základní zákony. Trendy laboratorní medicíny (automatizace, integrace, konsolidace, centralizace vs. POCT, laboratorní medicíny založená na důkazech vs. personalizovaná medicína).
2. Přehled laboratorního diagnostického procesu - popis preanalytické a postanalytické fáze, mechanizace a automatizace.
3. Analytická fáze, metrologie, měření, základní pojmy, veličiny, zákonné měřicí jednotky, stupnice, výsledek, nejistota, chyba, znaky analytické metody, kalibrace, návaznost, způsoby měření v klinické biochemii. Požadavky na kvalitu v jednotlivých fázích laboratorního diagnostického procesu (QC); referenční hodnoty laboratorních testů, vlastnosti metody z hlediska klinického .
4. Odběry tělních tekustin, základní hematologické vyšetření.
5. Základní vyšetření moči, fyzikální, chemické, morfologické, kvalitativní a kvantitativní analýzy, principy metod, ukázky některých přístrojů.
6. Distribuce tekutin v organismu (celková tělesná voda, intra- a extracelulární tekutina, distribuce iontů). Stanovení Na, K, Cl (metody stanovení, metabolismus a jeho regulace). Stanovení Ca, Mg, P (metody stanovení, metabolismus a jeho regulace).
7. Acidobazická rovnováha (pH, pufry, činnost plic a ledvin, základní měřené a počítané parametry, odběr krve, přístrojová technika a principy měření, druhy poruch, kompenzované a kombinované poruchy). Osmolalita krve a moči, pojem osmolality gap.
8. Enzymy (základní principy klinické enzymologie). Vyšetřování enzymových aktivit v klinické biochemii (ALP, AMS, LPS, CHS, AST, ALT, GGT, CK, CK-MB, LD).
9. Hormony (stanovení hormonů, řízení sekrece hormonů, hormony hypotalamu a hypofýzy, štítné žlázy, kůry a dřeně nadledvin, pohlavní hormony).
10. Proteiny (složení, stanovení celkové bílkoviny, elektroforéza sérových proteinů, elektroforetické typy)
11. Imunochemické metody (základní pojmy, imunochemické metody kvalitativní, kvantitativní
12. Lipidy a lipoproteiny (definice, složení a druhy lipidů, metabolismus lipoproteinů. Ateroskleróza, rizikové faktory aterosklerózy).
13. Specializovaná stanovení - vitaminy, kostní metabolismus, mozkomíšní mok, biochemické markery nádorových onemocnění (tumorové markery, příklady a význam), kardiomarkery.

Cvičení

13 hod., povinná

Vyučující / Lektor