Detail předmětu

Technologie ochrany ovzduší

FCH-BC_TOOAk. rok: 2024/2025

Základy meteorologie, měření a přístrojová technika. Globální poruchy a vzájemné vlivy dalekého dosahu. Zdroje znečištění, způsob šíření škodlivin, kriteria čistoty atmosféry. Hlavní typy atmosférických polutantů. Základní technologie zachycování částicových polutantů a technologie snižování chemického zatížení atmosféry. Havárie a ochrana ovzduší. Energetika, alternativní energetické zdroje a jejich možnosti při ochraně ovzduší.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Řádné ukončení předchozích specializovaných kurzů. . Základní znalosti z kurzů chemie, fyziky, chemického inženýrství, fyzikální chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Kurz je ukončen zkouškou.Zkouška se získává za úspěšné zvládnutí povinné výuky, probíhá ústní formou.
Hodnotí se stupeň znalostí základu technologií ochrany ovzduší.
Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Učební cíle

Podat přehled o základech jednotlivých technologických procesů, kterými lze omezit množství emisí a imisí s ohledem s ohledem na optimalizaci výsledku.
Základní poznatky o meteorologii o poruchách a vlivech globálního charakteru. Základní poznatky o metodách a technologiích používaných při snižování environmentálního zatížení ovzduší. Pochopení principu a filozofie uvedených metod. Základní orientace v alternativních energetických zdrojích. Studenti budou schopni aplikace pojmů v oblasti ochrany ovzduší.

Základní literatura

Autorský kolektiv:Atlas podnebí Česka, ČHMÚ Praha v koedici s UP v Olomouci, 2007
VEJVODA, J. MACHAČ, P. BURYAN, P.:Technologie ochrany ovzduší, 2003
KUTÍLEK,M. a spol.: Homo adaptabilis, ISBN:978-80-7363-563-3, 2014 (CS)

Doporučená literatura

KYZLINK J.: Technologie chemických látek a jejich použití, 2014 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1.Základy meteorologie
2.Globální poruchy
3.Zdroje znečištění
4.Hlavní typy atmosférických polutantů
6.Technologie snižování chemického zatížení atmosféry
7.Energetika.
8.Doprava
9.Zemědělství
10.Alternativní energetické zdroje