Detail předmětu

Technologie ochrany půdy

FCH-BC_TOPAk. rok: 2024/2025

Ochrana půdy s pozice legislativních požadavků. Dlouhodobé a krátkodobé znečištění půdy antropogenní činností - důlní činností, zemědělskou činností, průmyslem atd.. Přírodní detoxikace a dekontaminace. Základní metody čištění, dekontaminace a sanace. Fyzikální metody (odpaření, extrakce, vypírání). Mechanické metody (odstranění zasažené vrstvy, nakrytí), chemické, biochemické, biotechnologické a mikrobiální postupy sanace. Zvláštnosti podle kontaminantu, objektu, geografických a geologických (včetně hydrogeologických) podmínek, technická zařízení, bezpečnost práce a ochrana životního prostředí.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Vstupní znalosti

Základní poznatky z environmentální chemie

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Podmínkou ke zkoušce je zpracování seminární práce dle zadání vyučujícího.
Zkouška zahrnuje písemnou část a případné ústní dozkoušení k upřesnění sporných odpovědí.
Požadavky ke zkoušce odpovídají sylabu předmětu "Technologie ochrany půdy".
Přednášky jsou doporučované, nejsou však povinné.

Učební cíle

Seznámit studenty s legislativním rámcem ochrany půdy. S principy a metodami dekontaminace a sanace prostředí, s důrazem na znečištěné půdy. Uvést zvláštnosti a specifika jednotlivých metod při provádění v konkrétních podmínkách.
Studenti budou znát právní aspekty ochrany hornionového prostředí. Seznámí se s hlavními zdroji kontaminace horninového prostředí. Budou znát hlavní kontaminanty dlouhodobě zatěžující životní prostředí se zaměřením na půdní ekosystém a horninové prostředí. Rovněž si osvojí poznatky o mechanismech kontaminace horninového prostředí.
Na základě těchto poznatků pochopí podstatu a principy jednotlivých typů dekontaminace a budou schopni navrhnout základní dekontaminační postupy v konkrétních podmínkách.

Základní literatura

Sákra, T.-Zámečníková, P.:Dekontaminace půdy a zemin chem. a fyz-chem. metodami. Pardubice, 1995, 80-7194-017-8 (CS)
Sanace a rekultivace skládek a kontaminovaných objektů, Sborník BIJO, E'95, Praha, 1995 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

12 přednášek po 2 hodinách.

1) Definice pojmu sanace a dekontaminace obecný postup sanačních prací.
2) Analýza rizik a průzkum kontaminovaného území, hodnocení rizik.
3) Definice horninového prostředí z hlediska dekontaminačních metod, hlavní typy kontaminantů. Znečištění půdy průmyslovou a zemědělskou činností.
4) Problematika kontaminace podzemních vod, problematika NAPLů.
5) Základní rozdělení a principy metod dekontaminace, sanace.
6) Přírodní metody sanace se zaměřením na metody biologické.
7) Fyzikální a mechanické metody dekontaminace a sanace.
8) Chemické metody dekontaminace a sanace.
9) Biotechnologické a mikrobiální postupy sanace.
10) Dekontaminace podzemních vod.