Detail předmětu

Technologie ochrany vody

FCH-BC_TOVAk. rok: 2024/2025

Klasifikace vod, fyzikální a chemické vlastnosti vod, vodní zdroje, vlastnosti přírodních vod ve vztahu k úpravě pitné vody, standardy kvality pitné vody, klasifikace procesů úpravy vody (koagulace, sedimentace, filtrace, flotace, membránové procesy, odželezování, odmanganování,dezinfekce pitné vody, změkčování vody), vodárenský distribuční systém, přehled metod čištění odpadních vod, technologické linky, fyzikálně-chemické a chemické procesy, biologické procesy, odstraňování dusíku a fosforu, čistírenské kaly, nakládání s kaly a možnosti jejich využití, mikrobiologie povrchové, odpadní vody., podstata vodního auditu v tehcnologii vody, ukázka aktuálních nových trendů v technologii vody.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

4

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška proběhne ústní formou a hodnocena bude dle systému ECTS.
Klasifikace:
100-90% A
89-80% B
79-70% C
69-60% D
59-50% E
49-0% F
Ústní zkouška na závěr kurzu.
Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Nedílnou součástí výuky i kombinované formě výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.
Pro studenty kombinované formy studia jsou organizovány konzultace k probíraným tématům. Konzultace jsou poskytovány i pro studenty prezenční formy studia na vyžádání.

Učební cíle

Cílem kurzu Technologie ochrany vody je seznámit studenty s:
• technologickými procesy a zařízení pro úpravu pitné vody,
• požadavky na kvalitu pitné vody,
• technologické procesy a zařízení při čištění odpadních vod,
• požadavky na kvalitu vypouštěných odpadních vod.

Poskytnout studentům teoretický základ pro úspěšné zvládnutí kurzů zaměřených na problematiku chemie a technologie vody v navazujícím magisterském studiu.
Seznámit je s aktuálními informacemi, upotřebitelnými v současné praxi z oblasti technologie úpravy a čištění vod.

Absolvování kurzu zvýší kompetence studentů následovně:

1. Studenti získají znalosti a poznatky, které jsou nezbytné pro porozumění základním procesům, které probíhají v přírodních vodách, odpadních vodách.
2. Studenti získají znalosti technologických procesů při úpravě vody a čištění dopadních vod.
3. Budou se orientovat v aktuálním systému platných norem pro zjišťování jakosti vod.
4. Získají znalosti o fyzikálně chemických a biologických metodách používaných v technologii vody.
5. Studenti získají znalosti, jež jsou předpokladem potřebným pro uplatnění jak ve vědecké, tak v technické praxi.

Základní literatura

Strnadová, N., Janda, V.: Technologie vody I, VŠCHT Praha 1999 (CS)
Dohányos, M. a kol.: Čištění odpadních vod, Praha 1998 (CS)

Doporučená literatura

Malý, J., Malá, J., Fedrus, H.: Chemie a technologie vody, Brno NOEL 2000, 1996 (CS)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Úvod do problematiky: složení a vlastnosti vod, procesy ovlivňující kvalitu vody

2. Vodní zdroje (podzemní, povrchové vody, jímací objekty), legislativa v oboru technologie vody                                                                                                        

3. Technologická linka úpravy vody – úvod do procesů (koagulace, separace suspenzí, odželezňování a odmanganování, membránové procesy)

4. Úprava vody – hygienické zabezpečení vody

5. Vodárenský distribuční systém (zásobování pitnou vodou od zdroje ke spotřebiteli, doprava vody, akumulace vody)

6. Mikrobiologické a biologické vyšetření pitné vody

7. Technologická linka čištění odpadních vod (OV) - úvod do procesů

8. Čištění odpadních vod – fyzikální, fyzikálně-chemické procesy

9. Odstraňování nutrientů z OV

10. Biologické procesy (aktivace), mikrobiologické a biologické vyšetření odpadní vody

11. Vodní audit a jeho význam v technologii vody

12. Aktuální nové trendy v technologii vody -technologie odstraňování mikropolutantů z vody (rezidua léčiv, pesticidy, mikroplasty)

13. Aktuální nové trendy v technologii vody - recyklace vod, dešťové vody, bazénové vody, apod.