Detail předmětu

Trvale udržitelný rozvoj

FCH-BC_TURAk. rok: 2024/2025

Základní principy udržitelného rozvoje, pojmy, historie, koncepce udržitelného rozvoje, principy, hlavní cíle, hodnoty a zásady, strategie. Vlivy ohrožující přírodní sféru. Posouzení kritičnosti území (pravděpodobnost poškození ovlivňovaného systému). Vliv antropogenní činnosti na ekosystém (energetika, hornictví, metalurgie, chemický a potravinářský průmysl, zemědělství a lesnictví, doprava). Indikátory udržitelného rozvoje. Globální problémy lidstva ((vliv rostoucí populace, změna klimatu, ozonová díra, znečištění ovzduší, vod, oceánů, půd, změna biodiverzity. Environmentálně postižené oblasti světa. Významné deklarace a úmluvy (Bruntlandský Protokol, Summit Země v Riu, Agenda 21, Kjótský protokol, Johannesburg 2002, atd). Indikátory udržitelného rozvoje, metody pro měření a dosažení udržitelného rozvoje, ekologická stopa. Aktivity na národní a nadnárodní úrovně k dosažení trvale udržitelného rozvoje.

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Vstupní znalosti

Základní znalosti z chemie.

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška je udělena na základě odevzdání vyhovující seminární práce vybrané problematiky z oblasti udržitelného rozvoje a její prezentace.
Účast na přednáškách je doporučená, ale není kontrolována. Pro studenty kombinované formy jsou organizovány konzultace v rozsahu přednášek pro studenty denní formy studia.
Konzultace jsou poskytovány i studentům denního studia na vyžádání.
Nedílnou součástí výuky i kombinované formě výuky je e-learning výukový kurz rozdělen do bloků, v rámci které jsou studentům k dispozici pro podporu učení, včetně elektronických učebnic, prezentací, přednášek a dalších doplňkových materiálů.

Učební cíle

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace a objasnění principů udržitelného rozvoje, vysvětlení antropogenních vlivů na ekosystém, posouzení kritičnosti území, objasnění globálních problémů, uvedeny významné deklarace a úmluvy, objasnění hodnocení stavu životního prostředí prostřednictvím indikátorů udržitelného rozvoje. Současně budou uvedeny základní aktivity v rámci Evropské Unie a České republiky v oblasti udržitelného rozvoje.

Absolvováním předmětu student získá nové znalosti, vědomosti a poznatky v následujících oblastech

1. Student zvýší své znalsoti a vědomosti v problematice udržitelného rozvoje a bude schopen aplikovat své znalosti pro posouzení kritičnosti území (pravděpodobnost poškození ovlivňovaného systému).
2. Student bude znát a chápat vliv antropogenní činnosti na ekosystémy a bude schopen stanovit jednotlivé vlivy antropogenní činnosti na ekosystémy.
3. Studenti se budou umět orientovat v současných metodách a aktivitách dosažení udržitelného rozvoje na národní a evropské úrovni.

Základní literatura

Manahan S.E. Environmental science and Technology, Sustainable Approach to Green Science and Technology. Tailor & Francis group. 2007, pp. 1-646,
Ming-Ho Yu, Humio Tsunoda, Masashi Tsunoda , 2011, Environmental Toxicology: Biological and Health Effects of Pollutants, CRC Press (CS)

Doporučená literatura

Chiras D.D. Environmnetal science, Creating a sustanaible future. Jones and Bartlett Publisher, 2006, pp.1-730

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný
  • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 1. ročník, zimní semestr, povinný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

1. Základní terminologie trvale udržitelného rozvoje.
2. Hlavní cíle udržitelného rozvoje.
3. Náplň trvale udržitelného rozvoje.
4. Hlavní úkoly v oblasti dosažení udržitelného rozvoje.
5. Indikátory udržitelného rozvoje.
6. Přírodní sféra, pravděpodobnost poškození ovlivňovaného systému.
7. Posouzení kritičnosti území.
8. Globální problémy lidstva ((vliv rostoucí populace, změna klimatu, ozonová díra, znečištění ovzduší, vod, oceánů, půd, změna biodiverzity. Environmentálně postižené oblasti světa.
9. Významné deklarace a úmluvy (Bruntlandský Protokol, Summit Země v Riu, Agenda 21, Kjótský protokol, Johannesburg 2002, atd).
10. Indikátory udržitelného rozvoje, metody pro měření a dosažení udržitelného rozvoje, ekologická stopa. Aktivity na národní a nadnárodní úrovně k dosažení trvale udržitelného rozvoje.
11. Aktivity na národní a nadnárodní úrovně k dosažení trvale udržitelného rozvoje.