Detail předmětu

Vodní hospodářství průmyslu, obcí a krajiny

FCH-BC_VHPAk. rok: 2024/2025

  • Úvod, historie vodního hospodářství, platná legislativa
  • Základy meteorologie a klimatologie
  • Hydrologie
  • Vývoj a vlastnosti půd, hydropedologie
  • Ochrana a organizace povodí, ochrana zdrojů vody
  • Vodní toky a bystřiny
  • Nádrže a VH soustavy
  • Regulace vodního režimu krajiny
  • Zásobování obyvatel pitnou vodou
  • Srážkové vody a způsoby hospodaření se srážkovými vodami, stokování a stokové soustavy
  • Přírodní koupaliště, balneologie, balneotechnika a krenotechnika
  • Vodní hospodářství v zemědělství a v průmyslu
  • Vodní hospodářství skládek
  • Nakládání s odpady souvisejícími s vodním hospodářstvím

 

Jazyk výuky

čeština

Počet kreditů

3

Pravidla hodnocení a ukončení předmětu

Zkouška formou písemného testu dle hodnocení ECTS.
Ústní dozkoušení.
Klasifikace:
100-90% A
89-80% B
79-70% C
69-60% D
59-50% E
49-0% F 

Účast na přednáškách není povinná, ale doporučuje se.

Učební cíle

Podat ucelený přehled o vodním hospodářství krajiny a obcí, pohybu vody a řízení vodního hospodářství krajiny a obcí. Podrobně seznámit s funkcí vody v krajině a urbanizovaném prostředí.

Získané znalosti a dovednosti usnadní absolventovi kurzu účinné zapojení do úzké spolupráce s vodohospodáři při řešení vodního hospodářství krajiny, zejména se zaměřením na:
1. kvalitu vody a její ochranu
2. zlepšování kvality a využívání vody
3. jímání a odběr vody, uspořádání přívodu a rozvodu vody
4. ochranu povodí a vodních zdrojů
5. návrh a uspořádáním vodohospodářských soustav
6. regulaci vodního režimu krajiny a obcí
7. úpravu vody a čištění odpadních vod.
Student získá úvodní poznatky pro navazující předměty zaměřené na úpravu vody, čištění odpadních vod aj.

Základní literatura

Šálek Jan: Vodní hospodářství průmyslu, obcí a krajiny, 2020
MŽP - Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky (CS)

Doporučená literatura

Králová,H.Řeky pro život.Revitalizace řek a péče o nivní biotopy.Brno:Veronika,2001439s,
Malý J.,Šálek,J.Vodní hospodářství skládek domovního odpadu a čištění průsakových vod. Brno:Akad.nakl.CERM,2002,124s

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BPCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný
 • Program BKCP_ECHBM bakalářský, 2. ročník, zimní semestr, povinně volitelný

Typ (způsob) výuky

 

Přednáška

26 hod., nepovinná

Vyučující / Lektor

Osnova

  1. Úvod, historie vodního hospodářství, platná legislativa
  2. Základy meteorologie a klimatologie
  3. Hydrologie
  4. Vývoj a vlastnosti půd, hydropedologie
  5. Ochrana a organizace povodí, ochrana zdrojů vody
  6. Vodní toky a bystřiny
  7. Nádrže a VH soustavy
  8. Regulace vodního režimu krajiny
  9. Zásobování obyvatel pitnou vodou
  10. Srážkové vody a způsoby hospodaření se srážkovými vodami, stokování a stokové soustavy
  11. Přírodní koupaliště, balneologie, balneotechnika a krenotechnika
  12. Vodní hospodářství v zemědělství a v průmyslu
  13. Vodní hospodářství skládek
  14. Nakládání s odpady souvisejícími s vodním hospodářstvím